Kliendilepingud

Creditstar Estonia lepingutingimused alates 19.10.2015

KLIENDILEPING

Sõlmimise kuupäev:

1. LAENUANDJA

Nimi:

Creditstar Estonia AS

Registrikood:

11251314

Pank:

EE701010220059578010 (SEB Pank)
EE412200221031442348 (Swedbank)

Asukoht:

Lõõtsa 5, 11415 Tallinn

Telefon:

+372 644 0467

E-post:

info@creditstar.ee

2. LAENUSAAJA

Nimi:

Isikukood:

Postiaadress:

,

Telefon:

E-post:

Laenuandja ja laenusaaja on selles lepingus (edaspidi nimetatud ka leping) edaspidi koos nimetatud pooled või eraldi nimetatud pool.

3. MÕISTED JA SELGITUSED

Käesolevas lepingus omavad alltoodud sõnad ja väljendid alljärgnevat tähendust:

Intress on laenusaaja poolt laenuandjale laenusumma kasutamise eest makstav tasu. ;

Intressimäär on intressi suurus väljendatuna protsentides. ;

Kasutamise lõpptähtpäev on päev, millal laenusaaja peab olema täies ulatuses tasunud varalised kohustused laenuandjale. ;

Kasutuslimiit on maksimaalne piirsumma, mille laenusaaja määrab kokkuleppel laenuandjaga ja mille piires laenuandja võimaldab laenusaajal arvestusliku kuu esimesest kuupäevast kuni viimase kuupäevani laenu saada.;

Kliendileping on käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad laenuandja poolt kehtestatud laenulepingu üldtingimused;

Krediidi kogukulu on krediidilimiit, kasutamise lõpptähtpäevani tasumisele kuuluv intress ja lepingutasu. Krediidi kogukulu hulka ei kuulu lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest tulenevad tasud, mida laenusaaja peab laenuandjale tasuma. Krediidi kogukulu arvutatakse lepingu sõlmimise aja seisuga eeldusel, et laenusaaja võtab krediidilimiidi kasutusele viivitamata ja täies mahus ning tagastab selle kasutamise lõpptähtpäeval;

Krediidi kulukuse määr avaldatakse protsentides krediidilimiidist ja väljendab laenusaajale krediidilimiidi kasutamises tulenevate kulude koormust aastas. Lepingus toodud krediidi kulukuse määr arvutatakse lepingu või lepingu muudatuse sõlmimise aja seisuga ja kehtib ainult juhul, kui laenusaaja täidab oma lepingust tulenevad kohustused kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel. Krediidi kulukuse määra arvutatakse eeldusel, et laenusaaja võtab krediidilimiidi kasutusele viivitamata ja täies mahus. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri poolt kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma. ;

Krediidilimiit ehk krediidi ülempiir on maksimaalne piirsumma, mille piires laenuandja võimaldab laenusaajal laenu võtta ;

Krediidi summa on lepingu alusel laenusaajale võimaldatud laenu põhiosa saldo arvestusliku kuu lõpus.

Laenuleping või leping on käesolev kliendileping, laenuandja poolt aktsepteeritud laenusaaja laenutaotlus, milles sisalduvad lepingu tingimused ning lepingu muudatused ja lisad. ;

Laenuandja on Creditstar Estonia AS, registrikood 11251314, aadress Lõõtsa 5, 11415 Tallinn. ;

Laenusaaja on laenutaotleja, kellega laenuandja on sõlminud lepingu ja andnud talle selle alusel laenu. ;

Laenutaotleja on vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigis elav Eesti Vabariigi kodanik või alalist elamisluba omav füüsiline isik, kes on esitanud laenuandjale laenutaotluse.;

Laenutaotlus on kliendilepingu alusel esitatud laenutaotleja tahteavaldus laenu saamiseks, milles on toodud laenutaotleja poolt taotletava laenu tingimused, mille laenutaotleja või laenusaaja esitab laenuandjale veebilehe kaudu või mobiiltelefoni tekstisõnumina või kirjalikult ja mis on laenuandja poolt aktsepteerituna lepingu lisaks ning lahutamatuks osaks.;

Laenu tingimused on käesoleva kliendilepingu tingimused ja vastavalt laenusaaja poolt esitatud laenutaotlusele laenuandja poolt aktsepteeritud tingimused, mille kohaselt laenuandja võimaldab laenusaajale laenu. ;

Laenu maksepäev (tähtaeg) on laenusaaja poolt kokkuleppel laenuandjaga määratud kuupäev, milleks laenusaaja on kohustatud tegema lepingu alusel tasumisele kuuluva igakuise makse. ;

Teenustasu on kliendilepingus nimetatud või nimetamata tasu, mida laenusaaja on kohustatud laenuandjale maksma lepingus toodud juhtudel lepinguga seotud toimingute eest. ;

Trahv on leppetrahv, mida laenusaaja on kohustatud oma lepinguliste kohustuste rikkumisel laenuandjale maksma.;

Varalised kohustused on krediidi summa, intress, teenustasu, trahvid ja muud lepingust tulenevad laenusaaja rahalised kohustused. ;

Veebileht on laenuandja veebileht Internetis aadressil www.creditstar.ee , kus on toodud lepingu sõlmimise tehnilised etapid ja mille kaudu saab laenusaaja teha lepinguga seotud toiminguid. ;

Viivis on viivitusintress, mida laenusaaja on kohustatud laenuandjale maksma lepingust tuleneva rahalise kohustuse (välja arvatud intressi tasumise kohustuse) täitmisega viivitamise korral, esitatuna ja arvestatuna protsendimäärana täitmata rahalisest kohustusest iga täitmisega viivitatud päeva eest. ;

4. LAENUSAAJA KINNITUSED

4.1. Laenusaaja kinnitab käesoleva lepingu sõlmimisel, et on hoolikalt tutvunud lepingu tingimustega (ennekõike laenu intressimääraga, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad laenusaajal juhul, kui laenusaaja ei täida lepingust tulenevaid kohustusi lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt aru saanud ja endale lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

4.2. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest.

4.3. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad mistahes õiguslikud ja muud takistused lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Laenusaaja toimib lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus.

4.4. Laenusaaja kinnitab, et lepingus toodud andmed laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning tema poolt laenuandja nõudmisel dokumentaalselt tõendatavad. Laenusaaja on lepingu sõlmimisega nõus ja lepingu sõlmimine vastab laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

4.5. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega nimetatud ajutist haldurit, samuti ei kehti ärikeeldu.

4.6. Laenusaaja kinnitab, et leping loob laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti.

4.7. Laenusaaja kinnitab, et lepingu sõlmimisel ei tegutse laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu.

4.8. Laenusaaja kinnitab, et laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga laenusaaja soovib sõlmida lepingu laenuandjaga. Laenusaaja kinnitab samuti, et ta on teadlik käesoleva lepingu alusel talle antava laenu krediidi kulukuse määrast, kuid ta soovib siiski lepingu sõlmimist.

4.9. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja on Eesti Vabariigi seaduse järgi teo- ja otsusevõimeline isik ning tal on piiramata õigused ja volitused lepingu sõlmimiseks ja enesele lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

4.10. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on laenusaajal võimalik käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

5. LAEN. LAENU TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE. KASUTUSLIMIIDI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE. LEPINGU PIKENDAMINE

5.1. Laenuandja positiivse otsuse korral võimaldatakse käesoleva lepingu alusel laenusaajal saada laenu tema suhtes kehtiva krediidilimiidi piires. Laenuandja otsusega määratakse vastavalt laenusaaja taotlusele esialgne krediidi kasutuslimiit, mille piires laenuandja võimaldab laenusaajale arvestusliku kuu jooksul krediiti.

5.2. Laenu saamiseks peab laenusaaja saavutama laenuandja poolt teostatava laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise tulemusena aktsepteeritava reitingu. Laenu on võimalik taotleda laenuandja veebilehe kaudu või laenuandja asukohas vastavalt lepingu tingimustele.

5.3. Laenu taotlemise kord:

5.3.1. Laenutaotleja tutvub lepingu tingimustega ja esitab laenuandjale laenu saamiseks vajalikud andmed, täites laenutaotluse kohustuslikud väljad laenuandja veebilehel www.creditstar.ee. LAENUTAOTLEJA VASTUTAB ESITATUD ANDMETE ÕIGSUSE EEST ja KOHUSTUB ANDMETE MUUTUMISEL MUUTMA ENDA ANDMEID KA LAENUANDJA VEEBILEHEL.

5.3.2. Laenu taotlemiseks veebilehe kaudu kinnitab laenutaotleja laenutaotluse vastavalt veebilehel ilmuvatele juhistele, kasutades selleks ID-kaardi identifitseerimissüsteemi.

5.3.3. Laenu taotlemiseks mobiiltelefoni tekstisõnumi teel, peab laenutaotleja saatma laenuandjale mobiiltelefoni tekstisõnumi (SMS) numbrile 1715 LAEN PAROOL (laenutaotleja valib registreerimisel) SUMMA (kasutuslimiidi piires küsitav laenusumma). Sõnum tuleb saata kasutajaks registreerimisel märgitud telefoninumbrilt. Tekstisõnumi sisu peab täpselt vastama lepingus toodud sisule ja järjestusele, see on “LAEN PAROOL SUMMA”.

5.3.4. Laenuandja väljastab laenusaajale veebilehele sisse logimiseks kasutajanime ja parooli. Laenuandja teavitab neist laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes ka e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli võimalike kuritarvituste eest vastutab lepingu raames laenusaaja ainuisikuliselt

5.3.5. Laenusaaja peab esmakordsel lepingu sõlmimisel täiendavalt minema laenuandja esindusse või ID-punkti ja võimaldama laenuandjal tuvastada laenusaaja isikusamasuse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) alusel. Laenuandja esinduste ja ID-punktide nimekiri on toodud laenuandja veebilehel www.creditstar.ee.

5.3.6. Laenu taotlemisel peab laenutaotleja lisaks vastavalt laenuandja nõudmistele täitma küsimustiku laenusaaja maksevõime hindamiseks ja laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks, samuti esitama laenuandja poolt nõutavad dokumendid laenusaaja maksevõime hindamiseks.

5.3.7. Vastuseks laenutaotleja poolt veebilehe kaudu või mobiiltelefoni tekstisõnumiga saadetud laenutaotlusele saadab laenuandja laenutaotleja e-posti aadressile kirja, milles on toodud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe vormis andmed laenutaotleja poolt soovitava laenu tingimuste kohta ja mida käsitletakse lepingu lahutamatu osana (laenu tingimused). Vastavaid lepingu tingimusi käsitletakse lepingu lisadena ja nad on lepingu lahutamatuteks osadeks.

5.3.8. Punktis 5.3.7 nimetatud e-kirja saatmisest laenutaotlejale teatab laenuandja laenutaotlejale samaaegselt kas mobiiltelefoni tekstisõnumiga või veebilehel www.creditstar.ee kuvatava teatega, vastavalt sellele, kuidas laekus laenutaotleja laenutaotlus. Kui laenutaotleja esitab laenutaotluse laenuandja asukohas, siis on tal võimalik samas kohas põhjalikult tutvuda laenu tingimustega. Kui laenutaotleja on saanud laenuandja e-kirja kätte või saanud laenu tingimused laenuandja asukohast, peab ta põhjalikult laenu tingimustega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel laenu. Selleks annab laenutaotleja laenuandjale veebilehe www.creditstar.ee teel kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud laenu tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel laenuandjalt laenu. Laenuleping koosneb käesolevast kliendilepingust ja laenu tingimustest ning see antakse laenusaajale või saadetakse laenusaajale elektronposti teel laenusaaja poolt laenuandjale antud elektronposti aadressile. Laenusaaja soovi korral saadetakse lepingudokumendid talle ka paberkandjal tavaposti teel. Laenuleping loetakse sõlmituks pärast seda, kui laenuandja on teinud positiivse laenuotsuse ning edastanud selle elektronposti teel laenutaotlejale.

5.3.8.1. Laenusaaja poolt laenuandjale mobiiltelefoni tekstisõnumi (SMS) saatmine on tasuline teenus, tasu suurus võib olla ajas muutuv ja sõnumi saatmise kulud kannab laenusaaja vaatamata sellele, mis on laenuandja otsus

5.3.9. Laenu või täiendava laenuosa väljamaksmise tingimused:

Vastavalt laenusaaja soovile makstakse pärast laenutaoluse aktsepteerimist laen laenuandja poolt välja laenusaaja isiklikule kontole või laen väljastatakse sularahas.

5.3.9.1. Laen makstakse laenuandja poolt välja laenusaaja isiklikule kontole (kui konto asub SEB Pangas või Swedbank pangas) 1 tunni jooksul pärast lepingu või selle lisa sõlmimist. Juhul, kui laenusaaja taotleb laenu saamist muu panga kontole, see on mitte SEB Panga või Swedbank panga kontole, pikeneb laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei vastuta laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis laenuandjast sõltumatutel asjaoludel.

5.3.9.2. Sularahas laenu välja maksmise korral saab laenusaaja AS Eesti Post kontorist rahakaardi. Sularaha väljastamisega seotud kulud jäävad laenusaaja kanda. Laenusaajale sularahas laenu väljastamise kuluks on 5% sularahas kättesaadavast laenusummast, millele lisandub täiendavalt teenustasu 2.00 eurot. Sularahateenusega seotud kulud kannab laenusaaja ka sel juhul, kui ta pärast laenutaotluse aktsepteerimist loobub laenu saamisest sularahas ja talle on saadetud teade laenutaotluse aktsepteerimise kohta. Laenuandja kannab laenusumma üle ilma laenusaaja täiendava korralduseta.

5.3.9.3. Täiendav laenuosa väljastatakse laenuandja poolt laenusaaja isiklikule kontole. Täiendavat laenuosa laenusaajale sularahas ei väljastata.

5.4. Laenu kasutuslimiidi suurendamine ja vähendamine.

5.4.1. Laenusaajal on õigus saada, talle võimaldatud krediidilimiidi ja kasutuslimiidi piires ning laenulepingu raames, täiendavat laenuosa, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse laenuandja veebilehele www.creditstar.ee või laenuandja asukohas. Samuti võib laenusaaja, sõlmitud laenulepingu raames, analoogselt taotleda talle võimaldatud kasutuslimiidi suurendamist ja vastavalt täiendava laenuosa andmist. Kasutuslimiidi suurendamise taotluse esitamiseks ja kasutuslimiidi suurendamiseks peab laenusaaja olema täitnud selleks ajaks täitmisele kuuluvad kohustused, sealhulgas tasunud ära selle ajani arvestatud intressi. Samuti võib laenuandja selleks nõuda laenusaaja poolt laenusaaja maksevõime hindamiseks täiendavate dokumentide esitamist.

5.4.1.1. Täiendava laenuosa andmist või kasutuslimiidi suurendamist ei ole võimalik taotleda mobiiltelefoni tekstisõnumiga.

5.4.1.2. Kasutuslimiidi piires täiendava laenuosa saamise või kasutuslimiidi suurendamise taotlemise ja seejärel täiendava laenuosa taotlemise korral kohaldatakse vastavalt lepingu punkte 5.3.1.-5.3.3., 5.3.6.- 5.3.9.

5.5. Kui laenusaaja ja tema maksevõime vastavad laenuandja poolt nende suhtes kehtestatud tingimustele, on laenuandjal õigus, laenusaaja poolt eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil väljendatud nõusolekul, suurendada laenusaaja laenu kasutuslimiiti ilma vastavat lepingu muutmise lisa sõlmimata.

5.6. Laenuandjal on õigus keelduda laenutaotlejale laenu või täiendava laenuosa väljastamisest, sealhulgas laenusaaja suhtes kehtiva kasutuslimiidi piires, ilma oma otsust põhjendamata. Laenuandjal on õigus keelduda laenutaotlejale kasutuslimiidi suurendamisest, ilma oma otsust põhjendamata.

5.7. Laenusaaja poolt lepingu tingimuste rikkumise korral, eelkõige saadud laenu tagastamisega või intressi või lepinguga ettenähtud muude tasude maksmisega viivitamise korral võib laenuandja laenusaaja kasutuslimiiti ühepoolselt vähendada, teatades sellest laenusaajale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Samuti võib laenuandja laenusaaja laenu kasutuslimiiti ühepoolselt vähendada, teatades sellest laenusaajale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, kui laenusaaja ei vasta enam laenuandja poolt laenusaaja suhtes kehtestatud tingimustele või kui laenuandjal tekib põhjendatud kahtlus laenusaaja maksevõimes või kui laenusaaja ei esita laenuandja poolt nõutavaid dokumente või andmeid laenusaaja maksevõime hindamiseks, samuti üldise majandussituatsiooni halvenemise korral. Laenuandja teatab laenusaajale laenu kasutuslimiidi vähendamisest viivitamatult.

5.8. Kui laenusaaja on esitanud laenuandjale olulisi valeandmeid või kui laenu väljastamise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud, on laenuandjal õigus keelduda lepingu alusel laenusaajale krediidi kasutamise võimaldamisest.

5.9. LEPINGU TÄHTAJA PIKENDAMINE

5.9.1. Kui laenusaaja on oma lepingujärgseid kohustusi nõuetekohaselt täitnud ja laenusaaja ning talle võimaldatud krediidi limiit vastavad igakordse kasutamise lõpptähtpäeva seisuga laenuandja poolt kehtestatud kliendilepingu tingimustele, on laenuandjal õigus pikendada lepingut ühe-aastaste perioodide kaupa ilma vastavat lepingu muutmise lisa sõlmimata ning lepingule kohalduvad laenusaajale saadetavas lepingu pikendamise teatises viidatud kliendilepingu tüüptingimused. Laenusaaja saab kliendilepingu tingimustega tutvuda laenuandja asukohas või laenuandja veebilehel.

5.9.2. Krediidi kasutamise lõpptähtpäeva saabumise ja lepingu pikendamise või mittepikendamise kohta saadab laenuandja laenusaajale kirjalikku taasesitamist võimaldava teatise hiljemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne vastava kasutamise lõpptähtpäeva saabumist. Kui laenusaaja ei soovi lepingu pikendamist, kohustub laenusaaja sellest laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil teatama hiljemalt 5 (viis) kalendripäeva enne krediidi kasutamise lõpptähtpäeva.

5.9.3. Leping lõpeb, kui laenusaaja saadab laenuandjale tähtaegselt lepingu punktis 5.9.2. nimetatud teatise või kui laenuandja poolt kehtestatud nõuded laenusaajale ja/või tema maksevõimele ei ole täidetud. Sellisel juhul on laenusaaja kohustatud tasuma hiljemalt vastavaks krediidi kasutamise lõpptähtpäevaks tasuma tema varaliste kohustuste ja arvestatud viiviste katteks piisava rahasumma laenuandja pangakontole.

5.9.4. Lepingu igakordne pikendamine toimub vastavalt pikendamise päeval laenuandja poolt kehtestatud kliendilepingu tüüptingimuste ja laenuandja hinnakirja kohaselt ning lepingule kohalduvad alates pikendamise päevast laenusaajale saadetavas pikendamise teatises viidatud laenuandja kliendilepingu tüüptingimused.

5.10. Laenuandjal on õigus keelduda laenutähtaja pikendamisest, ilma laenusaajale oma otsust põhjendamata, saates laenusaajale lepingu punkti 5.9.2. kohase teatise.

5.11. Kui laenu tagastamine ja/või lepingu pikendamine ei toimu tähtaegselt ja/või lepingus ettenähtud tingimustel, siis laenusaaja tegevust laenuandja veebikeskkonnas piiratakse. Sellisel juhul peatatakse ka laenusaaja õigused kasutuslimiidi suurendamise ja/või krediidilimiidi piires täiendava laenuosa saamise taotlus(t)e esitamiseks seniks, kuni saadud laenuosa, intress ja võimalikud muud maksed on laenusaaja poolt tasutud.

6. LAENU TAGASTAMINE, INTRESSI ARVESTAMINE, INTRESSI JA MUUDE MAKSETE TASUMINE

6.1. Laenuandja fikseerib iga kuu esimese kuupäeva seisuga laenusaaja poolt eelmisel kuul kasutuslimiidi piires kasutusele võetud (saadud) laenusumma, millelt arvestatakse välja lepinguga määratud päevaks (edaspidi maksepäevaks) lisaks laenu tagasimaksele tasumisele kuuluv intressisumma.

6.2. Laenusaaja on kohustatud tagastama maksepäevaks lepinguga määratud igakuise kohustusliku laenu tagasimakse summa, millele lisandub laenuandja poolt väljaarvestatud intressisumma. Kui laenusaaja on võtnud kasutusele (saanud) kohustusliku tagasimakse summast väiksema summa, siis on ta maksepäeval kohustatud tagastama saadud summa, millele lisandub laenuandja poolt väljaarvestatud intressisumma.

6.3. Laenusaaja on kohustatud tagastama igakuistest kohustuslikest tagasimaksete summadest krediidilimiidi piires enam saadud laenu lepingu lõpptähtpäevaks, kui lepingut ei pikendata vastavalt lepingu punktide 5.9.1., 5.9.2. ja 5.9.4. tingimustele.

6.4. Laenu kasutamise eest kohustub laenusaaja tasuma laenuandjale lepingus sätestatud intressi ja muid makseid lepingus sätestatud määras ja maksepäevaks. Laenusaaja tasub intressi arvestuslikul kuul kasutusele võetud (saadud) laenu summalt maksepäevaks koos laenu põhiosa tagasimaksega. Intressi arvestamisel laenu tagastamata osalt intressiperioodi eest lähtub laenuandja 360-päevasest aastast, 30-päevasest kuust ja lepingus kokkulepitud intressi määrast. Intressiarvestus algab laenu laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb laenutähtpäeval.

6.5. Laenusaajal on õigus nõuda laenuandjalt tasuta, mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul, lepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on laenu põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud. Laenusaaja nõudmisel teeb laenuandja laenusaajale tasuta mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul nimetatud tabeli kättesaadavaks. Tagasimaksetabelis märgitakse võlgnetavad summad ja selliste summade tagasimaksetähtajad ja –tingimused. Tabelis esitatakse iga üksiku tagasimakse jaotus, näidates Laenu põhisumma tagasimakse, aastase intressimäära alusel arvutatud intressisumma ja lisakulud, kui laenusaajalt lisakulude maksmist nõutakse.

6.6. Kui laen ja intress ei ole tasutud tähtaegselt, siis on laenuandjal või Aktsiaseltsil Era Liisingu Inkassoteenused (registrikood 10625474, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn - edaspidi nimetatud ka ELI) ja Nord Collect Osaühingul (registrikood 11897588, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn) kõigil eraldi õigus nõuda laenusaajalt lisaks laenule ka intressi, viivist, menetluskulusid ja kahju hüvitamist.

6.7. Kui laenusaaja on teinud lepingu alusel makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse makse:

(a) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;

(b) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

(c) kolmandas järjekorras intressi katteks;

(d) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

7. MAKSETE TEGEMINE JA VALUUTA

7.1. Kõik lepingu täitmisega seotud laenusaaja poolt tehtavad maksed – laenu tagasimakse(d), intress, lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv, menetluskulude tasud, kahjuhüvitised ja muud maksed) loetakse tasutuks, kui maksete tasumiseks vajalik rahasumma on laekunud laenuandja pangakonto(de)le.

7.2. Kui laenusaaja poolt tehtava makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese pangapäeva.

7.3. Kõik lepingu täitmisega seotud maksed tuleb tasuda laenu valuutas.

8. LAENUSAAJA KOHUSTUSTE ENNETÄHTAEGNE TÄITMINE

8.1. Laenusaaja võib laenulepingust tulenevad kohustused osaliselt või täielikult täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne laenusaaja laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi, tingimusel, et laenusaaja poolt tehtud maksest piisab lisaks intressile vastavalt krediidilimiidi piires võetud laenuosa kasutamise ajale päevades ja laenuandja poolt nõutavale hüvitisele kahju eest, mis on seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega, ka laenu põhisumma tagasimakseks. Intressi ja hüvitist arvestatakse vastavalt laenu kasutamise ajale päevades.

8.2. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks saadab laenusaaja laenuandjale veebilehe www.creditstar.ee kaudu laenu ennetähtaegse tagastamise avalduse. Kolme tööpäeva jooksul laenusaaja avalduse saamisest teatab laenuandja laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on laenusaajal võimalik täielikult täita laenulepingust tulenevad rahalised kohustused. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks arvestatakse ja laenusaaja on kohustatud tasuma enne intressi ja laenuandja poolt väljaarvestatava hüvitise kahju eest, mis on seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega vastavalt laenu kasutamise perioodi pikkusele päevades.

8.3. Kui laenusaaja poolt tehtud makse(te)st ei piisa nii intressi, hüvitise katteks kahju eest, mis on seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega, kui laenusaaja poolt kasutusele võetud laenuosa põhisumma tagasimakse katteks, siis arvestatakse intressi mahaarvestamise järgselt laenu põhisummajäägilt intressi lepingus fikseeritud määras.

9. TAGATIS JA KINDLUSTUS

9.1. Laenuandjal on õigus nõuda laenusaajalt tagatist (käendus, pant vms), mis tagab laenusaaja kohustusi laenuandja ees. Laenusaaja on kohustatud osutama laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul või müügil ja kandma sellest tulenevad kulud

9.2. Laenuandjal on õigus nõuda laenusaajalt, et laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu, mille alusel oleks kindlustatud laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine lepingu alusel. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub laenusaaja.

10. LAENU SISSENÕUDMISE MENETLUSKULUD

10.1. Juhul, kui laenusaaja rikub lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. laenusaaja on hilinenud maksete tasumisega laenuandjale), on laenuandjal õigus loovutada kõik laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused (edaspidi ka ELI) või Nord Collect Osaühingule. Selleks on laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

10.2. Laenuandjal või ELI-l või Nord Collect Osaühingul on õigus laenusaajalt nõuda lisaks laenule ja muudele maksetele ka laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja laenusaaja on kohustatud hüvitama laenuandjale või ELI-le või Nord Collect Osaühingule laenusaaja poolt lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest või täitmata jätmisest tekkinud kulutused.

10.3. Lepingu kehtivuse ajal on laenuandjal või ELI-l või Nord Collect OÜ-l õigus laenusaajalt nõuda iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta menetluskulu hüvitist summas 5,00 (viis) eurot, kusjuures menetluskulu nõudmisele eelnevalt saadetakse laenusaajale vähemalt üks tasuta meeldetuletus.

10.4. Lepingu lõppemise (ülesütlemise) järgselt on menetluskulude suurused:

10.4.1. menetluskulu hüvitis kogusummas kuni 30,00 (kolmkümmend) eurot, kusjuures esimese laenusaajale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest on see kuni 15,00 (viisteist) eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5,00 (viis) eurot, kui nõue laenusaaja vastu on kuni 500,00 (viissada) eurot

10.4.2. menetluskulu hüvitis kogusummas kuni 40,00 (nelikümmend) eurot, kusjuures esimese laenusaajale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest on see kuni 20,00 (kakskümmend) eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5,00 (viis) eurot, kui nõue laenusaaja vastu on üle 500,00 (viiesaja) eurot ja kuni 1000,00 (üks tuhat) eurot;

10.4.3. menetluskulu hüvitis kogusummas kuni 50,00 (viiskümmend) eurot, kusjuures esimese laenusaajale saadetava tasulise meeldetuletuskirja eest on see kuni 25,00 (kakskümmend viis) eurot ning kummagi järgmise kahe kirja eest kuni 5,00 (viis) eurot, kui nõue laenusaaja vastu on üle 1000,00 (ühe tuhande) euro.

10.4.4. Pärast lepingu lõppemist või ülesöelduks lugemist võib esimese tasulise meeldetuletuskirja laenusaajale saata mitte varem kui 7 (seitsme) päeva möödumisel lepingu lõppemisest (ülesöelduks lugemisest). Teise ja kolmanda tasulise kirja võib saata mitte varem kui 7 (seitsme) päeva möödumisel eelmise kirja saatmisest.

10.5. Kohtusse maksekäsu kiirmenetluse – või hagiavalduse esitamisel lisanduvad menetluskulud (menetlusosaliste kohtukulud ja kohtuvälised kulud, näiteks menetlusosaliste esindajate kulud ja riigilõiv), mida kannab pool, kelle kahjuks otsus tehti.

11. VIIVIS JA MEELDETULETUSKIRI

Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu ja/või muude Maksete makset tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist 0,06 % (null koma null kuus protsenti) tähtaegselt tasumata makse summast päevas. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

Meeldetuletuskirja saatmine laenusaajale maksab lepingu kehtivuse ajal iga sissenõutavaks muutunud kohustuse kohta 5,00 (viis) eurot, kusjuures viivisenõudele eelnevalt saadetakse laenusaajale vähemalt üks tasuta meeldetuletus.

12. LEPPETRAHV

Kui laenusaaja rikub ühte või mitut lepingust või seadusest tulenevat kohustust laenuandja ees, mis ei seisne selles, et laenusaaja viivitab võlgnetavate maksete tasumisega, siis on laenuandjal õigus nõuda laenusaajalt trahvi 20% (kahekümne protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenust. Eelkõige kasutab laenuandja õigust trahvile juhul, kui laenusaaja ei ole lepingust tulenevat kohustust täitnud laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub trahvi tasuma trahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(d), järgides laenuandja poolt antud tähtaegu ja juhiseid. Trahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista laenuandja õigust lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

13. NÕUETE AEGUMINE

Vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 145 lõikele 2 on pooled kokku leppinud lepingust tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendamises viie (5) aastani. Lepinguliste kohustuste tahtlikust rikkumisest tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendatakse kümne (10) aastani.

14. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST

Laenuandjal on õigus keelduda laenusaajale laenu väljastamisest ja/või laenutähtaja pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata. Kui otsus laenutaotlejale laenu mitte anda põhineb andmekogudest saadud teabel, peab laenuandja viivitamata ja tasuta teavitama laenutaotlejat sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

15. TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Laenusaaja kohustub:

15.1. Teatama koheselt ja kirjalikult laenuandjale laenusaaja või lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite- või pankrotimenetlusest (st ajutise halduri määramisest);

15.2. Teatama koheselt ja kirjalikult laenuandjale oma või lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest;

15.3. Teatama laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise;

15.4. Kohustuste täitmisel laenuandja ees mitte eelistama laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

15.5. Seadma lepingu täitmise tagamiseks laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi laenuandja või Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingu kasuks.

15.6. Juhul, kui laenusaaja rikub punktist 15. tulenevaid teavituskohustusi, siis käsitlevad pooled seda olulise lepingurikkumisena, mis annab laenuandjale õiguse leping üles öelda ning nõuda laenusaajalt viivitamatult laenu, intressi ja trahvi tasumist, samuti kahju hüvitamist, mis olid tekkinud seoses laenusaajapoolse lepingurikkumisega.

16. LEPINGU LÕPPEMINE

16.1. Leping lõppeb eelkõige kohase täitmisega.

16.2. Laenuandja võib lepingu laenusaajapoolse lepingu olulise rikkumise tõttu üles öelda.

16.3. Laenuandja võib lepingu laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja laenuandja on andnud laenusaajale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Laenuandja ülesütlemisavaldus peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Laenuandja peab laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Kui laenuandja ütleb lepingu üles, vähendatakse vastavalt laenu põhisumma tagasimaksmiseks ja laenu kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat laenu kasutamata jätmise ajale langeva intressi ja laenusaajale langevate kulude võrra.

16.4. Laenusaajal on õigus lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul laenulepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema punktis 5.3.8. nimetatud laenulepingu sõlmimisest.

16.5. Kui laenusaaja soovib lepingust taganeda, peab ta, 14 (neljateistkümne) päeva jooksul punktis 5.3.8 nimetatud laenulepingu sõlmimisest, esitama laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse lepingus või hiljem laenuandja poolt laenusaajale teatavaks tehtud laenuandja postiaadressil või e-posti teel. Taganemisavalduses peab olema märgitud laenusaaja nimi, isikukood, lepingu number, avaldus lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning laenusaaja allkiri.

16.6. Kui laenusaaja kasutab lepingust taganemise õigust, peab ta laenu tagastama ja intressi laenuandjale tasuma hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. Kui laenusaaja ei tagasta laenu ja ei tasu intressi nimetatud tähtaja jooksul, siis loetakse, et laenusaaja ei ole lepingust taganenud.

16.7. Kui Laenusaaja taganeb lepingust punkti 16.4 kohaselt, tasub ta laenult intressi ajavahemiku eest, mis jääb laenuandja poolt laenu laenusaajale väljastamise ja laenu laenuandjale tagastamise vahele. Lisaks on laenusaaja kohustatud hüvitama laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatud tasud (nt tasud registriväljavõtete eest).

17. TEATED

Ühe lepingu poole lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused lepingu teisele poolele loetakse teise poole poolt kättesaaduks, kui:

17.1. teade on e-posti teel saadetud lepingus märgitud teise poole e-posti aadressile;

17.2. teade on saadetud liht- või tähitud kirjana lepingus märgitud teise poole postiaadressile;

17.3. teade on üle antud teise poole või tema esindaja allkirja vastu.

Laenuandja aktsepteerib laenusaaja poolt mobiiltelefoni tekstisõnumiga saadetud laenutaotlusi vastavalt lepingu punktile 5.3.3..

17.4.Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse laenusaajale soodsamaks ja lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust. Samuti ei pea laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud lepingu muudatustest.

18. LEPINGU KEHTIVUS

18.1. Leping jõustub lepingu sõlmimisega, kui laenusaaja kasutab selleks ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt veebilehel ilmuvatele juhistele ja seejärel laenuandja poolt lepingu saatmisega elektronposti või tavaposti teel laenusaaja poolt antud aadressile või lepingu sõlmimisega poolte vahel laenuandja asukohas ning kehtib kuni lepingu lõpetamiseni poolte poolt kirjalikus vormis.

18.2. Leping loetakse peatunuks, kui laenusaaja ei ole eelneva 36 kuu jooksul laenuteenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse laenuandja ees - tagastanud kogu lepingu alusel saadud laenu, tasunud intressi ja muud maksed.

Sel juhul laenusaaja juurdepääsu laenuandja Interneti keskkonda piiratakse.

Peale lepingu peatumist ei ole laenusaaja konto laenuandja koduleheküljel aktiivne. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub laenusaaja tahteavalduse alusel ID-kaardi vahendusel või laenuandja asukohas.

Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole laenusaaja suhtes ebamõistlik. Laenuandja kohustub laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse leping kohe lõpetada.

19.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KONFIDENTSIAALSUS

19.1.Laenuandjale teatavaks saanud laenusaaja kohta käivate andmete töötlemise tingimused on sätestatud kliendiandmete töötlemise põhimõtetes, mis on lepingu lahutamatu osa. Kliendiandmete töötlemise põhimõtted on kättesaadavad laenuandja veebilehel www.creditstar.ee. Laenuandja lähtub käesolevas punktis nimetatud konfidentsiaalsuskohustuse täitmisel ka kliendandmete töötlemise põhimõtetest.

19.2.Pooled käsitlevad lepingut, selle sõlmimise aluseks olevaid dokumente, lepinguga seoses tulevikus sõlmitavaid tehinguid, taotlusi ning muid lepinguga seonduvaid dokumente ja asjaolusid konfidentsiaalsetena, mida on keelatud avaldada ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta, v.a. lepingu või õigusaktidega ettenähtud juhul.

19.3Ilma kirjaliku nõusolekuta võib konfidentsiaalset informatsiooni avaldada muuhulgas Eesti Vabariigi kohtule, kohtutäiturile, pankrotihaldurile, järelevalveasutusele või järelevalvet teostavale ametiisikule, käendajale, pantijale või teistele lepinguga seotud isikutele, audiitorile, notarile või õigusabi osutajale.

19.4.Laenuandja võib konfidentsiaalset informatsiooni kliendi kirjaliku nõusolekuta avaldada lisaks punktis 19.3. nimetatud isikutele ka punktis 10.1. nimetaud võlanõuete käsitlejatele, samuti kolmandatele isikutele, kui klient rikub lepingust tulenevaid kohustusi.

19.5Lepingu täitmisega seotud küsimustes on pädevaks järelevalveasutuseks Tarbijakaitseamet, aadress Rahukohtu 2, 10130 Tallinn.

20. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

20.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

20.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus poolte kokkuleppel Harju Maakohtus. Laenusaajal on võimalus lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

SMS LAEN kliendilepingu tingimused alates 01.07.2015

KLIENDILEPING

Sõlmimise kuupäev:

1. LAENUANDJA

Nimi:

Aktsiaselts SMS Laen

Registrikood:

11251314

Pank:

EE701010220059578010 (SEB Pank)
EE412200221031442348 (Swedbank)
EE693300332111520008 (Danske Bank)

Asukoht:

Lõõtsa 5, 11415 Tallinn

Telefon:

+372 644 0467

E-post:

info@smslaen.ee

2. LAENUSAAJA

Nimi:

Isikukood:

Postiaadress:

Telefon:

E-post:

Laenuandja ja laenusaaja on selles lepingus (edaspidi nimetatud ka leping) edaspidi koos nimetatud pooled või eraldi nimetatud pool.

3. MÕISTED JA SELGITUSED

Käesolevas lepingus omavad alltoodud sõnad ja väljendid alljärgnevat tähendust:

Intresson laenusaaja poolt laenuandjale laenusumma kasutamise eest makstav tasu. ;

Intressimääron intressi suurus väljendatuna protsentides. ;

Kasutamise lõpptähtpäev on päev, millal laenusaaja peab olema täies ulatuses tasunud varalised kohustused laenuandjale. ;

Kasutuslimiit on maksimaalne piirsumma, mille laenusaaja määrab kokkuleppel laenuandjaga ja mille piires laenuandja võimaldab laenusaajal arvestusliku kuu esimesest kuupäevast kuni viimase kuupäevani laenu saada.;

Kliendileping on käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad laenuandja poolt kehtestatud laenulepingu üldtingimused;

Krediidi kogukulu on krediidilimiit, kasutamise lõpptähtpäevani tasumisele kuuluv intress ja lepingutasu. Krediidi kogukulu hulka ei kuulu lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest tulenevad tasud, mida laenusaaja peab laenuandjale tasuma. Krediidi kogukulu arvutatakse lepingu sõlmimise aja seisuga eeldusel, et laenusaaja võtab krediidilimiidi kasutusele viivitamata ja täies mahus ning tagastab selle kasutamise lõpptähtpäeval;

Krediidi kulukuse määr avaldatakse protsentides krediidilimiidist ja väljendab laenusaajale krediidilimiidi kasutamises tulenevate kulude koormust aastas. Lepingus toodud krediidi kulukuse määr arvutatakse lepingu või lepingu muudatuse sõlmimise aja seisuga ja kehtib ainult juhul, kui laenusaaja täidab oma lepingust tulenevad kohustused kokkulepitud tähtaegadel ja tingimustel. Krediidi kulukuse määra arvutatakse eeldusel, et laenusaaja võtab krediidilimiidi kasutusele viivitamata ja täies mahus. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri poolt kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma. ;

Krediidilimiit ehk krediidi ülempiir on maksimaalne piirsumma, mille piires laenuandja võimaldab laenusaajal laenu võtta ;

Krediidi summa on lepingu alusel laenusaajale võimaldatud laenu põhiosa saldo arvestusliku kuu lõpus.

Laenuleping või leping on käesolev kliendileping, laenuandja poolt aktsepteeritud laenusaaja laenutaotlus, milles sisalduvad lepingu tingimused ning lepingu muudatused ja lisad. ;

Laenuandja on Aktsiaselts SMS Laen, registrikood 11251314, aadress Lõõtsa 5, 11415 Tallinn. ;

Laenusaaja on laenutaotleja, kellega laenuandja on sõlminud lepingu ja andnud talle selle alusel laenu. ;

Laenutaotleja on vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigis elav Eesti Vabariigi kodanik või alalist elamisluba omav füüsiline isik, kes on esitanud laenuandjale laenutaotluse.;

Laenutaotlus on kliendilepingu alusel esitatud laenutaotleja tahteavaldus laenu saamiseks, milles on toodud laenutaotleja poolt taotletava laenu tingimused, mille laenutaotleja või laenusaaja esitab laenuandjale veebilehe kaudu või mobiiltelefoni tekstisõnumina või kirjalikult ja mis on laenuandja poolt aktsepteerituna lepingu lisaks ning lahutamatuks osaks.;

Laenu tingimused on käesoleva kliendilepingu tingimused ja vastavalt laenusaaja poolt esitatud laenutaotlusele laenuandja poolt aktsepteeritud tingimused, mille kohaselt laenuandja võimaldab laenusaajale laenu. ;

Laenu maksepäev (tähtaeg) on laenusaaja poolt kokkuleppel laenuandjaga määratud kuupäev, milleks laenusaaja on kohustatud tegema lepingu alusel tasumisele kuuluva igakuise makse. ;

Teenustasu on kliendilepingus nimetatud või nimetamata tasu, mida laenusaaja on kohustatud laenuandjale maksma lepingus toodud juhtudel lepinguga seotud toimingute eest. ;

Trahv on leppetrahv, mida laenusaaja on kohustatud oma lepinguliste kohustuste rikkumisel laenuandjale maksma.;

Varalised kohustused on krediidi summa, intress, teenustasu, trahvid ja muud lepingust tulenevad laenusaaja rahalised kohustused. ;

Veebileht on laenuandja veebileht Internetis aadressil www.smslaen.ee , kus on toodud lepingu sõlmimise tehnilised etapid ja mille kaudu saab laenusaaja teha lepinguga seotud toiminguid. ;

Viivis on viivitusintress, mida laenusaaja on kohustatud laenuandjale maksma lepingust tuleneva rahalise kohustuse (välja arvatud intressi tasumise kohustuse) täitmisega viivitamise korral, esitatuna ja arvestatuna protsendimäärana täitmata rahalisest kohustusest iga täitmisega viivitatud päeva eest. ;

4. LAENUSAAJA KINNITUSED

4.1. Laenusaaja kinnitab käesoleva lepingu sõlmimisel, et on hoolikalt tutvunud lepingu tingimustega (ennekõike laenu intressimääraga, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad laenusaajal juhul, kui laenusaaja ei täida lepingust tulenevaid kohustusi lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt aru saanud ja endale lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

4.2. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest.

4.3. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad mistahes õiguslikud ja muud takistused lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Laenusaaja toimib lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus.

4.4. Laenusaaja kinnitab, et lepingus toodud andmed laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning tema poolt laenuandja nõudmisel dokumentaalselt tõendatavad. Laenusaaja on lepingu sõlmimisega nõus ja lepingu sõlmimine vastab laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

4.5. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega nimetatud ajutist haldurit, samuti ei kehti ärikeeldu.

4.6. Laenusaaja kinnitab, et leping loob laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti.

4.7. Laenusaaja kinnitab, et lepingu sõlmimisel ei tegutse laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu.

4.8. Laenusaaja kinnitab, et laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga laenusaaja soovib sõlmida lepingu laenuandjaga. Laenusaaja kinnitab samuti, et ta on teadlik käesoleva lepingu alusel talle antava laenu krediidi kulukuse määrast, kuid ta soovib siiski lepingu sõlmimist.

4.9. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja onEesti Vabariigi seaduse järgi teo- ja otsusevõimeline isik ning tal on piiramata õigused ja volitused lepingu sõlmimiseks ja enesele lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

4.10. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on laenusaajal võimalik käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

5.LAEN. LAENU TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE. KASUTUSLIMIIDI SUURENDAMINE JA VÄHENDAMINE. LEPINGU PIKENDAMINE

5.1. Laenuandja positiivse otsuse korral võimaldatakse käesoleva lepingu alusel laenusaajal saada laenu tema suhtes kehtiva krediidilimiidi piires. Laenuandja otsusega määratakse vastavalt laenusaaja taotlusele esialgne krediidi kasutuslimiit, mille piires laenuandja võimaldab laenusaajale arvestusliku kuu jooksul krediiti.

5.2. Laenu saamiseks peab laenusaaja saavutama laenuandja poolt teostatava laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise tulemusena aktsepteeritava reitingu. Laenu on võimalik taotleda laenuandja veebilehe kaudu või laenuandja asukohas vastavalt lepingu tingimustele.

5.3. Laenu taotlemise kord:

5.3.1. Laenutaotleja tutvub lepingu tingimustega ja esitab laenuandjale laenu saamiseks vajalikud andmed, täites laenutaotluse kohustuslikud väljad laenuandja veebilehel www.smslaen.ee. LAENUTAOTLEJA VASTUTAB ESITATUD ANDMETE ÕIGSUSE EEST ja KOHUSTUB ANDMETE MUUTUMISEL MUUTMA ENDA ANDMEID KA LAENUANDJA VEEBILEHEL.

5.3.2. Laenu taotlemiseks veebilehe kaudu kinnitab laenutaotleja laenutaotluse vastavalt veebilehel ilmuvatele juhistele, kasutades selleks ID-kaardi identifitseerimissüsteemi.

5.3.3. Laenu taotlemiseks mobiiltelefoni tekstisõnumi teel, peab laenutaotleja saatma laenuandjale mobiiltelefoni tekstisõnumi (SMS) numbrile 1715 LAEN PAROOL (laenutaotleja valib registreerimisel) SUMMA (kasutuslimiidi piires küsitav laenusumma). Sõnum tuleb saata kasutajaks registreerimisel märgitud telefoninumbrilt. Tekstisõnumi sisu peab täpselt vastama lepingus toodud sisule ja järjestusele, see on “LAEN PAROOL SUMMA”.

5.3.4. Laenuandja väljastab laenusaajale veebilehele sisse logimiseks kasutajanime ja parooli. Laenuandja teavitab neist laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes ka e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli võimalike kuritarvituste eest vastutab lepingu raames laenusaaja ainuisikuliselt.

5.3.5. Laenusaaja peab esmakordsel lepingu sõlmimisel täiendavalt minema laenuandja esindusse või ID-punkti ja võimaldama laenuandjal tuvastada laenusaaja isikusamasuse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) alusel. Laenuandja esinduste ja ID-punktide nimekiri on toodud laenuandja veebilehel www.smslaen.ee .

5.3.6. Laenu taotlemisel peab laenutaotleja lisaks vastavalt laenuandja nõudmistele täitma küsimustiku laenusaaja maksevõime hindamiseks ja laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks, samuti esitama laenuandja poolt nõutavad dokumendid laenusaaja maksevõime hindamiseks.

5.3.7. Vastuseks laenutaotleja poolt veebilehe kaudu või mobiiltelefoni tekstisõnumiga saadetud laenutaotlusele saadab laenuandja laenutaotleja e-posti aadressile kirja, milles on toodud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe vormis andmed laenutaotleja poolt soovitava laenu tingimuste kohta ja mida käsitletakse lepingu lahutamatu osana (laenu tingimusedVastavaid lepingu tingimusi käsitletakse lepingu lisadena ja nad on lepingu lahutamatuteks osadeks.

5.3.8. Punktis 5.3.7 nimetatud e-kirja saatmisest laenutaotlejale teatab laenuandja laenutaotlejale samaaegselt kas mobiiltelefoni tekstisõnumiga või veebilehel www.smslaen.ee kuvatava teatega, vastavalt sellele, kuidas laekus laenutaotleja laenutaotlus. Kui laenutaotleja esitab laenutaotluse laenuandja asukohas, siis on tal võimalik samas kohas põhjalikult tutvuda laenu tingimustega. Kui laenutaotleja on saanud laenuandja e-kirja kätte või saanud laenu tingimused laenuandja asukohast, peab ta põhjalikult laenu tingimustega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel laenu. Selleks annab laenutaotleja laenuandjale e-kirja teel kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud laenu tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel laenuandjalt laenu. Laenuleping koosneb käesolevast kliendilepingust ja laenu tingimustest ning see antakse laenusaajale või saadetakse laenusaajale elektronposti teel laenusaaja poolt laenuandjale antud elektronposti aadressile. Laenusaaja soovi korral saadetakse lepingudokumendid talle ka paberkandjal tavaposti teel.

5.3.8.1. Laenusaaja poolt laenuandjale mobiiltelefoni tekstisõnumi (SMS) saatmine on tasuline teenus, tasu suurus võib olla ajas muutuv ja sõnumi saatmise kulud kannab laenusaaja vaatamata sellele, mis on laenuandja otsus.

5.3.9. Laenu või täiendava laenuosa väljamaksmise tingimused:

Vastavalt laenusaaja soovile makstakse pärast laenutaoluse aktsepteerimist laen laenuandja poolt välja laenusaaja isiklikule kontole või laen väljastatakse sularahas.

5.3.9.1. Laen makstakse laenuandja poolt välja laenusaaja isiklikule kontole (kui konto asub SEB Pangas, Swedbank pangas või Danske Bank pangas) 1 tunni jooksul pärast laenutaoluse aktsepteerimist. Juhul, kui laenusaaja taotleb laenu saamist muu panga kontole, see on mitte SEB Panga, Swedbank panga või Danske Bank panga kontole, pikeneb laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei vastuta laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis laenuandjast sõltumatutel asjaoludel

5.3.9.2. Sularahas laenu välja maksmise korral saab laenusaaja AS Eesti Post kontoritest rahakaardi. Sularaha väljastamisega seotud kulud jäävad laenusaaja kanda. Laenusaajale sularahas laenu väljastamise kuluks on 5% Laenusummast, millele lisandub täiendavalt teenustasu 2,00 eurot. Sularahateenusega seotud kulud kannab laenusaaja ka sel juhul, kui ta pärast laenutaotluse aktsepteerimist loobub laenu saamisest sularahas ja talle on saadetud teade laenutaotluse aktsepteerimise kohta. Laenuandja kannab laenusumma üle ilma laenusaaja täiendava korralduseta.

5.3.9.3. Täiendav laenuosa väljastatakse laenuandja poolt laenusaaja isiklikule kontole. Täiendavat laenuosa laenusaajale sularahas ei väljastata.

5.4. Laenu kasutuslimiidi suurendamine ja vähendamine.

5.4.1. Laenusaajal on õigus saada, talle võimaldatud krediidilimiidi ja kasutuslimiidi piires ning laenulepingu raames, täiendavat laenuosa, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse laenuandja veebilehele www.smslaen.ee või laenuandja asukohas. Samuti võib laenusaaja, sõlmitud laenulepingu raames, analoogselt taotleda talle võimaldatud kasutuslimiidi suurendamist ja vastavalt täiendava laenuosa andmist. Kasutuslimiidi suurendamise taotluse esitamiseks ja kasutuslimiidi suurendamiseks peab laenusaaja olema täitnud selleks ajaks täitmisele kuuluvad kohustused, sealhulgas tasunud ära selle ajani arvestatud intressi. Samuti võib laenuandja selleks nõuda laenusaaja poolt laenusaaja maksevõime hindamiseks täiendavate dokumentide esitamist.

5.4.1.1. Täiendava laenuosa andmist või kasutuslimiidi suurendamist ei ole võimalik taotleda mobiiltelefoni tekstisõnumiga.

5.4.1.2. Kasutuslimiidi piires täiendava laenuosa saamise või kasutuslimiidi suurendamise taotlemise ja seejärel täiendava laenuosa taotlemise korral kohaldatakse vastavalt lepingu punkte 5.3.1.-5.3.3., 5.3.6.- 5.3.9.

5.5. Kui laenusaaja ja tema maksevõime vastavad laenuandja poolt nende suhtes kehtestatud tingimustele, on laenuandjal õigus, laenusaaja poolt eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil väljendatud nõusolekul, suurendada laenusaaja laenu kasutuslimiiti ilma vastavat lepingu muutmise lisa sõlmimata.

5.6. Laenuandjal on õigus keelduda laenutaotlejale laenu või täiendava laenuosa väljastamisest, sealhulgas laenusaaja suhtes kehtiva kasutuslimiidi piires, ilma oma otsust põhjendamata. Laenuandjal on õigus keelduda laenutaotlejale kasutuslimiidi suurendamisest, ilma oma otsust põhjendamata.

5.7. Laenusaaja poolt lepingu tingimuste rikkumise korral, eelkõige saadud laenu tagastamisega või intressi või lepinguga ettenähtud muude tasude maksmisega viivitamise korral võib laenuandja laenusaaja kasutuslimiiti ühepoolselt vähendada, teatades sellest laenusaajale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Samuti võib laenuandja laenusaaja laenu kasutuslimiiti ühepoolselt vähendada, teatades sellest laenusaajale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil, kui laenusaaja ei vasta enam laenuandja poolt laenusaaja suhtes kehtestatud tingimustele või kui laenuandjal tekib põhjendatud kahtlus laenusaaja maksevõimes või kui laenusaaja ei esita laenuandja poolt nõutavaid dokumente või andmeid laenusaaja maksevõime hindamiseks, samuti üldise majandussituatsiooni halvenemise korral. Laenuandja teatab laenusaajale laenu kasutuslimiidi vähendamisest viivitamatult.

5.8. Kui laenusaaja on esitanud laenuandjale olulisi valeandmeid või kui laenu väljastamise aluseks olnud olulised asjaolud on muutunud, on laenuandjal õigus keelduda lepingu alusel laenusaajale krediidi kasutamise võimaldamisest.

5.9. LEPINGU TÄHTAJA PIKENDAMINE

5.9.1. Kui laenusaaja on oma lepingujärgseid kohustusi nõuetekohaselt täitnud ja laenusaaja ning talle võimaldatud krediidi limiit vastavad igakordse kasutamise lõpptähtpäeva seisuga laenuandja poolt kehtestatud kliendilepingu tingimustele, on laenuandjal õigus pikendada lepingut ühe-aastaste perioodide kaupa ilma vastavat lepingu muutmise lisa sõlmimata ning lepingule kohalduvad laenusaajale saadetavas lepingu pikendamise teatises viidatud kliendilepingu tüüptingimused. Laenusaaja saab kliendilepingu tingimustega tutvuda laenuandja asukohas või laenuandja veebilehel.

5.9.2. Krediidi kasutamise lõpptähtpäeva saabumise ja lepingu pikendamise või mittepikendamise kohta saadab laenuandja laenusaajale kirjalikku taasesitamist võimaldava teatise hiljemalt 14 (neliteist) kalendripäeva enne vastava kasutamise lõpptähtpäeva saabumist. Kui laenusaaja ei soovi lepingu pikendamist, kohustub laenusaaja sellest laenuandjale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil teatama hiljemalt 5 (viis) kalendripäeva enne krediidi kasutamise lõpptähtpäeva.

5.9.3. Leping lõpeb, kui laenusaaja saadab laenuandjale tähtaegselt lepingu punktis 5.9.2. nimetatud teatise või kui laenuandja poolt kehtestatud nõuded laenusaajale ja/või tema maksevõimele ei ole täidetud. Sellisel juhul on laenusaaja kohustatud tasuma hiljemalt vastavaks krediidi kasutamise lõpptähtpäevaks tasuma tema varaliste kohustuste ja arvestatud viiviste katteks piisava rahasumma laenuandja pangakontole.

5.9.4. Lepingu igakordne pikendamine toimub vastavalt pikendamise päeval laenuandja poolt kehtestatud kliendilepingu tüüptingimuste ja laenuandja hinnakirja kohaselt ning lepingule kohalduvad alates pikendamise päevast laenusaajale saadetavas pikendamise teatises viidatud laenuandja kliendilepingu tüüptingimused.

5.10. Laenuandjal on õigus keelduda laenutähtaja pikendamisest, ilma laenusaajale oma otsust põhjendamata, saates laenusaajale lepingu punkti 5.9.2. kohase teatise..

5.11. Kui laenu tagastamine ja/või lepingu pikendamine ei toimu tähtaegselt ja/või lepingus ettenähtud tingimustel, siis laenusaaja tegevust laenuandja veebikeskkonnas piiratakse. Sellisel juhul peatatakse ka laenusaaja õigused kasutuslimiidi suurendamise ja/või krediidilimiidi piires täiendava laenuosa saamise taotlus(t)e esitamiseks seniks, kuni saadud laenuosa, intress ja võimalikud muud maksed on laenusaaja poolt tasutud.

6. LAENU TAGASTAMINE, INTRESSI ARVESTAMINE, INTRESSI JA MUUDE MAKSETE TASUMINE

6.1. Laenuandja fikseerib iga kuu esimese kuupäeva seisuga laenusaaja poolt eelmisel kuul kasutuslimiidi piires kasutusele võetud (saadud) laenusumma, millelt arvestatakse välja lepinguga määratud päevaks (edaspidi maksepäevaks) lisaks laenu tagasimaksele tasumisele kuuluv intressisumma.

6.2. Laenusaaja on kohustatud tagastama maksepäevaks lepinguga määratud igakuise kohustusliku laenu tagasimakse summa, millele lisandub laenuandja poolt väljaarvestatud intressisumma. Kui laenusaaja on võtnud kasutusele (saanud) kohustusliku tagasimakse summast väiksema summa, siis on ta maksepäeval kohustatud tagastama saadud summa, millele lisandub laenuandja poolt väljaarvestatud intressisumma.

6.3. Laenusaaja on kohustatud tagastama igakuistest kohustuslikest tagasimaksete summadest krediidilimiidi piires enam saadud laenu lepingu lõpptähtpäevaks, kui lepingut ei pikendata vastavalt lepingu punkti 9.4. tingimustele.

6.4. Laenu kasutamise eest kohustub laenusaaja tasuma laenuandjale lepingus sätestatud intressi ja muid makseid lepingus sätestatud määras ja maksepäevaks. Laenusaaja tasub intressi arvestuslikul kuul kasutusele võetud (saadud) laenu summalt maksepäevaks koos laenu põhiosa tagasimaksega. Intressi arvestamisel laenu tagastamata osalt intressiperioodi eest lähtub laenuandja 360-päevasest aastast, 30-päevasest kuust ja lepingus kokkulepitud intressi määrast. Intressiarvestus algab laenu laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb laenutähtpäeval.

6.5. Laenusaajal on õigus nõuda laenuaandjalt tasuta, mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul, lepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on laenu põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud. Laenusaaja nõudmisel teeb laenuandja laenusaajale tasuta mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul nimetatud tabeli kättesaadavaks. Tagasimaksetabelis märgitakse võlgnetavad summad ja selliste summade tagasimaksetähtajad ja –tingimused. Tabelis esitatakse iga üksiku tagasimakse jaotus, näidates Laenu põhisumma tagasimakse, aastase intressimäära alusel arvutatud intressisumma ja lisakulud, kui laenusaajalt lisakulude maksmist nõutakse.

6.6. Kui laen ja intress ei ole tasutud tähtaegselt, siis on laenuandjal ja Aktsiaseltsil Era Liisingu Inkassoteenused (registrikood 10625474, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn - edaspidi nimetatud ka ELI) ja Nord Collect Osaühingul (registrikood 11897588, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn) kõigil eraldi õigus nõuda laenusaajalt lisaks laenule ka intressi, viivist, menetluskulusid ja kahju hüvitamist.

6.7. Kui laenusaaja on teinud lepingu alusel makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse makse:

(a) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;

(b) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

(c) kolmandas järjekorras intressi katteks;

(d) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

7. MAKSETE TEGEMINE JA VALUUTA

7.1. Kõik lepingu täitmisega seotud laenusaaja poolt tehtavad maksed – laenu tagasimakse(d), intress, lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv, menetlustasud, kahjuhüvitised ja muud maksed) loetakse tasutuks, kui maksete tasumiseks vajalik rahasumma on laekunud laenuandja pangakonto(de)le.

7.2. Kui laenusaaja poolt tehtava makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese pangapäeva.

7.3. Kõik lepingu täitmisega seotud maksed tuleb tasuda laenu valuutas.

8. LAENUSAAJA KOHUSTUSTE ENNETÄHTAEGNE TÄITMINE

8.1. Laenusaaja võib laenulepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne laenusaaja laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi, tingimusel, et laenusaaja poolt tehtud maksest piisab lisaks intressile vastavalt krediidilimiidi piires võetud laenuosa kasutamise ajale päevades ja laenuandja poolt nõutavale hüvitisele kahju eest, mis on seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega, ka laenu põhisumma tagasimakseks ja muude lepinguliste kulude katteks. Intressi ja hüvitist arvestatakse vastavalt laenu kasutamise ajale päevades.

8.2. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks saadab laenusaaja laenuandjale veebilehe www.smslaen.ee kaudu laenu ennetähtaegse tagastamise avalduse. Kolme tööpäeva jooksul laenusaaja avalduse saamisest teatab laenuandja laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on laenusaajal võimalik täielikult täita laenulepingust tulenevad rahalised kohustused. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks arvestatakse ja laenusaaja on kohustatud tasuma enne intressi ja laenuandja poolt väljaarvestatava hüvitise kahju eest, mis on seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega vastavalt laenu kasutamise perioodi pikkusele päevades.

8.3. Kui laenusaaja poolt tehtud makse(te)st ei piisa nii intressi, hüvitise katteks kahju eest, mis on seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega kui laenusaaja poolt kasutusele võetud laenuosa põhisumma tagasimakse katteks, siis arvestatakse intressi mahaarvestamise järgselt laenu põhisummajäägilt intressi lepingus fikseeritud määras.

9. TAGATIS JA KINDLUSTUS

9.1. Laenuandjal on õigus nõuda laenusaajalt tagatist (käendus, pant vms) mis tagab laenusaaja kohustusi laenuandja ees. Laenusaaja on kohustatud osutama laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul, müügil ja kandma sellest tulenevad kulud.

9.2. Laenuandjal on õigus nõuda laenusaajalt, et laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu, mille alusel oleks kindlustatud laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine lepingu alusel. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub laenusaaja.

10. LAENU SISSENÕUDMISE MENETLUSKULUD

10.1. Juhul, kui laenusaaja rikub lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. laenusaaja on hilinenud maksete tasumisega laenuandjale), on laenuandjal õigus loovutada kõik laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused (edaspidi ka ELI) või Nord Collect Osaühingule. Selleks on laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

10.2. ELI-l või Nord Collect Osaühingul koos laenuandjaga või iseseisvalt on õigus laenusaajalt nõuda lisaks laenule ja muudele maksetele ka laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja laenusaaja kohustub hüvitama laenuandjale või ELI-le või Nord Collect Osaühingule laenusaaja poolt lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest või täitmata jätmisest tekkinud kulutused.

Menetluskulude miinimumsuurused:

10.2.1. Laenu ja maksete tähtaja ületamisel 8 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 22 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 10,00 (kümme) eurot;

10.2.2. Laenu ja maksete tähtaja ületamisel 22 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 36 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 25,00(kakskümmend viis) eurot;

10.2.3. Laenu ja maksete tähtaja ületamisel 36 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 66 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 45,00 (nelikümmend viis) eurot;

10.2.4. Laenu ja maksete tähtaja ületamisel 66 või enam kalendripäeva lisandub menetluskulusid 45,00 (nelikümmend viis) eurot iga täiendava 30 kalendripäeva kohta;

10.2.5. Menetluskulud hagiavalduse esitamisel kohtusse (toimub kui laenusaaja lepingust tulenevad kohustused on laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas 65,00 (kuuskümmend viis) eurot, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

11. VIIVIS JA MEELDETULETUSKIRI

Kui laenusaaja ei tee lepingu alusel saadud laenu ja/või muude maksete tagasimakset tähtaegselt, siis on laenuandjal õigus nõuda laenusaajalt viivist lepingus sätestatud intressi määras (vastavalt laenusaaja suhtes viivise nõudmise ajal kehtivale määrale). Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

Meeldetuletuskirja saatmine laenusaajale maksab 10 eurot.

12. LEPPETRAHV

Kui laenusaaja rikub ühte või mitut lepingust või seadusest tulenevat kohustust laenuandja ees, mis ei seisne selles et laenusaaja viivitab võlgnetavate maksete tasumisega, siis on laenuandjal õigus nõuda laenusaajalt trahvi 20% (kahekümne protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenust. Eelkõige kasutab laenuandja õigust trahvile juhul, kui laenusaaja ei ole lepingust tulenevat kohustust täitnud laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub trahvi tasuma trahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(d), järgides laenuandja poolt antud tähtaegu ja juhiseid. Trahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista laenuandja õigust lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

13. NÕUETE AEGUMINE

Vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 145 lõikele 2 on pooled kokku leppinud lepingust tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendamises viie (5) aastani. Lepinguliste kohustuste tahtlikust rikkumisest tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendatakse kümne (10) aastani.

Meeldetuletuskirja saatmine laenusaajale maksab 10 eurot.

14. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST

Laenuandjal on õigus keelduda laenusaajale laenu väljastamisest ja/või laenutähtaja pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata. Kui otsus laenutaotlejale laenu mitte anda põhineb andmekogudest saadud teabel, peab laenuandja viivitamata ja tasuta teavitama laenutaotlejat sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

15. TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Laenusaaja kohustub:

15.1. Teatama koheselt ja kirjalikult laenuandjale laenusaaja või lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite- või pankrotimenetlusest (st ajutise halduri määramisest);

15.2. Teatama koheselt ja kirjalikult laenuandjale oma või lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest;

15.3. Teatama laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise;

15.4. Kohustuste täitmisel laenuandja ees mitte eelistama laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

15.5. Seadma lepingu täitmise tagamiseks laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi laenuandja või Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingu kasuks.

15.6. Juhul, kui laenusaaja rikub punktist 17 tulenevaid teavituskohustusi, siis käsitlevad pooled seda olulise lepingurikkumisena, mis annab laenuandjale õiguse leping üles öelda ning nõuda laenusaajalt viivitamatult laenu, intressi jatrahvi tasumist, samuti kahju hüvitamist, mis olid tekkinud seoses laenusaajapoolse lepingurikkumisega.

16. LEPINGU LÕPPEMINE

16.1. Leping lõppeb eelkõige kohase täitmisega.

16.2. Laenuandja võib lepingu laenusaajapoolse lepingu olulise rikkumise tõttu üles öelda.

16.3. Laenuandja võib lepingu laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja laenuandja on andnud laenusaajale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Laenuandja ülesütlemisavaldus peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Laenuandja peab laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Kui laenuandja ütleb lepingu üles, vähendatakse vastavalt laenu põhisumma tagasimaksmiseks ja laenu kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat laenu kasutamata jätmise ajale langeva intressi ja laenusaajale langevate kulude võrra.

16.4. Laenusaajal on õigus lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul laenulepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema punktis 5.3.8. nimetatud laenulepingu sõlmimisest.

16.5. Kui laenusaaja soovib lepingust taganeda, peab ta, 14 (neljateistkümne) päeva jooksul punktis 5.3.8 nimetatud laenulepingu sõlmimisest, esitama laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse lepingus või hiljem laenuandja poolt laenusaajale teatavaks tehtud laenuandja postiaadressil või e-posti teel. Taganemisavalduses peab olema märgitud laenusaaja nimi, isikukood, lepingu number, avaldus lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning laenusaaja allkiri.

16.6. Kui laenusaaja kasutab lepingust taganemise õigust, peab ta laenu tagastama ja intressi laenuandjale tasuma hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. Kui laenusaaja ei tagasta laenu ja ei tasu intresse nimetatud tähtaja jooksul loetakse, et laenusaaja ei ole lepingust taganenud.

16.7. Kui Laenusaaja taganeb lepingust punkti 18.4 kohaselt, tasub ta laenult intressi ajavahemiku eest, mis jääb laenuandja poolt laenu laenusaajale väljastamise ja laenu laenuandjale tagastamise vahele. Lisaks on laenusaaja kohustatud hüvitama laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatud tasud (nt tasud registriväljavõtete eest).

17. TEATED

Ühe lepingu poole lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused lepingu teisele poolele loetakse teise poole poolt kättesaaduks, kui:

17.1. teade on e-posti teel saadetud lepingus märgitud teise poole e-posti aadressile;

17.2. teade on saadetud liht- või tähitud kirjana lepingus märgitud teise poole postiaadressile;

17.3. teade on üle antud teise poole või tema esindaja allkirja vastu.

Laenuandja aktsepteerib laenusaaja poolt mobiiltelefoni tekstisõnumiga saadetud laenutaotlusi vastavalt lepingu punktile 5.3.3. ja võib aktsepteerida laenusaaja tahteavaldusi ka telefoni teel.

17.4. Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse laenusaajale soodsamaks ja lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust. Samuti ei pea laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud lepingu muudatustest.

18. LEPINGU KEHTIVUS

18.1. Leping jõustub lepingu sõlmimisega, kui laenusaaja kasutab selleks ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt veebilehel ilmuvatele juhistele ja seejärel laenuandja poolt lepingu saatmisega elektronposti või tavaposti teel laenusaaja poolt antud aadressile või lepingu sõlmimisega poolte vahel laenuandja asukohas ning kehtib kuni lepingu lõpetamiseni poolte poolt kirjalikus vormis..

18.2. Leping loetakse peatunuks, kui laenusaaja ei ole eelneva 36 kuu jooksul laenuteenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse laenuandja ees - tagastanud kogu lepingu alusel saadud laenu, tasunud intressi ja muud maksed.

Sel juhul laenusaaja juurdepääsu laenuandja interneti keskkonda piiratakse.

Peale lepingu peatumist ei ole laenusaaja konto laenuandja koduleheküljel aktiivne. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub laenusaaja tahteavalduse alusel ID-kaardi vahendusel või laenuandja asukohas.

Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole laenusaaja suhtes ebamõistlik. Laenuandja kohustub laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse leping kohe lõpetada.

19. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

19.1. Pooled kohustuvad tagama lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

19.1.1. Lepingu täitmist tagavaid isikuid;

19.1.2. Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo, registrikood 10256137;

19.1.3. Poolte volitatud esindajaid;

19.1.4. Nõuete käsitlejat Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused, registrikood 10625474;

19.1.5. Nõuete käsitlejat Nord Collect Osaühingut, registrikood 11897588;

19.1.6. Audiitoreid nende kutsetegevuses;

19.1.7. Rahapesu andmebürood;

19.1.8. Finantsinspektsiooni;

19.1.9. Tarbijakaitseametit;

19.1.10. Teisi isikuid kes küsivad infot oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

19.2. Punktis 19.1 nimetatud isikutele on pooled õigustatud väljastama teavet laenusaaja, lepingu sõlmimise, lepingu tingimuste ja lepingu täitmise kohta. Punktis 19.1 nimetamata isikutele on pooled õigustatud väljastama teavet lepingu tingimuste ja poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine pool ei ole täitnud oma lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui nende isikute teabe nõudmise õigus tuleneb seadusest

19.3. Laenusaaja annab lepingu sõlmimisega laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku töödelda laenusaaja isikuandmeid, edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo laenusaaja nimi, isikukood, andmed laenusaaja elukoha, lepingu sõlmimise, lepingu tingimuste ja lepingu täitmise kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale täieliku ja tingimusteta nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas avaldamiseks maksehäireregistris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuse langetamisel. Laenuandja töötleb laenutaotleja ja laenusaaja isikuandmeid lepingu täitmise eesmärgil ja laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

19.4. Laenuandjal on õigus ja Laenusaaja annab lepingu sõlmimisega laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku lindistada (salvestada) laenuandja ja laenusaaja vahelisi telefonivestlusi lepingu täitmise eesmärgil ja laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

19.5. Lepingu täitmisega seotud küsimustes on pädevaks järelevalveasutuseks Tarbijakaitseamet, aadress Rahukohtu 2, 10130 Tallinn.

20. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

20.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

20.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus poolte kokkuleppel Harju Maakohtus. Laenusaajal on võimalus lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

SMS LAEN kliendilepingu tingimused alates 12.05.2014

KLIENDILEPING

Sõlmimise kuupäev:

1. LAENUANDJA

Nimi:

Aktsiaselts SMS Laen

Registrikood:

11251314

Pank:

EE701010220059578010 (SEB Pank)
EE412200221031442348 (Swedbank)
EE693300332111520008 (Danske Bank)

Asukoht:

Lõõtsa 5, 11415 Tallinn

Telefon:

+372 644 0467

E-post:

info@smslaen.ee

2. LAENUSAAJA

Nimi:

Isikukood:

Postiaadress:

Telefon:

E-post:

Laenuandja ja laenusaaja on selles lepingus (edaspidi nimetatud ka leping) edaspidi koos nimetatud pooled või eraldi nimetatud pool.

3. MÕISTED

Käesolevas lepingus omavad alltoodud sõnad ja väljendid alljärgnevat tähendust:

Annuiteetgraafik või graafik on lepingu tingimuste kohaselt koostatud laenu tagastamise graafik, mille järgi igakuine makse on ühesuguse suurusega, graafiku viimane makse võib olla eelnevatest erinev. Igakuised maksed koosnevad laenu põhiosast ja intressist. Graafikus on toodud laenusaaja poolt maksmisele kuuluvate maksete arv, suurused ja tasumise tähtajad;

Intress on laenusaaja poolt laenuandjale laenu kasutamise eest makstav tasu;

Intressimäär on intressi suurus väljendatuna protsentides;

Kliendileping on käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad laenuandja poolt kehtestatud laenulepingu üldtingimused

Krediidi kulukuse määr on laenu saamisega kaasnev kogukulu laenusaajale, mida avaldatakse protsendimäärana laenust ja mis väljendab laenusaajale kõigi lepingust tulenevate kulude koormust aastas. Lepingu tingimustes toodud krediidi kulukuse määr kehtib vaid tingimusel, et laenu tagastamise lõpptähtpäeva ei muudeta (pikendata) ja et pooled täidavad oma lepingust tulenevad kohustused kokkulepitud tähtaegadeks ja tingimustel. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri poolt kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma;

Krediidilimiit on laenusumma (krediidi) rahaline ülempiir, mille ulatuses laenuandja võimaldab laenusaajal laenu võtta;

Laen on laenu põhiosa ehk rahasumma, mille laenuandja laenab laenusaajale ja mille laenusaaja on kohustatud laenuandjale tagastama vastavalt lepingu tingimustele;

Laenuleping või leping on käesoleva kliendileping, laenuandja poolt aktsepteeritud laenusaaja laenutaotlus, milles sisalduvad lepingu tingimused ning lepingu muudatused ja lisad;

Laenuandja on Aktsiaselts SMS Laen, registrikood 11251314, aadress Lõõtsa 5, 11415 Tallinn;

Laenusaaja on laenutaotleja, kellega laenuandja on sõlminud lepingu ja andnud talle selle alusel laenu;

Laenutaotleja on vähemalt 18-aastane Eesti Vabariigis elav Eesti Vabariigi kodanik või alalist elamisluba omav füüsiline isik, kes on esitanud laenuandjale laenutaotluse;

Laenutaotlus on kliendilepingu alusel esitatud laenutaotleja tahteavaldus laenu, sealhulgas krediidilimiidi piires täiendava laenuosa, saamiseks, milles on toodud laenutaotleja poolt taotletava laenu tingimused, mille laenutaotleja või laenusaaja esitab laenuandjale veebilehe kaudu või mobiiltelefoni tekstisõnumina või kirjalikult ja mis on laenuandja poolt aktsepteerituna lepingu lisaks ning lahutamatuks osaks;

Laenu tingimused on käesoleva kliendilepingu tingimused ja vastavalt laenusaaja poolt esitatud laenutaotlusele laenuandja poolt aktsepteeritud tingimused, mille kohaselt laenuandja annab laenusaajale laenu;

Laenu tähtaeg on graafikus toodud kuupäev, milleks laenusaaja on kohustatud tegema lepingu alusel tasumisele kuuluva makse;

Laenu tagastamise lõpptähtpäev on kuupäev, milleks laenusaaja on kohustatud tasuma ühekordse maksena tasumisele kuuluva makse või graafiku alusel tasumisele kuuluvate maksete viimase makse;

Laenu pikendamine on laenusaaja võimalus lükata graafikus toodud ja seni tasumata makse(te) tasumise tähtpäeva (tähtpäevi), sealhulgas laenu tagastamise lõpptähtpäeva, edasi 15 või 30 päeva võrra;

Laenutähtaja pikendamise tasu on laenusaaja poolt laenuandjale täiendavalt maksmisele kuuluv tasu lepingu alusel tasumisele kuuluva makse tasumise tähtaja pikendamiseks. Laenutähtaja pikendamise tasu arvestatakse vastavalt laenusaaja laenu suhtes kehtivale intressi määrale pikenenud laenu tähtaja päevade eest arvestatava summa ulatuses. Laenutähtaja pikendamise tasu ei ole arvestatud lepingu sõlmimisel arvestatud krediidi kulukuse määra hulka;

Teenustasu on kliendilepingus nimetatud või nimetamata tasu, välja arvatud laenu pikendamise tasu, mida laenusaaja on kohustatud laenuandjale maksma lepingus toodud juhtudel lepinguga seotud toimingute eest;

Trahv on leppetrahv, mida laenusaaja on kohustatud oma lepinguliste kohustuste rikkumisel laenuandjale maksma;

Veebileht on laenuandja veebileht Internetis aadressil www.smslaen.ee, kus on toodud lepingu sõlmimise tehnilised etapid ja mille kaudu saab laenusaaja teha lepinguga seotud toiminguid;

Viivis on viivitusintress, mida laenusaaja on kohustatud laenuandjale maksma lepingust tuleneva rahalise kohustuse (välja arvatud intressi tasumise kohustuse) täitmisega viivitamise korral, esitatuna ja arvestatuna protsendimäärana täitmata rahalisest kohustusest iga täitmisega viivitatud päeva eest;

4. LAENUSAAJA KINNITUSED

4.1. Laenusaaja kinnitab käesoleva lepingu sõlmimisel, et on hoolikalt tutvunud lepingu tingimustega (ennekõike laenu intressimääradega, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad laenusaajal juhul, kui laenusaaja ei täida lepingust tulenevaid kohustusi lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt aru saanud ja endale lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

4.2. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest.

4.3. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad mistahes õiguslikud ja muud takistused lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Laenusaaja toimib lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus.

4.4. Laenusaaja kinnitab, et lepingus toodud andmed laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning tema poolt laenuandja nõudmisel dokumentaalselt tõendatavad. Laenusaaja on lepingu sõlmimisega nõus ja lepingu sõlmimine vastab laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

4.5. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega nimetatud ajutist haldurit, samuti ei kehti ärikeeldu.

4.6. Laenusaaja kinnitab, et leping loob laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti.

4.7. Laenusaaja kinnitab, et lepingu sõlmimisel ei tegutse laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu.

4.8. Laenusaaja kinnitab, et laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga laenusaaja soovib sõlmida lepingu laenuandjaga. Laenusaaja kinnitab samuti, et ta on teadlik käesoleva lepingu alusel talle antava laenu krediidi kulukuse määrast, kuid ta soovib siiski lepingu sõlmimist.

4.9. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja onEesti Vabariigi seaduse järgi teo- ja otsusevõimeline isik ning tal on piiramata õigused ja volitused lepingu sõlmimiseks ja enesele lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

4.10. Laenusaaja kinnitab, et laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on laenusaajal võimalik käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

5. LAEN. LAENU TAOTLEMINE JA VÄLJASTAMINE. KREDIIDILIMIIDI SUURENDAMINE. LAENU TAGASTAMISE TÄHTPÄEVA PIKENDAMINE

5.1. Laenuandja positiivse otsuse korral võimaldatakse käesoleva lepingu alusel laenusaajal saada laenu tema suhtes kehtiva krediidilimiidi piires. Laenusumma (50–2000 eurot 5-eurose intervalliga) ja laenu kasutamise periood (5-30 päeva või 2-12 kuud) tulenevad laenutaotlusest. Laenusaajal on laenutaotluses võimalik määrata laenu tagastamise tingimus nii ühekordse maksena kui graafikuna.

5.2. Laenu saamiseks peab laenusaaja saavutama laenuandja poolt teostatava laenusaaja krediidivõimelisuse hindamise tulemusena aktsepteeritava reitingu. Laenu on võimalik taotleda laenuandja veebilehe kaudu või laenuandja asukohas vastavalt lepingu tingimustele.

5.3. Laenu taotlemise kord:

5.3.1. Laenutaotleja tutvub lepingu tingimustega ja esitab laenuandjale laenu saamiseks vajalikud andmed, täites laenutaotluse kohustuslikud väljad laenuandja veebilehel www.smslaen.ee. LAENUTAOTLEJA VASTUTAB ESITATUD ANDMETE ÕIGSUSE EEST ja KOHUSTUB ANDMETE MUUTUMISEL MUUTMA ENDA ANDMEID KA LAENUANDJA VEEBILEHEL.

5.3.2. Laenu taotlemiseks veebilehe kaudu kinnitab laenutaotleja laenutaotluse vastavalt veebilehel ilmuvatele juhistele.

5.3.3. Laenu taotlemiseks mobiiltelefoni tekstisõnumi teel, peab laenutaotleja saatma laenuandjale mobiiltelefoni tekstisõnumi (SMS) numbrile 1715 LAEN PAROOL (salasõna, mille laenutaotleja valib registreerimisel) SUMMA (taotletav laenusumma) TÄHTAEG (krediidilimiidi piires võetava laenu laenusaaja poolt laenuandjale tagasi maksmise tähtaeg ja lisamärge P või K, viidates päevadele või kuudele; näiteks 15P = 15 päeva ja 5K = 5 kuud). Sõnum tuleb saata kasutajaks registreerimisel märgitud telefoninumbrilt. Tekstisõnumi sisu peab täpselt vastama lepingus toodud sisule ja järjestusele, see on “LAEN PAROOL SUMMA TÄHTAEG #P” või “LAEN PAROOL SUMMA TÄHTAEG #K” ning # viitab laenutaotleja poolt soovitud tähtajale, kas päevades (P) või kuudes (K).

5.3.4. Laenuandja väljastab laenusaajale veebilehele sisse logimiseks kasutajanime ja parooli. Laenuandja teavitab neist laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes ka e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli võimalike kuritarvituste eest vastutab lepingu raames laenusaaja ainuisikuliselt.

5.3.5. Laenusaaja peab esmakordsel lepingu sõlmimisel täiendavalt minema laenuandja esindusse või ID-punkti ja võimaldama laenuandjal tuvastada laenusaaja isikusamasus isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) alusel. Laenuandja esinduste ja ID-punktide nimekiri on toodud laenuandja veebilehel www.smslaen.ee .

5.3.6. Laenu taotlemisel peab laenutaotleja lisaks vastavalt Laenuandja nõudmistele täitma küsimustiku laenusaaja maksevõime hindamiseks ja laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks.

5.3.7. Vastuseks laenutaotleja poolt veebilehe kaudu või mobiiltelefoni tekstisõnumiga saadetud laenutaotlusele saadab laenuandja laenutaotleja e-posti aadressile kirja, milles on toodud Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe vormis andmed laenutaotleja poolt soovitava laenu tingimuste kohta ja mida käsitletakse lepingu lahutamatu osana (laenu tingimused). Analoogse kirja koos laenu tingimustega saadab laenuandja laenutaotlejale viimase poolt krediidilimiidi piires ja laenusaajaga sõlmitud lepingu raames täiendava laenuosa taotlemisel ja laenuandja poolt selle kohta tehtud positiivse otsuse järgselt. Samuti saadab laenuandja taolise kirja koos laenu tingimustega laenusaaja poolt krediidilimiidi suurendamise ja ühtlasi täiendava laenuosa taotlemise ning laenuandja sellekohase positiivse otsuse järgselt. Vastavaid lepingu tingimusi käsitletakse lepingu lisadena ja nad on lepingu lahutamatuteks osadeks.

5.3.8. Punktis 5.3.7 nimetatud e-kirja saatmisest laenutaotlejale teatab laenuandja laenutaotlejale samaaegselt kas mobiiltelefoni tekstisõnumiga või veebilehel www.smslaen.ee kuvatava teatega, vastavalt sellele, kuidas laekus laenutaotleja laenutaotlus. Kui laenutaotleja esitab laenutaotluse laenuandja asukohas, siis on tal võimalik samas kohas põhjalikult tutvuda laenu tingimustega. Kui laenutaotleja on saanud laenuandja e-kirja kätte või saanud laenu tingimused laenuandja asukohast, peab ta põhjalikult laenu tingimustega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel laenu. Selleks annab laenutaotleja laenuandjale telefoni või e-kirja teel kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud laenu tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel laenuandjalt laenu. Laenutaotlejalt kinnituse saamise järgselt sõlmib laenuandja laenusaajaga krediidilimiidi piires võetava laenuosa peale laenulepingu. Laenuleping koosneb käesolevast kliendilepingust ja laenu tingimustest ning see antakse laenusaajale või saadetakse laenusaajale elektronposti teel laenusaaja poolt laenuandjale antud elektronposti aadressile. Laenusaaja soovi korral saadetakse lepingudokumendid talle ka paberkandjal tavaposti teel.

5.3.8.1. Laenusaaja poolt laenuandjale mobiiltelefoni tekstisõnumi (SMS) saatmine on tasuline teenus, tasu suurus võib olla ajas muutuv ja sõnumi saatmise kulud kannab laenusaaja vaatamata sellele, mis on laenuandja otsus.

5.3.9. Laenu või täiendava laenuosa väljamaksmise tingimused:

Laen makstakse laenuandja poolt välja laenusaaja isiklikule kontole (kui konto asub SEB Pangas, Swedbank pangas või Danske Bank pangas) 1 tunni jooksul pärast laenutaoluse aktsepteerimist. Juhul, kui laenusaaja taotleb laenu saamist muu panga kontole, see on mitte SEB Panga, Swedbank panga või Danske Bank panga kontole, pikeneb laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei vastuta laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis laenuandjast sõltumatutel asjaoludel.

5.4. Krediidilimiidi suurendamine ja vähendamine.

Laenusaajal on õigus taotleda, talle võimaldatud krediidilimiidi piires ja laenulepingu raames, täiendavat laenuosa, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse laenuandja veebilehele www.smslaen.ee või laenuandja asukohas. Samuti võib laenusaaja, sõlmitud laenulepingu raames, analoogselt taotleda talle võimaldatud krediidilimiidi suurendamist kuni 2000 (kahe tuhande) euroni ja vastavalt täiendava laenuosa andmist. Krediidilimiidi suurendamise taotluse esitamiseks ja krediidilimiidi suurendamiseks peab laenusaaja olema täitnud selleks ajaks täitmisele kuuluvad kohustused, sealhulgas tasunud ära selle ajani arvestatud intressi.

5.4.1. Täiendava laenuosa andmist või krediidilimiidi suurendamist ei ole võimalik taotleda mobiiltelefoni tekstisõnumiga.

5.4.2. Krediidilimiidi piires täiendava laenuosa taotlemise või krediidilimiidi suurendamise taotlemise ja seejärel täiendava laenuosa taotlemise korral kohaldatakse vastavalt lepingu punkte 5.3.1.-5.3.3., 5.3.6.- 5.3.9.

5.5. Laenuandjal on õigus keelduda laenutaotlejale laenu või täiendava laenuosa väljastamisest, sealhulgas laenusaaja suhtes kehtiva krediidilimiidi piires, ilma oma otsust põhjendamata. Laenuandjal on õigus keelduda laenutaotlejale krediidilimiidi suurendamisest, ilma oma otsust põhjendamata.

5.6. Laenusaaja poolt lepingu tingimuste rikkumise korral, eelkõige saadud laenu tagastamisega või intressi või lepinguga ettenähtud muude tasude maksmisega viivitamise korral võib laenuandja laenusaaja krediidilimiiti ühepoolselt vähendada, teatades sellest laenusaajale kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

5.7. Laenutähtaja pikendamine:

5.7.1. Laenusaajal on võimalus pikendada korduvalt 15- või 30-päevaseks perioodiks kasutusele võetud laenuosa laenutähtaega, järgides laenutähtaja pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

5.7.2. Laenutähtaega on võimalik pikendada peale lepingu sõlmimist ja laenu saamist koheselt ja/või kuni laenu tagastamise lõpptähtpäevani (kaasa arvatud laenu tagastamise lõpptähtpäev). Laenutähtaega on võimalik pikendada üksnes juhul, kui laenusaajal ei ole tähtaegselt tasumata võlgnevusi laenuandja ees.

5.7.3. Laenutähtaja pikendamise korral on laenusaaja kohustatud tasuma laenutähtaja pikendamise tasu pikenenud laenu tähtaja päevade eest arvestatava summa ulatuses.

5.7.4. Laenutähtaja pikendamiseks peab laenusaaja täitma vastava avalduse laenuandja veebilehel www.smslaen.ee, kasutades seejuures varem väljastatud kasutajanime ja parooli. Laenutähtaja pikendamiseks tasub laenusaaja koheselt peale avalduse täitmist laenuandjale laenutähtaja pikendamise tasu lepingus sätestatud suuruses.

5.7.5. Kui laenusaaja on esitanud laenutähtaja pikendamise avalduse, saadab laenuandja laenusaajale laenu tingimused enne laenu pikendamist. Laenusaaja peab põhjalikult tutvuma laenu tingimustega. Laenusaaja annab laenuandjale telefoni teel või veebilehel www.smslaen.ee kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud laenu tingimustega peale laenu pikendamist ning soovib nendel tingimustel laenu pikendada.

5.7.6. Laenutähtaja pikendamiseks korraga mitmeks 15- või 30-päevaseks perioodiks, peab laenusaaja tasuma laenuandjale koheselt peale laenutähtaja pikendamise avalduse täitmist laenult vastavalt arvestatavat laenutähtaja pikendamise tasu.

5.7.7. Laenuandjal on õigus keelduda laenutähtaja pikendamisest, ilma laenusaajale oma otsust põhjendamata.

5.8. Kui laenu tagastamine ja/või lepingu pikendamine ei toimu tähtaegselt ja/või lepingus ettenähtud tingimustel, siis laenusaaja tegevust laenuandja veebikeskkonnas piiratakse. Sellisel juhul peatatakse ka laenusaaja õigused krediidilimiidi suurendamise ja/või olemasoleva krediidilimiidi piires täiendava laenuosa saamise taotlus(t)e esitamiseks seniks, kuni saadud laenuosa, intress ja võimalikud muud maksed on laenusaaja poolt tasutud.

6. INTRESSI ARVESTAMINE JA TASUMINE

6.1. Laenusaaja kohustub tasuma laenuandjale tagasimaksmata laenu summalt lepingus fikseeritud määras intressi. Laenusaaja poolt maksmisele kuuluva intressi määr võib muutuda tulenevalt laenusaaja poolt krediidilimiidi piires täiendavalt taotletava laenuosa suurusest, laenu tagastamise tähtaja pikkusest ja laenuandja poolt teostatava laenusaaja krediidivõimelisuse analüüsist. Kehtiv intressimäär fikseeritakse vastavalt lepingu osaks olevas lisas.

6.2. Laenusaaja tasub intressi annuiteetgraafiku alusel koos laenu põhiosa tagasimaksetega vastavalt laenusaaja suhtes kehtivas graafikus toodud maksete suurusele ja tasumise tähtpäevadele.

7. LAENU TAGASTAMINE

7.1. Laenusaaja on kohustatud laenu tagastama lepingus toodud tähtajaks (ühekordse maksena või vastavalt graafikus sisalduvatele tähtpäevadele).

7.2. Kui laenusaajale on võimaldatud laenutähtaja pikendamist lepingu punkti 5.7. alapunktides sätestatud tingimustel, saabub laenutähtpäev pikendamisel fikseeritud tähtpäeva saabumisel.

7.3. Laenusumma osa, mille tagastamise periood on 5 kuni 30 päeva, korral toimub sellelt arvestatava intressi ja laenu põhiosa tagastamine ühekordse maksena laenuandja poolt väljastatud arve alusel. Laenu, mille tagastamise periood on enam kui 30 päeva, korral toimub laenult arvestatava intressi ja laenu põhiosa tagastaminegraafiku alusel. Vastav graafik koos osamaksete suuruse ja osamaksete tasumise tähtpäevadega väljastatakse laenusaajale laenuandja poolt arve näol ning laenusaaja kohustub täitma eelnimetatud graafikus fikseeritud maksekohustusi.

8. MAKSETE TEGEMINE JA VALUUTA

8.1. Kõik lepingu täitmisega seotud laenusaaja poolt tehtavad maksed – laenu tagasimakse(d), intress, lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv, menetlustasud, kahjuhüvitised ja muud maksed) loetakse tasutuks, kui maksete tasumiseks piisav rahasumma on laekunud laenuandja pangakonto(de)le.

8.2. Kui laenusaaja poolt tehtava makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese pangapäeva.

8.3. Kõik lepingu täitmisega seotud maksed tuleb tasuda laenu valuutas.

9. LAENU, INTRESSI JA MUUDE MAKSETE TASUMINE

9.1. Laenusaaja on kohustatud tagastama krediidilimiidi piires võetud laenu koos intressiga laenu tagastamise tähtpäeva(de)ks vastavalt lepingu punkti 7.3 kohaselt koostatud arvele. Laenutähtpäevaks peetakse käesoleva lepingu mõistes ka kõigi graafikujärgsete osamaksete tagastamise tähtpäeva. Laenusaajal on õigus nõuda laenuaandjalt tasuta, mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul, lepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on laenu põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud. Laenusaaja nõudmisel teeb laenuandja laenusaajale tasuta mistahes ajal kogu lepingu kestuse jooksul nimetatud tabeli kättesaadavaks. Tagasimaksetabelis märgitakse võlgnetavad summad ja selliste summade tagasimaksetähtajad ja –tingimused. Tabelis esitatakse iga üksiku tagasimakse jaotus, näidates Laenu põhisumma tagasimakse, aastase intressimäära alusel arvutatud intressisumma ja lisakulud, kui laenusaajalt lisakulude maksmist nõutakse.

9.2. Kui laen ja intress ei ole tasutud tähtaegselt, siis on laenuandjal ja Aktsiaseltsil Era Liisingu Inkassoteenused (registrikood 10625474, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn - edaspidi nimetatud ka ELI) ja Nord Collect Osaühingul (registrikood 11897588, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn) kõigil eraldi õigus nõuda laenusaajalt lisaks laenule ka intressi, viivist, menetluskulusid ja kahju hüvitamist.

9.3. Kui laenusaaja on teinud lepingu alusel makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse makse:

(a) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;

(b) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

(c) kolmandas järjekorras intressi katteks;

(d) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

10. INTRESSIARVESTUS JA ENNETÄHTAEGNE TAGASIMAKSE

10.1. Laenu kasutamise eest kohustub laenusaaja tasuma laenuandjale lepingus sätestatud intressi ja muid makseid lepingus sätestatud määrades ja tähtpäeva(de)l. Intressi arvestamisel laenu tagastamata osalt intressiperioodi eest lähtub laenuandja 360-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja lepingus kokkulepitud intressi määrast Intressiarvestus algab laenu laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb laenutähtpäeval.

10.2. Laenusaaja võib laenulepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne laenusaaja laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi, tingimusel, et laenusaaja poolt tehtud maksest piisab lisaks intressile vastavalt krediidilimiidi piires võetud laenuosa kasutamise ajale päevades ja laenuandja poolt nõutavale hüvitisele kahju eest, mis on seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega, ka laenu põhisumma tagasimakseks ja muude lepinguliste kulude katteks. Intressi ja hüvitist arvestatakse vastavalt laenu kasutamise ajale päevades.

10.3. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks saadab laenusaaja laenuandjale veebilehe www.smslaen.ee kaudu laenu ennetähtaegse tagastamise avalduse. Kolme tööpäeva jooksul laenusaaja avalduse saamisest teatab laenuandja laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on laenusaajal võimalik täielikult täita laenulepingust tulenevad rahalised kohustused. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks arvestatakse ja laenusaaja on kohustatud tasuma enne intressi ja laenuandja poolt väljaarvestatava hüvitise kahju eest, mis on seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega vastavalt laenu kasutamise perioodi pikkusele päevades.

10.4. Kui laenusaaja poolt tehtud makse(te)st ei piisa nii intressi, hüvitise katteks kahju eest, mis on seotud laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega kui laenusaaja poolt kasutusele võetud laenuosa põhisumma tagasimakse katteks, siis arvestatakse intressi mahaarvestamise järgselt laenu põhisummajäägilt intressi lepingus fikseeritud määras.

11. TAGATIS JA KINDLUSTUS

11.1. Laenuandjal on õigus nõuda laenusaajalt tagatist (käendus, pant vms) mis tagab laenusaaja kohustusi laenuandja ees. Laenusaaja on kohustatud osutama laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul, müügil ja kandma sellest tulenevad kulud.

11.2. Laenuandjal on õigus nõuda laenusaajalt, et laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu, mille alusel oleks kindlustatud laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine lepingu alusel. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub laenusaaja.

12. LAENU SISSENÕUDMISE MENETLUSKULUD

12.1. Juhul, kui laenusaaja rikub lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. laenusaaja on hilinenud maksete tasumisega laenuandjale), on laenuandjal õigus loovutada kõik laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused (edaspidi ka ELI) või Nord Collect Osaühingule. Selleks on laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

12.2. ELI-l või Nord Collect Osaühingul koos laenuandjaga või iseseisvalt on õigus laenusaajalt nõuda lisaks laenule ja muudele maksetele ka laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja laenusaaja kohustub hüvitama laenuandjale või ELI-le või Nord Collect Osaühingule laenusaaja poolt lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest või täitmata jätmisest tekkinud kulutused.

Menetluskulude miinimumsuurused:

12.2.1. Laenu ja maksete tähtaja ületamisel 8 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 22 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 10,00 (kümme) eurot;

12.2.2. Laenu ja maksete tähtaja ületamisel 22 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 36 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 25,00(kakskümmend viis) eurot;

12.2.3. Laenu ja maksete tähtaja ületamisel 36 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 66 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 45,00 (nelikümmend viis) eurot;

12.2.4. Laenu ja maksete tähtaja ületamisel 66 või enam kalendripäeva lisandub menetluskulusid 45,00 (nelikümmend viis) eurot iga täiendava 30 kalendripäeva kohta;

12.2.5. Menetluskulud hagiavalduse esitamisel kohtusse (toimub kui laenusaaja lepingust tulenevad kohustused on laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas 65,00 (kuuskümmend viis) eurot, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

13. VIIVIS JA MEELDETULETUSKIRI

Kui laenusaaja ei tee lepingu alusel saadud laenu ja/või muude maksete tagasimakset tähtaegselt, siis on laenuandjal õigus nõuda laenusaajalt viivist lepingus sätestatud intressi määras (vastavalt laenusaaja suhtes viivise nõudmise ajal kehtivale määrale). Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

Meeldetuletuskirja saatmine laenusaajale maksab 10 eurot.

14. LEPPETRAHV

Kui laenusaaja rikub ühte või mitut lepingust või seadusest tulenevat kohustust laenuandja ees, mis ei seisne selles et laenusaaja viivitab võlgnetavate maksete tasumisega, siis on laenuandjal õigus nõuda laenusaajalt trahvi 20% (kahekümne protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenust. Eelkõige kasutab laenuandja õigust trahvile juhul, kui laenusaaja ei ole lepingust tulenevat kohustust täitnud laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub trahvi tasuma trahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(d), järgides laenuandja poolt antud tähtaegu ja juhiseid. Trahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista laenuandja õigust lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

15. NÕUETE AEGUMINE

Vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 145 lõikele 2 on pooled kokku leppinud lepingust tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendamises viie (5) aastani. Lepinguliste kohustuste tahtlikust rikkumisest tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendatakse kümne (10) aastani.

16. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST

Laenuandjal on õigus keelduda laenusaajale laenu väljastamisest ja/või laenutähtaja pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata. Kui otsus laenutaotlejale laenu mitte anda põhineb andmekogudest saadud teabel, peab laenuandja viivitamata ja tasuta teavitama laenutaotlejat sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

17. TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Laenusaaja kohustub:

17.1. Teatama koheselt ja kirjalikult laenuandjale laenusaaja või lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite- või pankrotimenetlusest (st ajutise halduri määramisest);

17.2. Teatama koheselt ja kirjalikult laenuandjale oma või lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest;

17.3. Teatama laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise;

17.4. Kohustuste täitmisel laenuandja ees mitte eelistama laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

17.5. Seadma lepingu täitmise tagamiseks laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi laenuandja või Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingu kasuks.

17.6. Juhul, kui laenusaaja rikub punktist 17 tulenevaid teavituskohustusi, siis käsitlevad pooled seda olulise lepingurikkumisena, mis annab laenuandjale õiguse leping üles öelda ning nõuda laenusaajalt viivitamatult laenu, intressi jatrahvi tasumist, samuti kahju hüvitamist, mis olid tekkinud seoses laenusaajapoolse lepingurikkumisega.

18. LEPINGU LÕPPEMINE

18.1. Leping lõppeb eelkõige kohase täitmisega.

18.2. Laenuandja võib lepingu laenusaajapoolse lepingu olulise rikkumise tõttu üles öelda.

18.3. Laenuandja võib lepingu laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja laenuandja on andnud laenusaajale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Laenuandja ülesütlemisavaldus peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Laenuandja peab laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Kui laenuandja ütleb lepingu üles, vähendatakse vastavalt laenu põhisumma tagasimaksmiseks ja laenu kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat laenu kasutamata jätmise ajale langeva intressi ja laenusaajale langevate kulude võrra.

18.4. Laenusaajal on õigus lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul laenulepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema punktis 5.3.8. nimetatud laenulepingu sõlmimisest.

18.5. Kui laenusaaja soovib lepingust taganeda, peab ta, 14 (neljateistkümne) päeva jooksul punktis 5.3.8 nimetatud laenulepingu sõlmimisest, esitama laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse lepingus või hiljem laenuandja poolt laenusaajale teatavaks tehtud laenuandja postiaadressil või e-posti teel. Taganemisavalduses peab olema märgitud laenusaaja nimi, isikukood, lepingu number, avaldus lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning laenusaaja allkiri.

18.6. Kui laenusaaja kasutab lepingust taganemise õigust, peab ta laenu tagastama ja intressi laenuandjale tasuma hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. Kui laenusaaja ei tagasta laenu ja ei tasu intresse nimetatud tähtaja jooksul loetakse, et laenusaaja ei ole lepingust taganenud.

18.7. Kui Laenusaaja taganeb lepingust punkti 18.4 kohaselt, tasub ta laenult intressi ajavahemiku eest, mis jääb laenuandja poolt laenu laenusaajale väljastamise ja laenu laenuandjale tagastamise vahele. Lisaks on laenusaaja kohustatud hüvitama laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatud tasud (nt tasud registriväljavõtete eest).

19. TEATED

Ühe lepingu poole lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused lepingu teisele poolele loetakse teise poole poolt kättesaaduks, kui:

19.1. teade on e-posti teel saadetud lepingus märgitud teise poole e-posti aadressile;

19.2. teade on saadetud liht- või tähitud kirjana lepingus märgitud teise poole postiaadressile;

19.3. teade on üle antud teise poole või tema esindaja allkirja vastu.

Laenuandja aktsepteerib laenusaaja poolt mobiiltelefoni tekstisõnumiga saadetud laenutaotlusi vastavalt lepingu punktile 5.3.3. ja võib aktsepteerida laenusaaja tahteavaldusi ka telefoni teel.

19.4. Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse laenusaajale soodsamaks ja lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust. Samuti ei pea laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud lepingu muudatustest.

20. LEPINGU KEHTIVUS

20.1. Leping jõustub lepingu sõlmimisega, kui laenusaaja kasutab selleks laenuandja poolt antavaid juhiseid ja seejärel laenuandja poolt lepingu saatmisega elektronposti või tavaposti teel laenusaaja poolt antud aadressile või lepingu sõlmimisega poolte vahel laenuandja asukohas ning kehtib kuni lepingu lõpetamiseni poolte poolt kirjalikus vormis.

20.2. Leping loetakse peatunuks, kui laenusaaja ei ole eelneva 36 kuu jooksul laenuteenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse laenuandja ees - tagastanud kogu lepingu alusel saadud laenu, tasunud intressi ja muud maksed.

Sel juhul laenusaaja juurdepääsu laenuandja interneti keskkonda piiratakse.

Peale lepingu peatumist ei ole laenusaaja konto laenuandja koduleheküljel aktiivne. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub laenusaaja tahteavalduse alusel ID-kaardi vahendusel või laenuandja asukohas.

Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole laenusaaja suhtes ebamõistlik. Laenuandja kohustub laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse leping kohe lõpetada.

21. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

21.1. Pooled kohustuvad tagama lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

21.1.1. Lepingu täitmist tagavaid isikuid;

21.1.2. Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo, registrikood 10256137;

21.1.3. Poolte volitatud esindajaid;

21.1.4. Nõuete käsitlejat Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused, registrikood 10625474;

21.1.5. Nõuete käsitlejat Nord Collect Osaühingut, registrikood 11897588;

21.1.6. Audiitoreid nende kutsetegevuses;

21.1.7. Rahapesu andmebürood;

21.1.8. Finantsinspektsiooni;

21.1.9. Tarbijakaitseametit;

21.1.10. Teisi isikuid kes küsivad infot oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

21.2. Punktis 21.1 nimetatud isikutele on pooled õigustatud väljastama teavet laenusaaja, lepingu sõlmimise, lepingu tingimuste ja lepingu täitmise kohta. Punktis 21.1 nimetamata isikutele on pooled õigustatud väljastama teavet lepingu tingimuste ja poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine pool ei ole täitnud oma lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui nende isikute teabe nõudmise õigus tuleneb seadusest.

21.3. Laenusaaja annab lepingu sõlmimisega laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku töödelda laenusaaja isikuandmeid, edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo laenusaaja nimi, isikukood, andmed laenusaaja elukoha, lepingu sõlmimise, lepingu tingimuste ja lepingu täitmise kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale täieliku ja tingimusteta nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas avaldamiseks maksehäireregistris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuse langetamisel. Laenuandja töötleb laenutaotleja ja laenusaaja isikuandmeid lepingu täitmise eesmärgil ja laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

21.4. Laenusaaja annab lepingu sõlmimisega laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku lindistada laenuandja ja laenusaaja vahelisi telefonivestlusi lepingu täitmise eesmärgil ja laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

21.5. Lepingu täitmisega seotud küsimustes on pädevaks järelevalveasutuseks Tarbijakaitseamet, aadress Rahukohtu 2, 10130 Tallinn.

22. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

22.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

22.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Laenusaajal on võimalus lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

SMS Laen kliendilepingu tingimused alates 01.04.2013

KLIENDILEPING

Sõlmimise kuupäev:

1. LAENUANDJA

Nimi:

Aktsiaselts SMS Laen

Registrikood:

11251314

Pank:

10220059578010 (SEB Pank), 221031442348 (Swedbank), 332111520008 (Sampo Pank)

Asukoht:

Lõõtsa 5, 11415 Tallinn

Telefon:

+372 644 0467

E-post:

info@smslaen.ee

2. LAENUSAAJA

Nimi:

 

Isikukood:

 

Postiaadress:

 

Telefon:

 

E-post:

 

Laenuandja ja Laenusaaja on selles lepingus (edaspidi nimetatud ka Leping) edaspidi koos nimetatud Pooled või eraldi nimetatud Pool.

2.1. Laenusaaja kinnitab käesoleva Lepingu sõlmimisel, et on hoolikalt tutvunud Lepingu tingimustega (ennekõike Laenu intressimääradega, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad Laenusaajal juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt aru saanud ja endale Lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

2.2. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest.

2.3. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad igasugused õiguslikud ja muud takistused Lepingut sõlmida ja täita ning et Laenusaaja toimib Lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus.

2.4. Laenusaaja kinnitab, et Lepingus toodud andmed Laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning Laenusaaja on Lepingu sõlmimisega nõus ja Lepingu sõlmimine vastab Laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

2.5. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega nimetatud ajutist haldurit, samuti ei kehti ärikeeldu.

2.6. Laenusaaja kinnitab, et Leping loob Laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste Laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti.

2.7. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisel ei tegutse Laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu.

2.8. Laenusaaja kinnitab, et Laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või Laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga Laenusaaja soovib käesoleva Lepingu sõlmimist.

2.9. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja on õigus-, teo-, ja otsustusvõimeline isik Eesti Vabariigi seaduse alusel ning tal on piiramata õigused ja volitused Lepingu sõlmimiseks ja enesele Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

2.10. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on Laenusaajal võimalik käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

3. LAEN JA LAENU TAOTLEMINE, VÄLJASTAMINE JA LAENU TAGASTAMISE TÄHTPÄEVA PIKENDAMINE

Käesoleva Lepingu alusel võimaldatakse Laenusaajal võtta KORDUVALT Laenuandjalt KIIRLAENU. Laenu (defineeritud allpool) ühekordne kasutamise periood on 15 või 30 päeva või 2, 3, 4, 5 või 6 kuud. Laenu taotlemisel määrab Laenusaaja ise, kas ta soovib 15-päevast või 30-päevast Laenu või 2-, 3-, 4-, 5- või 6-kuulist Laenu. Laenu kasutamise eest maksab Laenusaaja Intresse (defineeritud allpool) vastavalt Lepingu punktis 4.1 toodud määradele.

Vastavalt tähtajale (see on 15 või 30 päeva) või vastavalt graafikus fikseeritud igakuuliste osamaksete laenutähtajale (2, 3, 4, 5 või 6 kuu jooksul) tuleb Laenusaajal Laen ja kokkulepitud Intressid tasuda TÄHTAEGSELT Laenuandja arvele.

Laenusaajal on kokkuleppel Laenuandjaga võimalus pikendada korduvalt Laenu tagastamise tähtpäeva (edaspidi nimetatud ka Laenutähtpäev) 15 või 30 päeva võrra, järgides sealjuures kõiki Lepingu pikendamiseks ette nähtud tingimusi.

Kui Laenu tagastamine ja/või Lepingu pikendamine ei toimu tähtaegselt ja/või Lepingus ettenähtud tingimustel, siis Laenusaaja tegevust Laenuandja interneti keskkonnas piiratakse ja uut laenu Laenusaajale ei anta, enne kui eelmine Laen, Intressid ja võimalikud muud Maksed (defineeritud allpool) on tasutud.

3.1. Lepingu alusel väljamakstav laenusumma (edaspidi nimetatud ka Laen) on kas 50,00 (viiskümmend) eurot, 100,00 (ükssada) eurot, 200,00 (kakssada) eurot, 300,00 (kolmsada) eurot, 400,00 (nelisada) eurot, 500,00 (viissada) eurot, 600,00 (kuussada) eurot, 700,00 (seitsesada) eurot, 800,00 (kaheksasada) eurot, 900,00 (üheksasada) eurot või 1000,00 (üks tuhat) eurot vastavalt Laenusaaja avaldusele Laenu saamiseks, võttes arvesse Lepingu punktis 3.1 sätestatud tingimusi. Laenu, summas 300,00 (kolmsada) eurot ja enam, võtmiseks peab Laenusaaja saavutama Laenuandja poolt aktsepteeritava reitingu. Laenu kuni 1000,00 (üks tuhat) eurot on võimalik taotleda mobiiltelefoni tekstisõnumi, Laenuandja veebilehe või asukoha kaudu vastavalt Lepingu tingimustele. Iga Laenusaaja peab olema vähemalt 18 aastat vana ning üle 300,00 (kolmesaja) euro suuruse Laenu Laenusaaja peab olema vähemalt 21 aastat vana.

3.1.1. Laenu esmakordsel ja/või teistkordsel võtmisel on Lepingu alusel väljamakstav laenusumma kas 50,00 (viiskümmend) eurot, 100,00 (ükssada) eurot või 200,00 (kakssada) eurot.

3.1.2. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt kaks korda ning on oma kohustuse Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 300,00 (kolmsada) eurot või 400,00 (nelisada) eurot.

3.1.3. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt kolm korda ning on oma kohustused Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 500,00 (viissada) eurot, 600,00 (kuussada) või 700,00 (seitsesada) eurot.

3.1.4. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt neli korda ning on oma kohustused Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 800,00 (kaheksasada) eurot, 900,00 (üheksasada) eurot või 1000,00 (üks tuhat) eurot.

3.1.5. Tulenevalt Laenusaaja maksedistsipliinist, Laenu võtnud ja/või võtta soovivate isikute arvust ja üldisest majanduslikust olukorrast Eesti Vabariigis, on Laenuandjal õigus ühepoolselt otsustada, kui palju ja kellele väljastatakse Laenu.

3.2. Laenu välja maksmise tingimused:

3.2.1. Laen, summas kuni 400,00 (nelisada) eurot, makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole (kui konto asub SEB pangas, Sampo Pangas või Swedbank’is) 1 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Laen, summas 500,00 (viissada) eurot või enam, makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole (kui konto asub Sampo Pangas, SEB Pangas või Swedbank’is) 24 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Juhul, kui Laenusaaja taotleb Laenu saamist muu panga kontole, see on mitte Sampo Panga, SEB Panga või Swedbank’i kontole, pikeneb Laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei vastuta Laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis Laenuandjast sõltumatutel asjaoludel.

3.2.2. Laenu saamiseks peab Laenusaaja olema Eesti Vabariigi kodanik või omama Eestis alalist elamisluba.

3.3. Laenu taotlemise kord:

3.3.1. Laenusaaja tutvub Lepingu tingimustega ning esitab Laenuandjale Laenu saamiseks vajalikud andmed, täites kohustuslikud väljad Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee. LAENUSAAJA VASTUTAB ANDMETE ÕIGSUSE EEST ja KOHUSTUB ANDMETE MUUTUMISEL MUUTMA ANDMED KA LAENUANDJA KODULEHEKÜLJEL.

3.3.2. Laenusaaja aktsepteerib (sõlmib) Lepingu, kasutades Lepingu aktsepteerimiseks (sõlmimiseks) Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

3.3.3. Pärast Lepingu punktides 3.1.1 ja 3.3.2 kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist ja aktsepteerimist Laenuandja poolt väljastab Laenuandja Laenusaajale kasutajanime ja parooli, millest Laenuandja teavitab Laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli kättesaadavuse ja võimalike kuritarvituste eest vastutab Lepingu raames Laenusaaja ainuisikuliselt.

3.3.4. Laenusaaja peab esmakordsel Lepingu sõlmimisel täiendavalt minema Laenuandja esindusse või ID punkti mille nimekiri on toodud Laenuandja veebilehel www.smslaen.ee ning võimaldama Laenuandjal tuvastada Laenusaaja isikusamasus isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) alusel.

3.3.5. Samuti peab Laenusaaja täitma küsimustiku Laenusaaja maksevõime hindamiseks ja Laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele.

3.3.6. Laenu taotlemiseks SMS-i teel, peab Laenusaaja, peale Lepingu punktide 3.3.1 kuni 3.3.5 kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist, saatma Laenuandjale mobiiltelefoni lühisõnumi (SMS) numbrile 1715 LAEN PAROOL (Laenusaaja valib registreerimisel) SUMMA (taotletav laenusumma) TÄHTAEG (Laenu Laenusaaja poolt Laenuandjale tagasi maksmise tähtaeg, näiteks 15 = 15 päeva). Sõnum tuleb saata kasutajaks registreerimisel märgitud telefoninumbrilt. Lühisõnumi sisu peab täpselt vastama Lepingus toodud sisule ja järjestusele, see on “LAEN PAROOL SUMMA TÄHTAEG”. Vastava lühisõnumi saatmisega Laenusaaja poolt Laenuandjale annab Laenusaaja täiendava (lisaks Lepingu sõlmimisel antud kinnitusele) aktsepti Laenu saamiseks ning Lepingus toodud tingimustega nõustumiseks. Laenu on võimalik taotleda ka internetis, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse kodulehele www.smslaen.ee, või Laenuandja asukohas.

3.3.7. Vastuseks Laenusaaja poolt punkti 3.3.6 kohaselt SMS-i või interneti teel saadetud laenutaotlusele edastab Laenuandja Laenusaaja e-posti aadressile kirja milles on toodud järgmised andmed Laenusaaja poolt soovitava Laenu kohta (edaspidi nimetatud ka Laenu Tingimused):

1) Laenusaaja nimi ja aadress;

2) Laenuandja nimi ja aadress;

3) krediidi liik;

4) kasutusse võetav Laenu summa;

5) Laenu kasutusse võtmise tingimused;

6) Laenulepingu (defineeritud allpool) kestus;

7) tagasimaksete summa, arv ja sagedus andmete esitamise aja seisuga;

8) kõigi Laenusaaja poolt Laenu tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma;

9) Intressi määr aasta kohta ja selle kohaldamise tingimused;

10) krediidi kulukuse määr aasta kohta;

11) hoiatus tasumata Maksetest tulenevate tagajärgede kohta;

12) kohaldatav viivise määr maksetega viivitamise korral ja selle kohandamise kord ning vajadusel viivituse korral hüvitamisele kuuluvad kulud;

13) Laenusaaja õigus nõuda Laenuandjalt tasuta mis tahes ajal kogu Laenulepingu kestuse jooksul Laenulepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud;

14) taganemisõiguse olemasolu või puudumine ja ajavahemik, mille vältel taganemisõigust saab kasutada, ja muud taganemisõiguse kasutamise tingimused, sealhulgas teave Laenusaaja kohustuse kohta maksta tagasi Laenu ning Laenu suhtes alates selle kasutamise kuupäevast kuni selle Laenuandjale maksmise kuupäevani kogunenud Intress ja Intress ühe päeva kohta;

15) Laenulepingu ülesütlemise kord;

16) Laenu ennetähtaegse tagastamise õigus, Laenu ennetähtaegse tagastamise kord ja vajaduse korral teave, mis käsitleb Laenuandja õigust saada hüvitist ning selle hüvitise arvutamise viisi;

17) pädeva järelevalveasutuse nimetus ja aadress;

18) teave Laenulepingust tulenevate vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluste kohta;

19) Laenusaajalt nõutavad tagatised ja kindlustus, kui neid nõutakse;

20) Laenulepingust tulenevad tasud ning selliste tasude muutmise tingimused, kui Laenusaajalt tasusid nõutakse;

21) vajaduse korral muud Laenulepingu tingimused.

3.3.8. Punktis 3.3.7 nimetatud e-kirja saatmisest Laenusaajale teatab Laenuandja Laenusaajale samaaegselt kas SMS-i teel või veebilehel www.smslaen.ee kuvatava teatega, vastavalt sellele kuidas laekus Laenusaaja punktis 3.3.6 kirjeldatud laenutaotlus. Kui Laenusaaja esitab laenutaotluse Laenuandja asukohas, siis on tal võimalik samas kohas põhjalikult tutvuda Laenu Tingimustega. Kui Laenusaaja on saanud Laenuandja e-kirja kätte või saanud Laenu Tingimused Laenuandja asukohast, peab ta põhjalikult Laenu Tingimustega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel Laenu. Selleks annab Laenusaaja Laenuandjale telefoni või e-kirja teel kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel Laenu. Selle kinnituse edastamisega sõlmib Laenusaaja Laenuandjaga laenulepingu (edaspidi nimetatud ka Laenuleping). Laenuleping koosneb käesolevast Lepingust ja Laenu Tingimustest.

3.3.9. Laenusaaja poolt Laenuandjale lühisõnumi (SMS) edastamine on tasuline teenus, tasu suurus võib olla ajas muutuv ja sõnumi saatmise kulud kannab Laenusaaja vaatamata sellele mis on Laenuandja laenuotsus.

3.3.10. Laenuandjal on õigus keelduda Laenusaajale Laenu väljastamisest, ilma oma otsust põhjendamata.

3.4. Laenutähtpäeva pikendamine:

3.4.1. Laenusaajal on võimalus pikendada korduvalt 15- või 30-päevaseks perioodiks Laenutähtpäeva, järgides Laenutähtpäeva pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

3.4.2. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada peale Lepingu sõlmimist ja Laenu saamist koheselt ja/või kuni Laenu tagastamise tähtpäevani (kaasa arvatud Laenu tagastamise tähtpäev). Laenutähtpäeva on võimalik pikendada üksnes juhul, kui Laenusaajal ei ole tähtaegselt tasumata võlgnevusi Laenuandja ees.

3.4.3. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada korduvalt kas 15- või 30-päevaste perioodide võrra järgmiste tasude eest:

Pikendamise tasud

Laenusumma

15 päeva

30 päeva

50 €

15 €

18 €

100 €

25 €

28 €

200 €

50 €

56 €

300 €

75 €

84 €

400 €

100 €

112 €

500 €

125 €

140 €

600 €

150 €

168 €

700 €

175 €

196 €

800 €

200 €

224 €

900 €

225 €

252 €

1000 €

250 €

280 €

3.4.4. Laenutähtpäeva pikendamiseks peab Laenusaaja täitma vastava avalduse Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee, kasutades seejuures varem väljastatud kasutajanime ja parooli. Laenutähtpäeva pikendamiseks tasub Laenusaaja koheselt peale avalduse täitmist Laenuandjale Laenutähtpäeva pikendamise tasu Lepingus sätestatud suuruses.

3.4.5. Kui Laenusaaja on esitanud Laenutähtpäeva pikendamise avalduse, edastab Laenuandja Laenusaajale Laenu Tingimused pärast Laenu pikendamist. Laenusaaja peab põhjalikult tutvuma Laenu Tingimustega. Laenusaaja annab Laenuandjale veebilehel www.smslaen.ee kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega peale Laenu pikendamist ning soovib nendel tingimustel Laenu pikendada.

3.4.6. Laenutähtpäeva pikendamiseks korraga mitmeks 15- või 30-päevaseks perioodiks, peab Laenusaaja tasuma Laenuandjale koheselt peale Laenutähtpäeva pikendamise avalduse täitmist Laenult arvestatavat laenu pikendamise tasu nii mitmekordselt, kui soovitakse Laenutähtpäeva pikendada, lähtudes Lepingu punktis 3.4.3. sätestatud tasudest.

3.4.7. Laenuandjal on õigus keelduda Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma Laenusaajale oma otsust põhjendamata.

4. INTRESSIMÄÄRAD JA MUUD ANDMED

4.1. Laenusaaja kohustub Laenuandjale tasuma Intressi (mis on arvestatud osamaksete sisse) alljärgnevalt:

Laenu tähtaeg

15 päeva

30 päeva

2 kuud

3 kuud

4 kuud

5 kuud

6 kuud

60 päeva

90 päeva

120 päeva

150 päeva

180 päeva

Osamaksete hulk

1

1

2

3

4

5

6

LAEN 50 EUROT

Laenu summa

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

Osamakse suurus

65 €

68 €

35 €

27 €

21 €

18 €

16 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

65 €

68 €

70 €

81 €

84 €

90 €

96 €

Intressimäär aastas

720,00%

432,00%

308,30%

343,48%

294,51%

281,26%

270,68%

Intressi kogusumma

15 €

18 €

20 €

31 €

34 €

40 €

46 €

Krediidi kulukuse määr aastas

28047,50%

3903,75%

1454,83%

1950,40%

1292,59%

1151,38%

1048,25%

LAEN 100 EUROT

Laenu summa

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

Osamakse suurus

125 €

128 €

70 €

54 €

43 €

36 €

33 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

125 €

128 €

140 €

162 €

172 €

180 €

198 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

343,48%

310,42%

281,26%

286,33%

Intressi kogusumma

25 €

28 €

40 €

62 €

72 €

80 €

98 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1950,40%

1481,20%

1151,38%

1203,78%

LAEN 200 EUROT

Laenu summa

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

Osamakse suurus

250 €

256 €

140 €

105 €

85 €

72 €

65 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

250 €

256 €

280 €

315 €

340 €

360 €

390 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

320,02%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

50 €

56 €

80 €

115 €

140 €

160 €

190 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1606,08%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

LAEN 300 EUROT

Laenu summa

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

Osamakse suurus

375 €

384 €

210 €

160 €

127 €

108 €

98 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

375 €

384 €

420 €

480 €

508 €

540 €

588 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

333,07%

299,83%

281,26%

281,13%

Intressi kogusumma

75 €

84 €

120 €

180 €

208 €

240 €

288 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1790,51%

1353,18%

1151,38%

1150,09%

LAEN 400 EUROT

Laenu summa

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

Osamakse suurus

500 €

512 €

280 €

215 €

170 €

144 €

130 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

500 €

512 €

560 €

645 €

680 €

720 €

780 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

339,58%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

100 €

112 €

160 €

245 €

280 €

320 €

380 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1889,10%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

LAEN 500 EUROT

Laenu summa

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Osamakse suurus

625 €

640 €

350 €

265 €

213 €

180 €

163 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

625 €

640 €

700 €

795 €

852 €

900 €

978 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

327,86%

304,07%

281,26%

280,09%

Intressi kogusumma

125 €

140 €

200 €

295 €

352 €

400 €

478 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1714,74%

1403,28%

1151,38%

1139,58%

LAEN 600 EUROT

Laenu summa

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

Osamakse suurus

750 €

768 €

420 €

320 €

255 €

216 €

195 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

750 €

768 €

840 €

960 €

1020 €

1080 €

1170 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

333,07%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

150 €

168 €

240 €

360 €

420 €

480 €

570 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1790,51%

1384,32%

1151,38%

1123,85%

LAEN 700 EUROT

Laenu summa

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

Osamakse suurus

875 €

896 €

490 €

375 €

298 €

252 €

228 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

875 €

896 €

980 €

1125 €

1192 €

1260 €

1368 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

336,79%

303,62%

281,26%

279,64%

Intressi kogusumma

175 €

196 €

280 €

425 €

492 €

560 €

668 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1846,31%

1397,84%

1151,38%

1135,10%

LAEN 800 EUROT

Laenu summa

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

Osamakse suurus

1000 €

1024 €

560 €

425 €

340 €

288 €

260 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

1000 €

1024 €

1120 €

1275 €

1360 €

1440 €

1560 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

329,81%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

200 €

224 €

320 €

475 €

560 €

640 €

760 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1742,84%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

LAEN 900 EUROT

Laenu summa

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

Osamakse suurus

1125 €

1152 €

630 €

480 €

383 €

324 €

293 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

1125 €

1152 €

1260 €

1440 €

1532 €

1620 €

1758 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

333,07%

303,36%

281,26%

279,39%

Intressi kogusumma

225 €

252 €

360 €

540 €

632 €

720 €

858 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1790,51%

1394,83%

1151,38%

1132,62%

LAEN 1000 EUROT

Laenu summa

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

Osamakse suurus

1250 €

1280 €

700 €

535 €

425 €

360 €

325 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

1250 €

1280 €

1 400 €

1605 €

1700 €

1800 €

1950 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

335,68%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

250 €

280 €

400 €

605 €

700 €

800 €

950 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1829,42%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

4.2. Intress (edaspidi nimetatud ka Intress) käesoleva Lepingu mõistes on tasu, mis katab raha kasutamise kulu, kirjade, SMS-ide ja elektrooniliste kirjade saatmise kulu, ööpäevaringse klienditeeninduse, Laenuandja töötajate palgakulud, õigusabikulud jne.

5. LAENU TAGASTAMINE

5.1. Laenutähtpäev on vastavalt Laenusaaja poolt saadetud laenutaotlusele ja käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele kas 15 (viisteist) või 30 (kolmkümmend) päeva või 2, 3, 4, 5 või 6 kuud Laenu summa väljastamisest Laenusaaja arveldusarvele Laenuandja poolt.

5.2. Kui Laenusaajale on võimaldatud Laenutähtpäeva pikendamist Lepingu punkti 3.4 alapunktides sätestatud tingimustel, saabub Laenutähtpäev pikendamisel fikseeritud tähtpäeva saabumisel.

5.3. Laenu, mille tagastamise periood on 15 või 30 päeva, korral toimub sellelt arvestatavate Intresside ja Laenu põhiosa tagastamine ühekordse maksena Laenuandja poolt väljastatud arve alusel. Laenu, mille tagastamise periood on enam kui 30 päeva, korral toimub Laenult arvestatavate Intresside ja Laenu põhiosa tagastamine maksegraafiku alusel. Vastav graafik koos osamaksete suuruse ja osamaksete tasumise tähtpäevadega väljastatakse Laenusaajale Laenuandja poolt arve näol ning Laenusaaja kohustub täitma eelnimetatud graafikus fikseeritud maksekohustust.

6. MAKSETE TEGEMINE JA VALUUTA

6.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud Laenusaaja poolt tehtavad maksed – Laenu tagasimakse(d), Intress, Lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv, menetlustasud ja kahjuhüvitised – (edaspidi ühiselt nimetatud Maksed) loetakse tasutuks, kui Maksete tegemiseks vajalik raha on laekunud Laenuandja konto(de)le Laenuandja pangas.

6.2. Kui Laenusaaja poolt tehtava Makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab Laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese tööpäeva.

6.3. Kõik Lepingu täitmisega seotud Maksed tuleb tasuda Laenu valuutas.

7. LAENU, INTRESSIDE JA MUUDE MAKSETE TASUMINE

7.1. Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos Intressidega Laenu tagastamise tähtpäevadeks vastavalt Lepingu punkti 5.3 kohaselt koostatud arvele. Laenutähtpäevaks peetakse käesoleva Lepingu mõistes ka kõigi graafikujärgsete osamaksete tagastamise tähtpäeva.

7.2. Kui Laen ja Intressid ei ole tasutud tähtaegselt, siis on Laenuandjal ja Aktsiaseltsil Era Liisingu Inkassoteenused (registreerimiskood 10625474, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn - edaspidi nimetatud ka ELI) ja Nord Collect Osaühingul (registrikood 11897588, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn) kõigil eraldi õigus nõuda Laenusaajalt lisaks Laenule ka Intressi, viivist, menetluskulusid ja kahju hüvitamist.

7.3. Kui Laenusaaja on teinud Lepingu alusel Makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse Makse:

(a) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;

(b) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

(c) kolmandas järjekorras Intressi katteks;

(d) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

8. INTRESSIARVESTUS JA ENNETÄHTAEGNE TAGASIMAKSE

8.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Lepingus sätestatud Intressi ja muid Makseid Lepingus sätestatud määrades ja tähtpäeva(de)l. Intressi arvestamisel Laenu tagastamata osalt intressiperioodi eest lähtub Laenuandja 360-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja Lepingus kokkulepitud Intressi määrast (lepinguline intressimäär on toodud punktis 4.1 toodud tabelis). Intressiarvestus algab Laenu Laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb Laenutähtpäeval.

8.2. Laenusaaja võib Laenulepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Laenusaaja Laenu kasutamata jätmise ajale langevat Intressi ja muid kulusid. Laenusaajal on kohustus hüvitada Laenuandjale Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega seotud (mh täiendava tööjõukuluga tekitatud) kahju. Kui Laenusaaja täidab Laenulepingust tulenevad kohustused ennetähtaegselt hetkel, kui Laenutähtpäevani on aega kuni 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast. Kui Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise hetke ja Laenutähtaja vaheline periood on pikem kui 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 1% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast.

8.3. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks saadab Laenusaaja Laenuandjale veebilehe www.smslaen.ee kaudu Laenu ennetähtaegse tagastamise avalduse. Kolme tööpäeva jooksul Laenusaaja avalduse saamisest teatab Laenuandja Laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on Laenusaajal võimalik täielikult täita Laenulepingust tulenevad rahalised kohustused.

9. TAGATIS JA KINDLUSTUS

9.1. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt tagatist (käendus, pant vms) mis tagab Laenusaaja kohustusi Laenuandja ees. Laenusaaja on kohustatud osutama Laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul, müügil, ja kandma sellest tulenevad kulud.

9.2. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt, et Laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu mille alusel oleks kindlustatud Laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine Lepingu alusel. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb Laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, Laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub Laenusaaja.

10. LAENU SISSENÕUDE MENETLUSKULUD

10.1. Juhul, kui Laenusaaja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. Laenusaaja on hilinenud Maksete tasumisega Laenuandjale), on Laenuandjal õigus loovutada kõik Laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingule. Selleks on Laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

10.2. ELI-l ja Nord Collect Osaühingul koos Laenuandjaga või iseseisvalt on õigus Laenusaajalt nõuda lisaks Laenule ja muudele Maksetele ka Laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja Laenusaaja kohustub hüvitama Laenuandjale ja ka ELI-le ja Nord Collect Osaühingule Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest või täitmata jätmisest tekkinud kulutused.

Menetluskulude miinimumsuurused:

10.2.1. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 8 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 22 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 10,00 (kümme) eurot;

10.2.2. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 22 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 36 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 25,00(kakskümmend viis) eurot;

10.2.3. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 36 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 66 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 45,00 (nelikümmend viis) eurot;

10.2.4. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 66 või enam kalendripäeva lisandub menetluskulusid 45,00 (nelikümmend viis) eurot iga täiendava 30 kalendripäeva kohta;

10.2.5. Menetluskulud hagiavalduse esitamisel kohtusse (toimub kui Laenusaaja Lepingust tulenevad kohustused on Laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas 65,00 (kuuskümmend viis) eurot, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

11. VIIVIS

Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu ja/või muude Maksete tagasimakset tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist Lepingus sätestatud Intressi määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

12. LEPPETRAHV

Kui Laenusaaja rikub ühte või mitut Lepingust või seadusest tulenevat kohustust Laenuandja ees, mis ei seisne selles et Laenusaaja viivitab võlgnetavate Maksete tasumisega, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi 20% (kahekümne protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata Laenust. Eelkõige kasutab Laenuandja õigust leppetrahvile juhul, kui Laenusaaja ei ole Lepingust tulenevat kohustust täitnud Laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma leppetrahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(d), järgides Laenuandja poolt antud tähtaegu ja juhiseid. Leppetrahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista Laenuandja õigust Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

13. NÕUETE AEGUMINE

Vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 145 lõikele 2 on Pooled kokku leppinud Lepingust tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendamises viie (5) aastani. Lepinguliste kohustuste tahtlikust rikkumisest tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendatakse kümne (10) aastani.

14. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST

Laenuandjal on õigus keelduda Laenusaajale Laenu väljastamisest ja/või Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata. Kui otsus Laenusaajale Laenu mitte anda põhineb andmekogudest saadud teabel, peab Laenuandja viivitamata ja tasuta teavitama Laenusaajat sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

15. TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Laenusaaja kohustub:

15.1. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale Laenusaaja või Lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite- või pankrotimenetlusest (st ajutise halduri määramisest);

15.2. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest;

15.3. Teatama Laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise;

15.4. Kohustuste täitmisel Laenuandja ees mitte eelistama Laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

15.5. Seadma Lepingu täitmise tagamiseks Laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi Laenuandja või Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingu kasuks.

15.6. Juhul, kui Laenusaaja rikub punktist 15 tulenevaid teavituskohustusi, siis käsitlevad Pooled seda olulise rikkumisena, mis annab Laenuandjale õiguse öelda Leping üles ning nõuda Laenusaajalt viivitamatult Laenu, Intresside ja leppetrahvi tasumist, samuti kahju hüvitamist, mis olid tekkinud seoses Laenusaaja rikkumisega.

16. LEPINGU LÕPPEMINE

16.1. Leping lõppeb eelkõige kohase täitmisega.

16.2. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja olulise rikkumise tõttu üles öelda.

16.3. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja Laenuandja on andnud Laenusaajale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Laenuandja peab Laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Kui Laenuandja ütleb Lepingu üles, vähendatakse vastavalt Laenu põhisumma tagasimaksmiseks ja Laenu kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat Laenu kasutamata jätmise ajale langeva Intressi ja Laenusaajale langevate kulude võrra.

16.4. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Laenulepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema punktis 3.3.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest.

16.5. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul punktis 3.3.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Lepingus või hiljem Laenuandja poolt Laenusaajale teatavaks tehtud Laenuandja postiaadressil. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Laenusaaja allkiri.

16.6. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu tagastama ja Intressid Laenuandjale tasuma hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu ja ei tasu Intresse nimetatud tähtaja jooksul loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

16.7. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust punkti 16.4 kohaselt, tasub ta Laenult Intressi ajavahemiku eest, mis jääb Laenuandja poolt Laenu Laenusaajale väljastamise ja Laenu Laenuandjale tagastamise vahele. Lisaks on Laenusaaja kohustatud hüvitama Laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatud tasud (nt tasud registriväljavõtete eest).

17. TEATED

Ühe Lepingu Poole Lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused Lepingu teisele Poolele loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui:

17.1. teade on e-posti teel saadetud Lepingus märgitud teise Poole e-posti aadressile;

17.2. teade on saadetud liht- või tähitud kirjana Lepingus märgitud teise Poole postiaadressile;

17.3. teade on üle antud teise Poole või tema esindaja allkirja vastu.

Laenuandja aktsepteerib Laenusaaja laenutaotlusi SMS sõnumina vastavalt Lepingu punktile 3.3.6 ja võib aktsepteerida Laenusaaja tahteavaldusi ka telefoni teel.

17.4. Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse Laenusaajale soodsamaks, ja Lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad Laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust. Samuti ei pea Laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud Lepingu muudatustest.

18. LEPINGU KEHTIVUS

18.1. Leping jõustub Lepingu aktsepteerimisega Laenuandja internetikodulehel ning aktsepteerimise kinnitamisega (sõlmimisega), kasutades selleks Lepingu Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

18.2. Leping loetakse peatunuks, kui Laenusaaja ei ole eelneva 12 kuu jooksul KIIRLAENU teenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse Laenuandja ees - tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu, tasunud Intressid ja muud Maksed.

Sel juhul Laenusaaja juurdepääsu Laenuandja interneti keskkonda piiratakse.

Peale Lepingu peatumist ei ole Laenusaaja konto Laenuandja koduleheküljel aktiivne. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub Laenusaaja tahteavalduse alusel pangalingi või ID-kaardi vahendusel.

Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma Lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta Lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole Laenusaaja suhtes ebamõistlik. Laenuandja kohustub Laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse Leping kohe lõpetada.

19. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

19.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

19.1.1. Lepingu täitmist tagavaid isikuid;

19.1.2. Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo, registrikood 10256137;

19.1.3. Poolte volitatud esindajaid;

19.1.4. Nõuete käsitlejat Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused, registrikood 10625474;

19.1.5. Nõuete käsitlejat Nord Collect Osaühingut, registrikood 11897588;

19.1.6. Audiitoreid nende kutsetegevuses;

19.1.7. Rahapesu andmebürood;

19.1.8. Finantsinspektsiooni;

19.1.9. Tarbijakaitseametit;

19.1.10. Teisi isikuid kes küsivad infot oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

19.2. Punktis 19.1 nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Punktis 19.1 nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui nende isikute teabe nõudmise õigus tuleneb seadusest.

19.3. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku töödelda Laenusaaja isikuandmeid, edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo Laenusaaja nimi, isikukood, andmed Laenusaaja elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale täieliku ja tingimusteta nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas avaldamiseks maksehäireregistris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuse langetamisel. Laenuandja töötleb Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

19.4. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku lindistada Laenuandja ja Laenusaaja vahelisi telefonivestlusi Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

20. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

20.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

20.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Laenusaajal on võimalus Lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

Ideelaenu kliendilepingu tingimused alates 01.04.2013

KLIENDILEPING

Sõlmimise kuupäev:

1. LAENUANDJA

Nimi:

Aktsiaselts SMS Laen

Registrikood:

11251314

Pank:

10220059578010 (SEB Pank), 221031442348 (Swedbank), 332111520008 (Sampo Pank)

Asukoht:

Lõõtsa 5, 11415 Tallinn

Telefon:

+372 644 0467

E-post:

info@smslaen.ee

2. LAENUSAAJA

Nimi:

 

Isikukood:

 

Postiaadress:

 

Telefon:

 

E-post:

 

Laenuandja ja Laenusaaja on selles lepingus (edaspidi nimetatud ka Leping) edaspidi koos nimetatud Pooled või eraldi nimetatud Pool.

2.1. Laenusaaja kinnitab käesoleva Lepingu sõlmimisel, et on hoolikalt tutvunud Lepingu tingimustega (ennekõike Laenu intressimääradega, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad Laenusaajal juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt aru saanud ja endale Lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

2.2. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest.

2.3. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad igasugused õiguslikud ja muud takistused Lepingut sõlmida ja täita ning et Laenusaaja toimib Lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus.

2.4. Laenusaaja kinnitab, et Lepingus toodud andmed Laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning Laenusaaja on Lepingu sõlmimisega nõus ja Lepingu sõlmimine vastab Laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

2.5. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega nimetatud ajutist haldurit, samuti ei kehti ärikeeldu.

2.6. Laenusaaja kinnitab, et Leping loob Laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste Laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti.

2.7. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisel ei tegutse Laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu.

2.8. Laenusaaja kinnitab, et Laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või Laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga Laenusaaja soovib käesoleva Lepingu sõlmimist.

2.9. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja on õigus-, teo-, ja otsustusvõimeline isik Eesti Vabariigi seaduse alusel ning tal on piiramata õigused ja volitused Lepingu sõlmimiseks ja enesele Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

2.10. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on Laenusaajal võimalik käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

3. LAEN JA LAENU TAOTLEMINE, VÄLJASTAMINE JA LAENU TAGASTAMISE TÄHTPÄEVA PIKENDAMINE

Käesoleva Lepingu alusel võimaldatakse Laenusaajal võtta KORDUVALT Laenuandjalt IDEELAENU. Laenu (defineeritud allpool) ühekordne kasutamise periood on 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuud. Laenu taotlemisel määrab Laenusaaja ise, kas ta soovib 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuu pikkust Laenu. Laenu kasutamise eest maksab Laenusaaja Intresse (defineeritud allpool) vastavalt Lepingu punktis 4.1 toodud määradele.

Vastavalt tähtajale (see on vastavalt graafikus fikseeritud igakuuliste osamaksete laenutähtajale 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuu jooksul) tuleb Laenusaajal Laen ja kokkulepitud Intressid tasuda TÄHTAEGSELT Laenuandja arvele.

Laenusaajal on kokkuleppel Laenuandjaga võimalus pikendada korduvalt Laenu tagastamise tähtpäeva (edaspidi nimetatud ka Laenutähtpäev) 15 või 30 päeva võrra, järgides sealjuures kõiki Lepingu pikendamiseks ette nähtud tingimusi.

Kui Laenu tagastamine ja/või Lepingu pikendamine ei toimu tähtaegselt ja/või Lepingus ettenähtud tingimustel, siis Laenusaaja tegevust Laenuandja interneti keskkonnas piiratakse ja uut laenu Laenusaajale ei anta, enne kui eelmine Laen, Intressid ja võimalikud muud Maksed (defineeritud allpool) on tasutud.

3.1. Lepingu alusel väljamakstav laenusumma (edaspidi nimetatud ka Laen) on kas 1 000,00 (üks tuhat) eurot, 1 100,00 (üks tuhat ükssada) eurot, 1 200,00 (üks tuhat kakssada) eurot, 1 300,00 (üks tuhat kolmsada) eurot, 1 400,00 (üks tuhat nelisada) eurot, 1 500,00 (üks tuhat viissada) eurot, 1 600,00 (üks tuhat kuussada) eurot, 1 700,00 (üks tuhat seitsesada) eurot, 1 800,00 (üks tuhat kaheksasada) eurot, 1 900,00 (üks tuhat üheksasada) eurot või 2 000,00 (kaks tuhat) eurot. Iga Laenusaaja peab olema vähemalt 18 aastat vana.

3.2. Tulenevalt Laenusaaja maksedistsipliinist, Laenusaajale Laenuandja poolt antavast krediidihinnangust, Laenu võtnud ja/või võtta soovivate isikute arvust ja üldisest majanduslikust olukorrast Eesti Vabariigis, on Laenuandjal õigus ühepoolselt otsustada, kui palju ja kellele väljastatakse Laenu.

3.3. Laenu välja maksmise tingimused:

3.3.1. Laen makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole 1 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Juhul, kui Laenusaaja taotleb Laenu saamist muu panga kui Sampo Panga, SEB Panga või Swedbank’i kontole, pikeneb Laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei vastuta Laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis Laenuandjast sõltumatutel asjaoludel.

3.3.2. Laenu saamiseks peab Laenusaaja olema Eesti Vabariigi kodanik või omama Eestis alalist elamisluba.

3.3.3. Laenuandja jätab endale käesolevaga õiguse keelduda Laenu väljastamast ning ei kohustu Laenusaajale keeldumise põhjuseid avaldama. Laenusaaja, kellele Laenuandja on võimaldanud kasutada laenutoodet IDEELAEN, kuid kes pole eelnimetatud toote raames Laenu võtnud, võib võtta laenu ka laenutoote KIIRLAEN raames.

3.4. Laenu taotlemise kord:

3.4.1. Laenusaaja tutvub Lepingu tingimustega ning esitab Laenuandjale Laenu saamiseks vajalikud andmed, täites kohustuslikud väljad Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee. LAENUSAAJA VASTUTAB ANDMETE ÕIGSUSE EEST ja KOHUSTUB ANDMETE MUUTUMISEL MUUTMA ANDMED KA LAENUANDJA KODULEHEKÜLJEL.

3.4.2. Laenusaaja aktsepteerib (sõlmib) Lepingu, kasutades Lepingu aktsepteerimiseks (sõlmimiseks) Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

3.4.3. Pärast Lepingu punktides 3.4.1 ja 3.4.2 kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist ja aktsepteerimist Laenuandja poolt väljastab Laenuandja Laenusaajale kasutajanime ja parooli, millest Laenuandja teavitab Laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli kättesaadavuse ja võimalike kuritarvituste eest vastutab Lepingu raames Laenusaaja ainuisikuliselt.

3.4.4. Laenusaaja peab esmakordsel Lepingu sõlmimisel täiendavalt minema Laenuandja esindusse või ID punkti mille nimekiri on toodud Laenuandja veebilehel www.smslaen.ee ning võimaldama Laenuandjal tuvastada Laenusaaja isikusamasus isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) alusel.

3.4.5. Samuti peab Laenusaaja täitma küsimustiku Laenusaaja maksevõime hindamiseks ja Laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele.

3.4.6. Laenu on võimalik taotleda internetis, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse kodulehele www.smslaen.ee. Laenutaotluse saatmisega Laenusaaja poolt Laenuandjale annab Laenusaaja täiendava (lisaks Lepingu sõlmimisel antud kinnitusele) aktsepti Laenu saamiseks ning Lepingus toodud tingimustega nõustumiseks.

3.4.7. Vastuseks Laenusaaja poolt interneti teel saadetud laenutaotlusele edastab Laenuandja Laenusaaja e-posti aadressile kirja milles on toodud järgmised andmed Laenusaaja poolt soovitava Laenu kohta (edaspidi nimetatud ka Laenu Tingimused):

1) Laenusaaja nimi ja aadress;

2) Laenuandja nimi ja aadress;

3) krediidi liik;

4) kasutusse võetav Laenu summa;

5) Laenu kasutusse võtmise tingimused;

6) Laenulepingu (defineeritud allpool) kestus;

7) tagasimaksete summa, arv ja sagedus andmete esitamise aja seisuga;

8) kõigi Laenusaaja poolt Laenu tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma;

9) Intressi määr aasta kohta ja selle kohaldamise tingimused;

10) krediidi kulukuse määr aasta kohta;

11) hoiatus tasumata Maksetest tulenevate tagajärgede kohta;

12) kohaldatav viivise määr maksetega viivitamise korral ja selle kohandamise kord ning vajadusel viivituse korral hüvitamisele kuuluvad kulud;

13) Laenusaaja õigus nõuda Laenuandjalt tasuta mis tahes ajal kogu Laenulepingu kestuse jooksul Laenulepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud;

14) taganemisõiguse olemasolu või puudumine ja ajavahemik, mille vältel taganemisõigust saab kasutada, ja muud taganemisõiguse kasutamise tingimused, sealhulgas teave Laenusaaja kohustuse kohta maksta tagasi Laenu ning Laenu suhtes alates selle kasutamise kuupäevast kuni selle Laenuandjale maksmise kuupäevani kogunenud Intress ja Intress ühe päeva kohta;

15) Laenulepingu ülesütlemise kord;

16) Laenu ennetähtaegse tagastamise õigus, Laenu ennetähtaegse tagastamise kord ja vajaduse korral teave, mis käsitleb Laenuandja õigust saada hüvitist ning selle hüvitise arvutamise viisi;

17) pädeva järelevalveasutuse nimetus ja aadress;

18) teave Laenulepingust tulenevate vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluste kohta;

19) Laenusaajalt nõutavad tagatised ja kindlustus, kui neid nõutakse;

20) Laenulepingust tulenevad tasud ning selliste tasude muutmise tingimused, kui Laenusaajalt tasusid nõutakse;

21) vajaduse korral muud Laenulepingu tingimused.

3.4.8. Punktis 3.4.7 nimetatud e-kirja saatmisest Laenusaajale teatab Laenuandja Laenusaajale samaaegselt veebilehel www.smslaen.ee kuvatava teatega. Kui Laenusaaja on saanud Laenuandja e-kirja kätte, peab ta põhjalikult Laenu Tingimustega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel Laenu. Selleks annab Laenusaaja Laenuandjale telefoni või e-kirja teel kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel Laenu. Selle kinnituse edastamisega sõlmib Laenusaaja Laenuandjaga laenulepingu (edaspidi nimetatud ka Laenuleping). Laenuleping koosneb käesolevast Lepingust ja Laenu Tingimustest.

3.5. Laenutähtpäeva pikendamine:

3.5.1. Laenusaajal on võimalus pikendada korduvalt 15- või 30-päevaseks perioodiks Laenutähtpäeva, järgides Laenutähtpäeva pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

3.5.2. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada peale Lepingu sõlmimist ja Laenu saamist koheselt ja/või kuni Laenu tagastamise tähtpäevani (kaasa arvatud Laenu tagastamise tähtpäev). Laenutähtpäeva on võimalik pikendada üksnes juhul, kui Laenusaajal ei ole tähtaegselt tasumata võlgnevusi Laenuandja ees.

3.5.3. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada korduvalt kas 15- või 30-päevaste perioodide võrra järgmiste tasude eest:

Pikendamise tasud

Laenusumma

15 päeva

30 päeva

1000 €

60 €

90 €

1100 €

66 €

99 €

1200 €

72 €

108 €

1300 €

78 €

117 €

1400 €

84 €

126 €

1500 €

90 €

135 €

1600 €

96 €

144 €

1700 €

102 €

153 €

1800 €

108 €

162 €

1900 €

114 €

171 €

2000 €

120 €

180 €

3.5.4. Laenutähtpäeva pikendamiseks peab Laenusaaja täitma vastava avalduse Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee, kasutades seejuures varem väljastatud kasutajanime ja parooli. Laenutähtpäeva pikendamiseks tasub Laenusaaja koheselt peale avalduse täitmist Laenuandjale Laenutähtpäeva pikendamise tasu Lepingus sätestatud suuruses.

3.5.5. Kui Laenusaaja on esitanud Laenutähtpäeva pikendamise avalduse, edastab Laenuandja Laenusaajale Laenu Tingimused pärast Laenu pikendamist. Laenusaaja peab põhjalikult tutvuma Laenu Tingimustega. Laenusaaja annab Laenuandjale veebilehel www.smslaen.ee kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega peale Laenu pikendamist ning soovib nendel tingimustel Laenu pikendada.

3.5.6. Laenutähtpäeva pikendamiseks korraga mitmeks 15- või 30-päevaseks perioodiks, peab Laenusaaja tasuma Laenuandjale koheselt peale Laenutähtpäeva pikendamise avalduse täitmist Laenult arvestatavat laenu pikendamise tasu nii mitmekordselt, kui soovitakse Laenutähtpäeva pikendada, lähtudes Lepingu punktis 3.5.3 sätestatud tasudest.

3.5.7. Laenuandjal on õigus keelduda Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma Laenusaajale oma otsust põhjendamata.

4. INTRESSIMÄÄRAD JA MUUD ANDMED

4.1. Laenusaaja kohustub Laenuandjale tasuma Intressi (mis on arvestatud osamaksete sisse) alljärgnevalt:

Laenu tähtaeg

6 kuud

7 kuud

8 kuud

9 kuud

10 kuud

11 kuud

12 kuud

180 päeva

210 päeva

240 päeva

270 päeva

300 päeva

330 päeva

360 päeva

Osamaksete hulk

6

7

8

9

10

11

12

LAEN 1000 EUROT

Krediidi netosumma

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

Osamakse suurus

225 €

205 €

185 €

170 €

160 €

150 €

145 €

Krediidi brutosumma

1350 €

1435 €

1480 €

1530 €

1600 €

1650 €

1740 €

Intressimäär aastas

111,75%

119,28%

115,69%

113,64%

115,27%

113,25%

117,05%

Intressi kogusumma

350 €

435 €

480 €

530 €

600 €

650 €

740 €

Krediidi kulukuse määr aastas

191,09%

211,80%

201,76%

196,17%

200,61%

195,12%

205,53%

LAEN 1100 EUROT

Krediidi netosumma

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

Osamakse suurus

250 €

225 €

205 €

190 €

175 €

165 €

160 €

Krediidi brutosumma

1500 €

1575 €

1640 €

1710 €

1750 €

1815 €

1920 €

Intressimäär aastas

115,83%

118,47%

118,10%

118,41%

113,70%

113,25%

117,81%

Intressi kogusumma

400 €

475 €

540 €

610 €

650 €

715 €

820 €

Krediidi kulukuse määr aastas

202,14%

209,51%

208,46%

209,34%

196,32%

195,12%

207,65%

LAEN 1200 EUROT

Krediidi netosumma

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

Osamakse suurus

270 €

245 €

220 €

205 €

190 €

180 €

170 €

Krediidi brutosumma

1620 €

1715 €

1760 €

1845 €

1900 €

1980 €

2040 €

Intressimäär aastas

111,75%

117,80%

112,74%

115,10%

112,38%

113,25%

111,43%

Intressi kogusumma

420 €

515 €

560 €

645 €

700 €

780 €

840 €

Krediidi kulukuse määr aastas

191,09%

207,62%

193,73%

200,15%

192,78%

195,12%

190,24%

LAEN 1300 EUROT

Krediidi netosumma

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

Osamakse suurus

295 €

265 €

240 €

220 €

210 €

195 €

185 €

Krediidi brutosumma

1770 €

1855 €

1920 €

1980 €

2100 €

2145 €

2220 €

Intressimäär aastas

115,20%

117,23%

115,01%

112,29%

117,93%

113,25%

112,51%

Intressi kogusumma

470 €

555 €

620 €

680 €

800 €

845 €

920 €

Krediidi kulukuse määr aastas

200,42%

206,03%

199,90%

192,54%

207,97%

195,12%

193,14%

LAEN 1400 EUROT

Krediidi netosumma

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

Osamakse suurus

315 €

285 €

260 €

240 €

225 €

210 €

200 €

Krediidi brutosumma

1890 €

1995 €

2080 €

2160 €

2250 €

2310 €

2400 €

Intressimäär aastas

111,75%

116,74%

116,95%

116,14%

116,50%

113,25%

113,44%

Intressi kogusumma

490 €

595 €

680 €

760 €

850 €

910 €

1000 €

Krediidi kulukuse määr aastas

191,09%

204,67%

205,26%

203,01%

204,01%

195,12%

195,64%

LAEN 1500 EUROT

Krediidi netosumma

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

Osamakse suurus

340 €

305 €

280 €

260 €

240 €

225 €

215 €

Krediidi brutosumma

2040 €

2135 €

2240 €

2340 €

2400 €

2475 €

2580 €

Intressimäär aastas

114,74%

116,32%

118,63%

119,47%

115,27%

113,25%

114,25%

Intressi kogusumma

540 €

635 €

740 €

840 €

900 €

975 €

1080 €

Krediidi kulukuse määr aastas

199,16%

203,49%

209,96%

212,32%

200,61%

195,12%

197,81%

LAEN 1600 EUROT

Krediidi netosumma

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

Osamakse suurus

365 €

325 €

295 €

275 €

255 €

240 €

230 €

Krediidi brutosumma

2190 €

2275 €

2360 €

2475 €

2550 €

2640 €

2760 €

Intressimäär aastas

117,35%

115,94%

114,58%

116,92%

114,19%

113,25%

114,95%

Intressi kogusumma

590 €

675 €

760 €

875 €

950 €

1040 €

1160 €

Krediidi kulukuse määr aastas

206,37%

202,46%

198,73%

205,18%

197,66%

195,12%

199,73%

LAEN 1700 EUROT

Krediidi netosumma

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

Osamakse suurus

385 €

345 €

315 €

290 €

270 €

260 €

245 €

Krediidi brutosumma

2310 €

2 415 €

2520 €

2610 €

2700 €

2860 €

2 940 €

Intressimäär aastas

114,39%

115,62%

116,21%

114,67%

113,23%

118,27%

115,57%

Intressi kogusumma

610 €

715 €

820 €

910 €

1000 €

1160 €

1240 €

Krediidi kulukuse määr aastas

198,21%

201,56%

203,20%

198,98%

195,07%

208,93%

201,43%

LAEN 1800 EUROT

Krediidi netosumma

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

Osamakse suurus

410 €

365 €

335 €

310 €

290 €

270 €

260 €

Krediidi brutosumma

2460 €

2555 €

2680 €

2790 €

2900 €

2970 €

3120 €

Intressimäär aastas

116,73%

115,32%

117,65%

117,53%

117,19%

113,25%

116,12%

Intressi kogusumma

660 €

755 €

880 €

990 €

1100 €

1170 €

1320 €

Krediidi kulukuse määr aastas

204,64%

200,76%

207,21%

206,87%

205,92%

195,12%

202,94%

LAEN 1900 EUROT

Krediidi netosumma

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1900 €

1 900 €

Osamakse suurus

430 €

385 €

350 €

325 €

305 €

290 €

270 €

Krediidi brutosumma

2580 €

2695 €

2800 €

2925 €

3050 €

3190 €

3240 €

Intressimäär aastas

114,11%

115,06%

114,29%

115,49%

116,18%

117,74%

112,17%

Intressi kogusumma

680 €

795 €

900 €

1025 €

1150 €

1290 €

1340 €

Krediidi kulukuse määr aastas

197,45%

200,04%

197,94%

201,20%

203,12%

207,46%

192,22%

LAEN 2000 EUROT

Krediidi netosumma

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

Osamakse suurus

455 €

405 €

370 €

340 €

320 €

300 €

290 €

Krediidi brutosumma

2730 €

2835 €

2960 €

3060 €

3200 €

3300 €

3480 €

Intressimäär aastas

116,23%

114,83%

115,69%

113,64%

115,27%

113,25%

117,05%

Intressi kogusumma

730 €

835 €

960 €

1060 €

1200 €

1300 €

1480 €

Krediidi kulukuse määr aastas

203,27%

199,40%

201,76%

196,17%

200,61%

195,12%

205,53%

4.2. Intress (edaspidi nimetatud ka Intress) käesoleva Lepingu mõistes on tasu, mis katab raha kasutamise kulu, kirjade, SMS-ide ja elektrooniliste kirjade saatmise kulu, ööpäevaringse klienditeeninduse, Laenuandja töötajate palgakulud, õigusabikulud jne.

5. LAENU TAGASTAMINE

5.1. Laenutähtpäev on vastavalt Laenusaaja poolt saadetud laenutaotlusele ja käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele kas 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuud Laenu summa väljastamisest Laenusaaja arveldusarvele Laenuandja poolt. Laenu tagasimaksed toimuvad igakuiselt vastavalt Laenu taotlemisel märgitud tähtajale järgmiselt:

5.1.1. Kuuekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku kuus osamakset;

5.1.2. Seitsmekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku seitse osamakset;

5.1.3. Kaheksakuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku kaheksa osamakset;

5.1.4. Üheksakuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku üheksa osamakset;

5.1.5. Kümnekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema igakuiselt, kokku kümme osamakset;

5.1.6. Üheteistkümnekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku üksteist osamakset;

5.1.7. Kaheteistkümnekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku kaksteist osamakset.

5.2. Kui Laenusaajale on võimaldatud Laenutähtpäeva pikendamist Lepingu punkti 3.5 alapunktides sätestatud tingimustel, saabub Laenutähtpäev pikendamisel fikseeritud tähtpäeva saabumisel.

5.3. Laenu tagastamise maksegraafik koos osamaksete suuruse ja osamaksete tasumise tähtpäevadega väljastatakse Laenusaajale Laenuandja poolt arve näol ning Laenusaaja kohustub täitma eelnimetatud graafikus fikseeritud maksekohustust.

6. MAKSETE TEGEMINE JA VALUUTA

6.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud Laenusaaja poolt tehtavad maksed – Laenu tagasimakse(d), Intress, Lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv, menetlustasud ja kahjuhüvitised – (edaspidi ühiselt nimetatud Maksed) loetakse tasutuks, kui Maksete tegemiseks vajalik raha on laekunud Laenuandja konto(de)le Laenuandja pangas.

6.2. Kui Laenusaaja poolt tehtava Makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab Laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese tööpäeva.

6.3. Kõik Lepingu täitmisega seotud Maksed tuleb tasuda Laenu valuutas.

7. LAENU, INTRESSIDE JA MUUDE MAKSETE TASUMINE

7.1. Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos Intressidega Laenu tagastamise tähtpäevadeks vastavalt Lepingu punkti 5.3 kohaselt koostatud arvele. Laenutähtpäevaks peetakse käesoleva Lepingu mõistes ka kõigi graafikujärgsete osamaksete tagastamise tähtpäeva.

7.2. Kui Laen ja Intressid ei ole tasutud tähtaegselt, siis on Laenuandjal ja Aktsiaseltsil Era Liisingu Inkassoteenused (registreerimiskood 10625474, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn - edaspidi nimetatud ka ELI) ja Nord Collect Osaühingul (registrikood 11897588, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn) kõigil eraldi õigus nõuda Laenusaajalt lisaks Laenule ka Intressi, viivist, menetluskulusid ja kahju hüvitamist.

7.3. Kui Laenusaaja on teinud Lepingu alusel Makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse Makse:

(a) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;

(b) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

(c) kolmandas järjekorras Intressi katteks;

(d) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

8. INTRESSIARVESTUS JA ENNETÄHTAEGNE TAGASIMAKSE

8.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Lepingus sätestatud Intressi ja muid Makseid Lepingus sätestatud määrades ja tähtpäeva(de)l. Intressi arvestamisel Laenu tagastamata osalt intressiperioodi eest lähtub Laenuandja 360-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja Lepingus kokkulepitud Intressi määrast (lepinguline intressimäär on toodud punktis 4.1 toodud tabelis). Intressiarvestus algab Laenu Laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb Laenutähtpäeval.

8.2. Laenusaaja võib Laenulepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Laenusaaja Laenu kasutamata jätmise ajale langevat Intressi ja muid kulusid. Laenusaajal on kohustus hüvitada Laenuandjale Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega seotud (mh täiendava tööjõukuluga tekitatud) kahju. Kui Laenusaaja täidab Laenulepingust tulenevad kohustused ennetähtaegselt hetkel, kui Laenutähtpäevani on aega kuni 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast. Kui Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise hetke ja Laenutähtaja vaheline periood on pikem kui 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 1% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast.

8.3. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks saadab Laenusaaja Laenuandjale veebilehe www.smslaen.ee kaudu Laenu ennetähtaegse tagastamise avalduse. Kolme tööpäeva jooksul Laenusaaja avalduse saamisest teatab Laenuandja Laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on Laenusaajal võimalik täielikult täita Laenulepingust tulenevad rahalised kohustused.

9. TAGATIS JA KINDLUSTUS

9.1. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt tagatist (käendus, pant vms) mis tagab Laenusaaja kohustusi Laenuandja ees. Laenusaaja on kohustatud osutama Laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul, müügil, ja kandma sellest tulenevad kulud.

9.2. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt, et Laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu mille alusel oleks kindlustatud Laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine Lepingu alusel. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb Laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, Laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub Laenusaaja.

10. LAENU SISSENÕUDE MENETLUSKULUD

10.1. Juhul, kui Laenusaaja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. Laenusaaja on hilinenud Maksete tasumisega Laenuandjale), on Laenuandjal õigus loovutada kõik Laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingule. Selleks on Laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

10.2. ELI-l ja Nord Collect Osaühingul koos Laenuandjaga või iseseisvalt on õigus Laenusaajalt nõuda lisaks Laenule ja muudele Maksetele ka Laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja Laenusaaja kohustub hüvitama Laenuandjale ja ka ELI-le ja Nord Collect Osaühingule Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest või täitmata jätmisest tekkinud kulutused.

Menetluskulude miinimumsuurused:

10.2.1. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 31 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 44 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 10,00 (kümme) eurot;

10.2.2. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 45 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 119 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 25,00(kakskümmend viis) eurot;

10.2.3. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 120 või enam kalendripäeva menetluskulud summas vähemalt 65,00 (kuuskümmend viis) eurot;

10.2.4. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 150 või enam kalendripäeva võivad lisanduda Laenule täiendavad menetluskulud.

10.2.5. Menetluskulud hagiavalduse esitamisel kohtusse (toimub kui Laenusaaja Lepingust tulenevad kohustused on Laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas vähemalt 65,00 (kuuskümmend viis) eurot, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

11. VIIVIS

Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu ja/või muude Maksete tagasimakset tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist Lepingus sätestatud Intressi määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

12. LEPPETRAHV

Kui Laenusaaja rikub ühte või mitut Lepingust või seadusest tulenevat kohustust Laenuandja ees, mis ei seisne selles et Laenusaaja viivitab võlgnetavate Maksete tasumisega, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi 20% (kahekümne protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata Laenust, kuid mitte vähem kui 45 eurot. Eelkõige kasutab Laenuandja õigust leppetrahvile juhul, kui Laenusaaja ei ole Lepingust tulenevat kohustust täitnud Laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma leppetrahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(d), järgides Laenuandja poolt antud tähtaegu ja juhiseid. Leppetrahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista Laenuandja õigust Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

13. NÕUETE AEGUMINE

Vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 145 lõikele 2 on Pooled kokku leppinud Lepingust tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendamises viie (5) aastani. Lepinguliste kohustuste tahtlikust rikkumisest tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendatakse kümne (10) aastani.

14. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST

Laenuandjal on õigus keelduda Laenusaajale Laenu väljastamisest ja/või Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata. Kui otsus Laenusaajale Laenu mitte anda põhineb andmekogudest saadud teabel, peab Laenuandja viivitamata ja tasuta teavitama Laenusaajat sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

15. TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Laenusaaja kohustub:

15.1. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale Laenusaaja või Lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite- või pankrotimenetlusest (st ajutise halduri määramisest);

15.2. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest;

15.3. Teatama Laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise;

15.4. Kohustuste täitmisel Laenuandja ees mitte eelistama Laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

15.5. Seadma Lepingu täitmise tagamiseks Laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi Laenuandja või Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingu kasuks.

15.6. Juhul, kui Laenusaaja rikub punktist 15 tulenevaid teavituskohustusi, siis käsitlevad Pooled seda olulise rikkumisena, mis annab Laenuandjale õiguse öelda Leping üles ning nõuda Laenusaajalt viivitamatult Laenu, Intresside ja leppetrahvi tasumist, samuti kahju hüvitamist, mis olid tekkinud seoses Laenusaaja rikkumisega.

16. LEPINGU LÕPPEMINE

16.1. Leping lõppeb eelkõige kohase täitmisega.

16.2. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja olulise rikkumise tõttu üles öelda.

16.3. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja Laenuandja on andnud Laenusaajale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Laenuandja peab Laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Kui Laenuandja ütleb Lepingu üles, vähendatakse vastavalt Laenu põhisumma tagasimaksmiseks ja Laenu kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat Laenu kasutamata jätmise ajale langeva Intressi ja Laenusaajale langevate kulude võrra.

16.4. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Laenulepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema punktis 3.4.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest.

16.5. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul punktis 3.4.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Lepingus või hiljem Laenuandja poolt Laenusaajale teatavaks tehtud Laenuandja postiaadressil. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Laenusaaja allkiri.

16.6. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu tagastama ja Intressid Laenuandjale tasuma hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu ja ei tasu Intresse nimetatud tähtaja jooksul loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

16.7. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust punkti 16.4 kohaselt, tasub ta Laenult Intressi ajavahemiku eest, mis jääb Laenuandja poolt Laenu Laenusaajale väljastamise ja Laenu Laenuandjale tagastamise vahele. Lisaks on Laenusaaja kohustatud hüvitama Laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatud tasud (nt tasud registriväljavõtete eest).

17. TEATED

Ühe Lepingu Poole Lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused Lepingu teisele Poolele loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui:

17.1. teade on e-posti teel saadetud Lepingus märgitud teise Poole e-posti aadressile;

17.2. teade on saadetud liht- või tähitud kirjana Lepingus märgitud teise Poole postiaadressile;

17.3. teade on üle antud teise Poole või tema esindaja allkirja vastu.

Laenuandja aktsepteerib Laenusaaja laenutaotlusi vastavalt Lepingu punktile 3.4.6 ja võib aktsepteerida Laenusaaja tahteavaldusi ka telefoni teel.

17.4. Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse Laenusaajale soodsamaks, ja Lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad Laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust. Samuti ei pea Laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud Lepingu muudatustest.

18. LEPINGU KEHTIVUS

18.1. Leping jõustub Lepingu aktsepteerimisega Laenuandja internetikodulehel ning aktsepteerimise kinnitamisega (sõlmimisega) vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

18.2. Leping loetakse peatunuks, kui Laenusaaja ei ole eelneva 24 kuu jooksul IDEELAENU teenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse Laenuandja ees - tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu, tasunud Intressid ja muud Maksed.

Sel juhul Laenusaaja juurdepääsu Laenuandja interneti keskkonda piiratakse.

Peale Lepingu peatumist ei ole Laenusaaja konto Laenuandja koduleheküljel aktiivne. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub Laenusaaja tahteavalduse alusel.

Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma Lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta Lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole Laenusaaja suhtes ebamõistlik. Laenuandja kohustub Laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse Leping kohe lõpetada.


19. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

19.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

19.1.1. Lepingu täitmist tagavaid isikuid;

19.1.2. Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo, registrikood 10256137;

19.1.3. Poolte volitatud esindajaid;

19.1.4. Nõuete käsitlejat Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused, registrikood 10625474;

19.1.5. Nõuete käsitlejat Nord Collect Osaühingut, registrikood 11897588;

19.1.6. Audiitoreid nende kutsetegevuses;

19.1.7. Rahapesu andmebürood;

19.1.8. Finantsinspektsiooni;

19.1.9. Tarbijakaitseametit;

19.1.10. Teisi isikuid kes küsivad infot oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

19.2. Punktis 19.1 nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Punktis 19.1 nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui nende isikute teabe nõudmise õigus tuleneb seadusest.

19.3. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku töödelda Laenusaaja isikuandmeid, edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo Laenusaaja nimi, isikukood, andmed Laenusaaja elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale täieliku ja tingimusteta nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas avaldamiseks maksehäireregistris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuse langetamisel. Laenuandja töötleb Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

19.4. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku lindistada Laenuandja ja Laenusaaja vahelisi telefonivestlusi Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

20. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

20.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

20.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Laenusaajal on võimalus Lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

SMS Laen kliendilepingu tingimused alates 01.07.2011

KLIENDILEPING

Sõlmimise kuupäev:

1. LAENUANDJA

Nimi:

Aktsiaselts SMS Laen

Registrikood:

11251314

Pank:

10220059578010 (SEB Pank), 221031442348 (Swedbank), 332111520008 (Sampo Pank)

Asukoht:

Lõõtsa 5, 11415 Tallinn

Telefon:

+372 644 0467

E-post:

info@smslaen.ee

2. LAENUSAAJA

Nimi:

 

Isikukood:

 

Postiaadress:

 

Telefon:

 

E-post:

 

Laenuandja ja Laenusaaja on selles lepingus (edaspidi nimetatud ka Leping) edaspidi koos nimetatud Pooled või eraldi nimetatud Pool.

2.1. Laenusaaja kinnitab käesoleva Lepingu sõlmimisel, et on hoolikalt tutvunud Lepingu tingimustega (ennekõike Laenu intressimääradega, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad Laenusaajal juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt aru saanud ja endale Lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

2.2. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest.

2.3. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad igasugused õiguslikud ja muud takistused Lepingut sõlmida ja täita ning et Laenusaaja toimib Lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus.

2.4. Laenusaaja kinnitab, et Lepingus toodud andmed Laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning Laenusaaja on Lepingu sõlmimisega nõus ja Lepingu sõlmimine vastab Laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

2.5. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega nimetatud ajutist haldurit, samuti ei kehti ärikeeldu.

2.6. Laenusaaja kinnitab, et Leping loob Laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste Laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti.

2.7. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisel ei tegutse Laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu.

2.8. Laenusaaja kinnitab, et Laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või Laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga Laenusaaja soovib käesoleva Lepingu sõlmimist.

2.9. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja on õigus-, teo-, ja otsustusvõimeline isik Eesti Vabariigi seaduse alusel ning tal on piiramata õigused ja volitused Lepingu sõlmimiseks ja enesele Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

2.10. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on Laenusaajal võimalik käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

3. LAEN JA LAENU TAOTLEMINE, VÄLJASTAMINE JA LAENU TAGASTAMISE TÄHTPÄEVA PIKENDAMINE

Käesoleva Lepingu alusel võimaldatakse Laenusaajal võtta KORDUVALT Laenuandjalt KIIRLAENU. Laenu (defineeritud allpool) ühekordne kasutamise periood on 15 või 30 päeva või 2, 3, 4, 5 või 6 kuud. Laenu taotlemisel määrab Laenusaaja ise, kas ta soovib 15-päevast või 30-päevast Laenu või 2-, 3-, 4-, 5- või 6-kuulist Laenu. Laenu kasutamise eest maksab Laenusaaja Intresse (defineeritud allpool) vastavalt Lepingu punktis 4.1 toodud määradele.

Vastavalt tähtajale (see on 15 või 30 päeva) või vastavalt graafikus fikseeritud igakuuliste osamaksete laenutähtajale (2, 3, 4, 5 või 6 kuu jooksul) tuleb Laenusaajal Laen ja kokkulepitud Intressid tasuda TÄHTAEGSELT Laenuandja arvele.

Laenusaajal on kokkuleppel Laenuandjaga võimalus pikendada korduvalt Laenu tagastamise tähtpäeva (edaspidi nimetatud ka Laenutähtpäev) 15 või 30 päeva võrra, järgides sealjuures kõiki Lepingu pikendamiseks ette nähtud tingimusi.

Kui Laenu tagastamine ja/või Lepingu pikendamine ei toimu tähtaegselt ja/või Lepingus ettenähtud tingimustel, siis Laenusaaja tegevust Laenuandja interneti keskkonnas piiratakse ja uut laenu Laenusaajale ei anta, enne kui eelmine Laen, Intressid ja võimalikud muud Maksed (defineeritud allpool) on tasutud.

3.1. Lepingu alusel väljamakstav laenusumma (edaspidi nimetatud ka Laen) on kas 50,00 (viiskümmend) eurot, 100,00 (ükssada) eurot, 200,00 (kakssada) eurot, 300,00 (kolmsada) eurot, 400,00 (nelisada) eurot, 500,00 (viissada) eurot, 600,00 (kuussada) eurot, 700,00 (seitsesada) eurot, 800,00 (kaheksasada) eurot, 900,00 (üheksasada) eurot või 1000,00 (üks tuhat) eurot vastavalt Laenusaaja avaldusele Laenu saamiseks, võttes arvesse Lepingu punktis 3.1 sätestatud tingimusi. Laenu, summas 300,00 (kolmsada) eurot ja enam, võtmiseks peab Laenusaaja saavutama Laenuandja poolt aktsepteeritava reitingu. Laenu kuni 1000,00 (üks tuhat) eurot on võimalik taotleda mobiiltelefoni tekstisõnumi, Laenuandja veebilehe või asukoha kaudu vastavalt Lepingu tingimustele. Iga Laenusaaja peab olema vähemalt 18 aastat vana ning üle 300,00 (kolmesaja) euro suuruse Laenu Laenusaaja peab olema vähemalt 21 aastat vana.

3.1.1. Laenu esmakordsel ja/või teistkordsel võtmisel on Lepingu alusel väljamakstav laenusumma kas 50,00 (viiskümmend) eurot, 100,00 (ükssada) eurot või 200,00 (kakssada) eurot.

3.1.2. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt kaks korda ning on oma kohustuse Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 300,00 (kolmsada) eurot või 400,00 (nelisada) eurot.

3.1.3. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt kolm korda ning on oma kohustused Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 500,00 (viissada) eurot, 600,00 (kuussada) või 700,00 (seitsesada) eurot.

3.1.4. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt neli korda ning on oma kohustused Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 800,00 (kaheksasada) eurot, 900,00 (üheksasada) eurot või 1000,00 (üks tuhat) eurot.

3.1.5. Tulenevalt Laenusaaja maksedistsipliinist, Laenu võtnud ja/või võtta soovivate isikute arvust ja üldisest majanduslikust olukorrast Eesti Vabariigis, on Laenuandjal õigus ühepoolselt otsustada, kui palju ja kellele väljastatakse Laenu.

3.2. Laenu välja maksmise tingimused:

3.2.1. Laen, summas kuni 400,00 (nelisada) eurot, makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole (kui konto asub SEB pangas, Sampo Pangas või Swedbank’is) 1 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Laen, summas 500,00 (viissada) eurot või enam, makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole (kui konto asub Sampo Pangas, SEB Pangas või Swedbank’is) 24 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Juhul, kui Laenusaaja taotleb Laenu saamist muu panga kontole, see on mitte Sampo Panga, SEB Panga või Swedbank’i kontole, pikeneb Laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei vastuta Laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis Laenuandjast sõltumatutel asjaoludel.

3.2.2. Laenu saamiseks peab Laenusaaja olema Eesti Vabariigi kodanik või omama Eestis alalist elamisluba.

3.3. Laenu taotlemise kord:

3.3.1. Laenusaaja tutvub Lepingu tingimustega ning esitab Laenuandjale Laenu saamiseks vajalikud andmed, täites kohustuslikud väljad Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee. LAENUSAAJA VASTUTAB ANDMETE ÕIGSUSE EEST ja KOHUSTUB ANDMETE MUUTUMISEL MUUTMA ANDMED KA LAENUANDJA KODULEHEKÜLJEL.

3.3.2. Laenusaaja aktsepteerib (sõlmib) Lepingu, kasutades Lepingu aktsepteerimiseks (sõlmimiseks) Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

3.3.3. Pärast Lepingu punktides 3.1.1 ja 3.3.2 kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist ja aktsepteerimist Laenuandja poolt väljastab Laenuandja Laenusaajale kasutajanime ja parooli, millest Laenuandja teavitab Laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli kättesaadavuse ja võimalike kuritarvituste eest vastutab Lepingu raames Laenusaaja ainuisikuliselt.

3.3.4. Laenusaaja peab esmakordsel Lepingu sõlmimisel täiendavalt minema Laenuandja esindusse või ID punkti mille nimekiri on toodud Laenuandja veebilehel www.smslaen.ee ning võimaldama Laenuandjal tuvastada Laenusaaja isikusamasus isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) alusel.

3.3.5. Samuti peab Laenusaaja täitma küsimustiku Laenusaaja maksevõime hindamiseks ja Laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele.

3.3.6. Laenu taotlemiseks SMS-i teel, peab Laenusaaja, peale Lepingu punktide 3.3.1 kuni 3.3.5 kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist, saatma Laenuandjale mobiiltelefoni lühisõnumi (SMS) numbrile 1715 LAEN PAROOL (Laenusaaja valib registreerimisel) SUMMA (taotletav laenusumma) TÄHTAEG (Laenu Laenusaaja poolt Laenuandjale tagasi maksmise tähtaeg, näiteks 15 = 15 päeva). Sõnum tuleb saata kasutajaks registreerimisel märgitud telefoninumbrilt. Lühisõnumi sisu peab täpselt vastama Lepingus toodud sisule ja järjestusele, see on “LAEN PAROOL SUMMA TÄHTAEG”. Vastava lühisõnumi saatmisega Laenusaaja poolt Laenuandjale annab Laenusaaja täiendava (lisaks Lepingu sõlmimisel antud kinnitusele) aktsepti Laenu saamiseks ning Lepingus toodud tingimustega nõustumiseks. Laenu on võimalik taotleda ka internetis, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse kodulehele www.smslaen.ee, või Laenuandja asukohas.

3.3.7. Vastuseks Laenusaaja poolt punkti 3.3.6 kohaselt SMS-i või interneti teel saadetud laenutaotlusele edastab Laenuandja Laenusaaja e-posti aadressile kirja milles on toodud järgmised andmed Laenusaaja poolt soovitava Laenu kohta (edaspidi nimetatud ka Laenu Tingimused):

1) Laenusaaja nimi ja aadress;

2) Laenuandja nimi ja aadress;

3) krediidi liik;

4) kasutusse võetav Laenu summa;

5) Laenu kasutusse võtmise tingimused;

6) Laenulepingu (defineeritud allpool) kestus;

7) tagasimaksete summa, arv ja sagedus andmete esitamise aja seisuga;

8) kõigi Laenusaaja poolt Laenu tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma;

9) Intressi määr aasta kohta ja selle kohaldamise tingimused;

10) krediidi kulukuse määr aasta kohta;

11) hoiatus tasumata Maksetest tulenevate tagajärgede kohta;

12) kohaldatav viivise määr maksetega viivitamise korral ja selle kohandamise kord ning vajadusel viivituse korral hüvitamisele kuuluvad kulud;

13) Laenusaaja õigus nõuda Laenuandjalt tasuta mis tahes ajal kogu Laenulepingu kestuse jooksul Laenulepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud;

14) taganemisõiguse olemasolu või puudumine ja ajavahemik, mille vältel taganemisõigust saab kasutada, ja muud taganemisõiguse kasutamise tingimused, sealhulgas teave Laenusaaja kohustuse kohta maksta tagasi Laenu ning Laenu suhtes alates selle kasutamise kuupäevast kuni selle Laenuandjale maksmise kuupäevani kogunenud Intress ja Intress ühe päeva kohta;

15) Laenulepingu ülesütlemise kord;

16) Laenu ennetähtaegse tagastamise õigus, Laenu ennetähtaegse tagastamise kord ja vajaduse korral teave, mis käsitleb Laenuandja õigust saada hüvitist ning selle hüvitise arvutamise viisi;

17) pädeva järelevalveasutuse nimetus ja aadress;

18) teave Laenulepingust tulenevate vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluste kohta;

19) Laenusaajalt nõutavad tagatised ja kindlustus, kui neid nõutakse;

20) Laenulepingust tulenevad tasud ning selliste tasude muutmise tingimused, kui Laenusaajalt tasusid nõutakse;

21) vajaduse korral muud Laenulepingu tingimused.

3.3.8. Punktis 3.3.7 nimetatud e-kirja saatmisest Laenusaajale teatab Laenuandja Laenusaajale samaaegselt kas SMS-i teel või veebilehel www.smslaen.ee kuvatava teatega, vastavalt sellele kuidas laekus Laenusaaja punktis 3.3.6 kirjeldatud laenutaotlus. Kui Laenusaaja esitab laenutaotluse Laenuandja asukohas, siis on tal võimalik samas kohas põhjalikult tutvuda Laenu Tingimustega. Kui Laenusaaja on saanud Laenuandja e-kirja kätte või saanud Laenu Tingimused Laenuandja asukohast, peab ta põhjalikult Laenu Tingimustega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel Laenu. Selleks annab Laenusaaja Laenuandjale telefoni või e-kirja teel kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel Laenu. Selle kinnituse edastamisega sõlmib Laenusaaja Laenuandjaga laenulepingu (edaspidi nimetatud ka Laenuleping). Laenuleping koosneb käesolevast Lepingust ja Laenu Tingimustest.

3.3.9. Laenusaaja poolt Laenuandjale lühisõnumi (SMS) edastamine on tasuline teenus, tasu suurus võib olla ajas muutuv ja sõnumi saatmise kulud kannab Laenusaaja vaatamata sellele mis on Laenuandja laenuotsus.

3.3.10. Laenuandjal on õigus keelduda Laenusaajale Laenu väljastamisest, ilma oma otsust põhjendamata.

3.4. Laenutähtpäeva pikendamine:

3.4.1. Laenusaajal on võimalus pikendada korduvalt 15- või 30-päevaseks perioodiks Laenutähtpäeva, järgides Laenutähtpäeva pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

3.4.2. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada peale Lepingu sõlmimist ja Laenu saamist koheselt ja/või kuni Laenu tagastamise tähtpäevani (kaasa arvatud Laenu tagastamise tähtpäev). Laenutähtpäeva on võimalik pikendada üksnes juhul, kui Laenusaajal ei ole tähtaegselt tasumata võlgnevusi Laenuandja ees.

3.4.3. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada korduvalt kas 15- või 30-päevaste perioodide võrra järgmiste tasude eest:

Pikendamise tasud

Laenusumma

15 päeva

30 päeva

50 €

15 €

18 €

100 €

25 €

28 €

200 €

50 €

56 €

300 €

75 €

84 €

400 €

100 €

112 €

500 €

125 €

140 €

600 €

150 €

168 €

700 €

175 €

196 €

800 €

200 €

224 €

900 €

225 €

252 €

1000 €

250 €

280 €

3.4.4. Laenutähtpäeva pikendamiseks peab Laenusaaja täitma vastava avalduse Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee, kasutades seejuures varem väljastatud kasutajanime ja parooli. Laenutähtpäeva pikendamiseks tasub Laenusaaja koheselt peale avalduse täitmist Laenuandjale Laenutähtpäeva pikendamise tasu Lepingus sätestatud suuruses.

3.4.5. Kui Laenusaaja on esitanud Laenutähtpäeva pikendamise avalduse, edastab Laenuandja Laenusaajale Laenu Tingimused pärast Laenu pikendamist. Laenusaaja peab põhjalikult tutvuma Laenu Tingimustega. Laenusaaja annab Laenuandjale veebilehel www.smslaen.ee kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega peale Laenu pikendamist ning soovib nendel tingimustel Laenu pikendada.

3.4.6. Laenutähtpäeva pikendamiseks korraga mitmeks 15- või 30-päevaseks perioodiks, peab Laenusaaja tasuma Laenuandjale koheselt peale Laenutähtpäeva pikendamise avalduse täitmist Laenult arvestatavat laenu pikendamise tasu nii mitmekordselt, kui soovitakse Laenutähtpäeva pikendada, lähtudes Lepingu punktis 3.4.3. sätestatud tasudest.

3.4.7. Laenuandjal on õigus keelduda Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma Laenusaajale oma otsust põhjendamata.

4. INTRESSIMÄÄRAD JA MUUD ANDMED

4.1. Laenusaaja kohustub Laenuandjale tasuma Intressi (mis on arvestatud osamaksete sisse) alljärgnevalt:

Laenu tähtaeg

15 päeva

30 päeva

2 kuud

3 kuud

4 kuud

5 kuud

6 kuud

60 päeva

90 päeva

120 päeva

150 päeva

180 päeva

Osamaksete hulk

1

1

2

3

4

5

6

LAEN 50 EUROT

             

Laenu summa

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

Osamakse suurus

65 €

68 €

35 €

27 €

21 €

18 €

16 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

65 €

68 €

70 €

81 €

84 €

90 €

96 €

Intressimäär aastas

720,00%

432,00%

308,30%

343,48%

294,51%

281,26%

270,68%

Intressi kogusumma

15 €

18 €

20 €

31 €

34 €

40 €

46 €

Krediidi kulukuse määr aastas

28047,50%

3903,75%

1454,83%

1950,40%

1292,59%

1151,38%

1048,25%

LAEN 100 EUROT

             

Laenu summa

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

Osamakse suurus

125 €

128 €

70 €

54 €

43 €

36 €

33 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

125 €

128 €

140 €

162 €

172 €

180 €

198 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

343,48%

310,42%

281,26%

286,33%

Intressi kogusumma

25 €

28 €

40 €

62 €

72 €

80 €

98 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1950,40%

1481,20%

1151,38%

1203,78%

LAEN 200 EUROT

             

Laenu summa

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

Osamakse suurus

250 €

256 €

140 €

105 €

85 €

72 €

65 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

250 €

256 €

280 €

315 €

340 €

360 €

390 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

320,02%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

50 €

56 €

80 €

115 €

140 €

160 €

190 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1606,08%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

LAEN 300 EUROT

             

Laenu summa

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

Osamakse suurus

375 €

384 €

210 €

160 €

127 €

108 €

98 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

375 €

384 €

420 €

480 €

508 €

540 €

588 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

333,07%

299,83%

281,26%

281,13%

Intressi kogusumma

75 €

84 €

120 €

180 €

208 €

240 €

288 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1790,51%

1353,18%

1151,38%

1150,09%

LAEN 400 EUROT

             

Laenu summa

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

Osamakse suurus

500 €

512 €

280 €

215 €

170 €

144 €

130 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

500 €

512 €

560 €

645 €

680 €

720 €

780 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

339,58%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

100 €

112 €

160 €

245 €

280 €

320 €

380 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1889,10%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

LAEN 500 EUROT

             

Laenu summa

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Osamakse suurus

625 €

640 €

350 €

265 €

213 €

180 €

163 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

625 €

640 €

700 €

795 €

852 €

900 €

978 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

327,86%

304,07%

281,26%

280,09%

Intressi kogusumma

125 €

140 €

200 €

295 €

352 €

400 €

478 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1714,74%

1403,28%

1151,38%

1139,58%

LAEN 600 EUROT

             

Laenu summa

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

Osamakse suurus

750 €

768 €

420 €

320 €

255 €

216 €

195 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

750 €

768 €

840 €

960 €

1020 €

1080 €

1170 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

333,07%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

150 €

168 €

240 €

360 €

420 €

480 €

570 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1790,51%

1384,32%

1151,38%

1123,85%

LAEN 700 EUROT

             

Laenu summa

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

Osamakse suurus

875 €

896 €

490 €

375 €

298 €

252 €

228 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

875 €

896 €

980 €

1125 €

1192 €

1260 €

1368 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

336,79%

303,62%

281,26%

279,64%

Intressi kogusumma

175 €

196 €

280 €

425 €

492 €

560 €

668 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1846,31%

1397,84%

1151,38%

1135,10%

LAEN 800 EUROT

             

Laenu summa

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

Osamakse suurus

1000 €

1024 €

560 €

425 €

340 €

288 €

260 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

1000 €

1024 €

1120 €

1275 €

1360 €

1440 €

1560 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

329,81%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

200 €

224 €

320 €

475 €

560 €

640 €

760 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1742,84%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

LAEN 900 EUROT

             

Laenu summa

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

Osamakse suurus

1125 €

1152 €

630 €

480 €

383 €

324 €

293 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

1125 €

1152 €

1260 €

1440 €

1532 €

1620 €

1758 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

333,07%

303,36%

281,26%

279,39%

Intressi kogusumma

225 €

252 €

360 €

540 €

632 €

720 €

858 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1790,51%

1394,83%

1151,38%

1132,62%

LAEN 1000 EUROT

             

Laenu summa

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

Osamakse suurus

1250 €

1280 €

700 €

535 €

425 €

360 €

325 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

1250 €

1280 €

1 400 €

1605 €

1700 €

1800 €

1950 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

335,68%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

250 €

280 €

400 €

605 €

700 €

800 €

950 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1829,42%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

4.2. Intress (edaspidi nimetatud ka Intress) käesoleva Lepingu mõistes on tasu, mis katab raha kasutamise kulu, kirjade, SMS-ide ja elektrooniliste kirjade saatmise kulu, ööpäevaringse klienditeeninduse, Laenuandja töötajate palgakulud, õigusabikulud jne.

5. LAENU TAGASTAMINE

5.1. Laenutähtpäev on vastavalt Laenusaaja poolt saadetud laenutaotlusele ja käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele kas 15 (viisteist) või 30 (kolmkümmend) päeva või 2, 3, 4, 5 või 6 kuud Laenu summa väljastamisest Laenusaaja arveldusarvele Laenuandja poolt.

5.2. Kui Laenusaajale on võimaldatud Laenutähtpäeva pikendamist Lepingu punkti 3.4 alapunktides sätestatud tingimustel, saabub Laenutähtpäev pikendamisel fikseeritud tähtpäeva saabumisel.

5.3. Laenu, mille tagastamise periood on 15 või 30 päeva, korral toimub sellelt arvestatavate Intresside ja Laenu põhiosa tagastamine ühekordse maksena Laenuandja poolt väljastatud arve alusel. Laenu, mille tagastamise periood on enam kui 30 päeva, korral toimub Laenult arvestatavate Intresside ja Laenu põhiosa tagastamine maksegraafiku alusel. Vastav graafik koos osamaksete suuruse ja osamaksete tasumise tähtpäevadega väljastatakse Laenusaajale Laenuandja poolt arve näol ning Laenusaaja kohustub täitma eelnimetatud graafikus fikseeritud maksekohustust.

6. MAKSETE TEGEMINE JA VALUUTA

6.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud Laenusaaja poolt tehtavad maksed – Laenu tagasimakse(d), Intress, Lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv, menetlustasud ja kahjuhüvitised – (edaspidi ühiselt nimetatud Maksed) loetakse tasutuks, kui Maksete tegemiseks vajalik raha on laekunud Laenuandja konto(de)le Laenuandja pangas.

6.2. Kui Laenusaaja poolt tehtava Makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab Laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese tööpäeva.

6.3. Kõik Lepingu täitmisega seotud Maksed tuleb tasuda Laenu valuutas.

7. LAENU, INTRESSIDE JA MUUDE MAKSETE TASUMINE

7.1. Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos Intressidega Laenu tagastamise tähtpäevadeks vastavalt Lepingu punkti 5.3 kohaselt koostatud arvele. Laenutähtpäevaks peetakse käesoleva Lepingu mõistes ka kõigi graafikujärgsete osamaksete tagastamise tähtpäeva.

7.2. Kui Laen ja Intressid ei ole tasutud tähtaegselt, siis on Laenuandjal ja Aktsiaseltsil Era Liisingu Inkassoteenused (registreerimiskood 10625474, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn - edaspidi nimetatud ka ELI) ja Nord Collect Osaühingul (registrikood 11897588, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn) kõigil eraldi õigus nõuda Laenusaajalt lisaks Laenule ka Intressi, viivist, menetluskulusid ja kahju hüvitamist.

7.3. Kui Laenusaaja on teinud Lepingu alusel Makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse Makse:

(a) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;

(b) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

(c) kolmandas järjekorras Intressi katteks;

(d) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

8. INTRESSIARVESTUS JA ENNETÄHTAEGNE TAGASIMAKSE

8.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Lepingus sätestatud Intressi ja muid Makseid Lepingus sätestatud määrades ja tähtpäeva(de)l. Intressi arvestamisel Laenu tagastamata osalt intressiperioodi eest lähtub Laenuandja 360-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja Lepingus kokkulepitud Intressi määrast (lepinguline intressimäär on toodud punktis 4.1 toodud tabelis). Intressiarvestus algab Laenu Laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb Laenutähtpäeval.

8.2. Laenusaaja võib Laenulepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Laenusaaja Laenu kasutamata jätmise ajale langevat Intressi ja muid kulusid. Laenusaajal on kohustus hüvitada Laenuandjale Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega seotud (mh täiendava tööjõukuluga tekitatud) kahju. Kui Laenusaaja täidab Laenulepingust tulenevad kohustused ennetähtaegselt hetkel, kui Laenutähtpäevani on aega kuni 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast. Kui Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise hetke ja Laenutähtaja vaheline periood on pikem kui 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 1% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast.

8.3. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks saadab Laenusaaja Laenuandjale veebilehe www.smslaen.ee kaudu Laenu ennetähtaegse tagastamise avalduse. Kolme tööpäeva jooksul Laenusaaja avalduse saamisest teatab Laenuandja Laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on Laenusaajal võimalik täielikult täita Laenulepingust tulenevad rahalised kohustused.

9. TAGATIS JA KINDLUSTUS

9.1. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt tagatist (käendus, pant vms) mis tagab Laenusaaja kohustusi Laenuandja ees. Laenusaaja on kohustatud osutama Laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul, müügil, ja kandma sellest tulenevad kulud.

9.2. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt, et Laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu mille alusel oleks kindlustatud Laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine Lepingu alusel. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb Laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, Laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub Laenusaaja.

10. LAENU SISSENÕUDE MENETLUSKULUD

10.1. Juhul, kui Laenusaaja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. Laenusaaja on hilinenud Maksete tasumisega Laenuandjale), on Laenuandjal õigus loovutada kõik Laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingule. Selleks on Laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

10.2. ELI-l ja Nord Collect Osaühingul koos Laenuandjaga või iseseisvalt on õigus Laenusaajalt nõuda lisaks Laenule ja muudele Maksetele ka Laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja Laenusaaja kohustub hüvitama Laenuandjale ja ka ELI-le ja Nord Collect Osaühingule Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest või täitmata jätmisest tekkinud kulutused.

Menetluskulude miinimumsuurused:

10.2.1. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 8 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 22 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 10,00 (kümme) eurot;

10.2.2. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 22 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 36 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 25,00(kakskümmend viis) eurot;

10.2.3. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 36 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 66 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 45,00 (nelikümmend viis) eurot;

10.2.4. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 66 või enam kalendripäeva lisandub menetluskulusid 45,00 (nelikümmend viis) eurot iga täiendava 30 kalendripäeva kohta;

10.2.5. Menetluskulud hagiavalduse esitamisel kohtusse (toimub kui Laenusaaja Lepingust tulenevad kohustused on Laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas 65,00 (kuuskümmend viis) eurot, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

11. VIIVIS

Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu ja/või muude Maksete tagasimakset tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist Lepingus sätestatud Intressi määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

12. LEPPETRAHV

Kui Laenusaaja rikub ühte või mitut Lepingust või seadusest tulenevat kohustust Laenuandja ees, mis ei seisne selles et Laenusaaja viivitab võlgnetavate Maksete tasumisega, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi 20% (kahekümne protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata Laenust. Eelkõige kasutab Laenuandja õigust leppetrahvile juhul, kui Laenusaaja ei ole Lepingust tulenevat kohustust täitnud Laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma leppetrahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(d), järgides Laenuandja poolt antud tähtaegu ja juhiseid. Leppetrahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista Laenuandja õigust Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

13. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST

Laenuandjal on õigus keelduda Laenusaajale Laenu väljastamisest ja/või Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata. Kui otsus Laenusaajale Laenu mitte anda põhineb andmekogudest saadud teabel, peab Laenuandja viivitamata ja tasuta teavitama Laenusaajat sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

14. TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Laenusaaja kohustub:

14.1. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale Laenusaaja või Lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite- või pankrotimenetlusest (st ajutise halduri määramisest);

14.2. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest;

14.3. Teatama Laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise;

14.4. Kohustuste täitmisel Laenuandja ees mitte eelistama Laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

14.5. Seadma Lepingu täitmise tagamiseks Laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi Laenuandja või Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingu kasuks.

14.6. Juhul, kui Laenusaaja rikub punktist 14 tulenevaid teavituskohustusi, siis käsitlevad Pooled seda olulise rikkumisena, mis annab Laenuandjale õiguse öelda Leping üles ning nõuda Laenusaajalt viivitamatult Laenu, Intresside ja leppetrahvi tasumist, samuti kahju hüvitamist, mis olid tekkinud seoses Laenusaaja rikkumisega.

15. LEPINGU LÕPPEMINE

15.1. Leping lõppeb eelkõige kohase täitmisega.

15.2. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja olulise rikkumise tõttu üles öelda.

15.3. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja Laenuandja on andnud Laenusaajale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Laenuandja peab Laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Kui Laenuandja ütleb Lepingu üles, vähendatakse vastavalt Laenu põhisumma tagasimaksmiseks ja Laenu kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat Laenu kasutamata jätmise ajale langeva Intressi ja Laenusaajale langevate kulude võrra.

15.4. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Laenulepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema punktis 3.3.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest.

15.5. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul punktis 3.3.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Lepingus või hiljem Laenuandja poolt Laenusaajale teatavaks tehtud Laenuandja postiaadressil. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Laenusaaja allkiri.

15.6. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu tagastama ja Intressid Laenuandjale tasuma hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu ja ei tasu Intresse nimetatud tähtaja jooksul loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

15.7. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust punkti 15.4 kohaselt, tasub ta Laenult Intressi ajavahemiku eest, mis jääb Laenuandja poolt Laenu Laenusaajale väljastamise ja Laenu Laenuandjale tagastamise vahele. Lisaks on Laenusaaja kohustatud hüvitama Laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatud tasud (nt tasud registriväljavõtete eest).

16. TEATED

Ühe Lepingu Poole Lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused Lepingu teisele Poolele loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui:

16.1. teade on e-posti teel saadetud Lepingus märgitud teise Poole e-posti aadressile;

16.2. teade on saadetud liht- või tähitud kirjana Lepingus märgitud teise Poole postiaadressile;

16.3. teade on üle antud teise Poole või tema esindaja allkirja vastu.

Laenuandja aktsepteerib Laenusaaja laenutaotlusi SMS sõnumina vastavalt Lepingu punktile 3.3.6 ja võib aktsepteerida Laenusaaja tahteavaldusi ka telefoni teel.

16.4. Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse Laenusaajale soodsamaks, ja Lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad Laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust. Samuti ei pea Laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud Lepingu muudatustest.

17. LEPINGU KEHTIVUS

17.1. Leping jõustub Lepingu aktsepteerimisega Laenuandja internetikodulehel ning aktsepteerimise kinnitamisega (sõlmimisega), kasutades selleks Lepingu Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

17.2. Leping loetakse peatunuks, kui Laenusaaja ei ole eelneva 12 kuu jooksul KIIRLAENU teenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse Laenuandja ees - tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu, tasunud Intressid ja muud Maksed.

Sel juhul Laenusaaja juurdepääsu Laenuandja interneti keskkonda piiratakse.

Peale Lepingu peatumist ei ole Laenusaaja konto Laenuandja koduleheküljel aktiivne. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub Laenusaaja tahteavalduse alusel pangalingi või ID-kaardi vahendusel.

Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma Lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta Lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole Laenusaaja suhtes ebamõistlik. Laenuandja kohustub Laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse Leping kohe lõpetada.

18. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

18.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

18.1.1. Lepingu täitmist tagavaid isikuid;

18.1.2. Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo, registrikood 10256137;

18.1.3. Poolte volitatud esindajaid;

18.1.4. Nõuete käsitlejat Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused, registrikood 10625474;

18.1.5. Nõuete käsitlejat Nord Collect Osaühingut, registrikood 11897588;

18.1.6. Audiitoreid nende kutsetegevuses;

18.1.7. Rahapesu andmebürood;

18.1.8. Finantsinspektsiooni;

18.1.9. Tarbijakaitseametit;

18.1.10. Teisi isikuid kes küsivad infot oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

18.2. Punktis 18.1 nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Punktis 18.1 nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui nende isikute teabe nõudmise õigus tuleneb seadusest.

18.3. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku töödelda Laenusaaja isikuandmeid, edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo Laenusaaja nimi, isikukood, andmed Laenusaaja elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale täieliku ja tingimusteta nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas avaldamiseks maksehäireregistris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuse langetamisel. Laenuandja töötleb Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

18.4. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku lindistada Laenuandja ja Laenusaaja vahelisi telefonivestlusi Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

19. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

19.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

19.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Laenusaajal on võimalus Lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

Ideelaenu kliendilepingu tingimused alates 01.07.2011

KLIENDILEPING

Sõlmimise kuupäev:

1. LAENUANDJA

Nimi:

Aktsiaselts SMS Laen

Registrikood:

11251314

Pank:

10220059578010 (SEB Pank), 221031442348 (Swedbank), 332111520008 (Sampo Pank)

Asukoht:

Lõõtsa 5, 11415 Tallinn

Telefon:

+372 644 0467

E-post:

info@smslaen.ee

2. LAENUSAAJA

Nimi:

 

Isikukood:

 

Postiaadress:

 

Telefon:

 

E-post:

 

Laenuandja ja Laenusaaja on selles lepingus (edaspidi nimetatud ka Leping) edaspidi koos nimetatud Pooled või eraldi nimetatud Pool.

2.1. Laenusaaja kinnitab käesoleva Lepingu sõlmimisel, et on hoolikalt tutvunud Lepingu tingimustega (ennekõike Laenu intressimääradega, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad Laenusaajal juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt aru saanud ja endale Lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

2.2. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest.

2.3. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad igasugused õiguslikud ja muud takistused Lepingut sõlmida ja täita ning et Laenusaaja toimib Lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus.

2.4. Laenusaaja kinnitab, et Lepingus toodud andmed Laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning Laenusaaja on Lepingu sõlmimisega nõus ja Lepingu sõlmimine vastab Laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

2.5. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega nimetatud ajutist haldurit, samuti ei kehti ärikeeldu.

2.6. Laenusaaja kinnitab, et Leping loob Laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste Laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti.

2.7. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisel ei tegutse Laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu.

2.8. Laenusaaja kinnitab, et Laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või Laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga Laenusaaja soovib käesoleva Lepingu sõlmimist.

2.9. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja on õigus-, teo-, ja otsustusvõimeline isik Eesti Vabariigi seaduse alusel ning tal on piiramata õigused ja volitused Lepingu sõlmimiseks ja enesele Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

2.10. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on Laenusaajal võimalik käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

3. LAEN JA LAENU TAOTLEMINE, VÄLJASTAMINE JA LAENU TAGASTAMISE TÄHTPÄEVA PIKENDAMINE

Käesoleva Lepingu alusel võimaldatakse Laenusaajal võtta KORDUVALT Laenuandjalt IDEELAENU. Laenu (defineeritud allpool) ühekordne kasutamise periood on 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuud. Laenu taotlemisel määrab Laenusaaja ise, kas ta soovib 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuu pikkust Laenu. Laenu kasutamise eest maksab Laenusaaja Intresse (defineeritud allpool) vastavalt Lepingu punktis 4.1 toodud määradele.

Vastavalt tähtajale (see on vastavalt graafikus fikseeritud igakuuliste osamaksete laenutähtajale 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuu jooksul) tuleb Laenusaajal Laen ja kokkulepitud Intressid tasuda TÄHTAEGSELT Laenuandja arvele.

Laenusaajal on kokkuleppel Laenuandjaga võimalus pikendada korduvalt Laenu tagastamise tähtpäeva (edaspidi nimetatud ka Laenutähtpäev) 15 või 30 päeva võrra, järgides sealjuures kõiki Lepingu pikendamiseks ette nähtud tingimusi.

Kui Laenu tagastamine ja/või Lepingu pikendamine ei toimu tähtaegselt ja/või Lepingus ettenähtud tingimustel, siis Laenusaaja tegevust Laenuandja interneti keskkonnas piiratakse ja uut laenu Laenusaajale ei anta, enne kui eelmine Laen, Intressid ja võimalikud muud Maksed (defineeritud allpool) on tasutud.

3.1. Lepingu alusel väljamakstav laenusumma (edaspidi nimetatud ka Laen) on kas 1 000,00 (üks tuhat) eurot, 1 100,00 (üks tuhat ükssada) eurot, 1 200,00 (üks tuhat kakssada) eurot, 1 300,00 (üks tuhat kolmsada) eurot, 1 400,00 (üks tuhat nelisada) eurot, 1 500,00 (üks tuhat viissada) eurot, 1 600,00 (üks tuhat kuussada) eurot, 1 700,00 (üks tuhat seitsesada) eurot, 1 800,00 (üks tuhat kaheksasada) eurot, 1 900,00 (üks tuhat üheksasada) eurot või 2 000,00 (kaks tuhat) eurot. Iga Laenusaaja peab olema vähemalt 18 aastat vana.

3.2. Tulenevalt Laenusaaja maksedistsipliinist, Laenusaajale Laenuandja poolt antavast krediidihinnangust, Laenu võtnud ja/või võtta soovivate isikute arvust ja üldisest majanduslikust olukorrast Eesti Vabariigis, on Laenuandjal õigus ühepoolselt otsustada, kui palju ja kellele väljastatakse Laenu.

3.3. Laenu välja maksmise tingimused:

3.3.1. Laen makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole 1 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Juhul, kui Laenusaaja taotleb Laenu saamist muu panga kui Sampo Panga, SEB Panga või Swedbank’i kontole, pikeneb Laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei vastuta Laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis Laenuandjast sõltumatutel asjaoludel.

3.3.2. Laenu saamiseks peab Laenusaaja olema Eesti Vabariigi kodanik või omama Eestis alalist elamisluba.

3.3.3. Laenuandja jätab endale käesolevaga õiguse keelduda Laenu väljastamast ning ei kohustu Laenusaajale keeldumise põhjuseid avaldama. Laenusaaja, kellele Laenuandja on võimaldanud kasutada laenutoodet IDEELAEN, kuid kes pole eelnimetatud toote raames Laenu võtnud, võib võtta laenu ka laenutoote KIIRLAEN raames.

3.4. Laenu taotlemise kord:

3.4.1. Laenusaaja tutvub Lepingu tingimustega ning esitab Laenuandjale Laenu saamiseks vajalikud andmed, täites kohustuslikud väljad Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee. LAENUSAAJA VASTUTAB ANDMETE ÕIGSUSE EEST ja KOHUSTUB ANDMETE MUUTUMISEL MUUTMA ANDMED KA LAENUANDJA KODULEHEKÜLJEL.

3.4.2. Laenusaaja aktsepteerib (sõlmib) Lepingu, kasutades Lepingu aktsepteerimiseks (sõlmimiseks) Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

3.4.3. Pärast Lepingu punktides 3.4.1 ja 3.4.2 kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist ja aktsepteerimist Laenuandja poolt väljastab Laenuandja Laenusaajale kasutajanime ja parooli, millest Laenuandja teavitab Laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli kättesaadavuse ja võimalike kuritarvituste eest vastutab Lepingu raames Laenusaaja ainuisikuliselt.

3.4.4. Laenusaaja peab esmakordsel Lepingu sõlmimisel täiendavalt minema Laenuandja esindusse või ID punkti mille nimekiri on toodud Laenuandja veebilehel www.smslaen.ee ning võimaldama Laenuandjal tuvastada Laenusaaja isikusamasus isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) alusel.

3.4.5. Samuti peab Laenusaaja täitma küsimustiku Laenusaaja maksevõime hindamiseks ja Laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele.

3.4.6. Laenu on võimalik taotleda internetis, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse kodulehele www.smslaen.ee. Laenutaotluse saatmisega Laenusaaja poolt Laenuandjale annab Laenusaaja täiendava (lisaks Lepingu sõlmimisel antud kinnitusele) aktsepti Laenu saamiseks ning Lepingus toodud tingimustega nõustumiseks.

3.4.7. Vastuseks Laenusaaja poolt interneti teel saadetud laenutaotlusele edastab Laenuandja Laenusaaja e-posti aadressile kirja milles on toodud järgmised andmed Laenusaaja poolt soovitava Laenu kohta (edaspidi nimetatud ka Laenu Tingimused):

1) Laenusaaja nimi ja aadress;

2) Laenuandja nimi ja aadress;

3) krediidi liik;

4) kasutusse võetav Laenu summa;

5) Laenu kasutusse võtmise tingimused;

6) Laenulepingu (defineeritud allpool) kestus;

7) tagasimaksete summa, arv ja sagedus andmete esitamise aja seisuga;

8) kõigi Laenusaaja poolt Laenu tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma;

9) Intressi määr aasta kohta ja selle kohaldamise tingimused;

10) krediidi kulukuse määr aasta kohta;

11) hoiatus tasumata Maksetest tulenevate tagajärgede kohta;

12) kohaldatav viivise määr maksetega viivitamise korral ja selle kohandamise kord ning vajadusel viivituse korral hüvitamisele kuuluvad kulud;

13) Laenusaaja õigus nõuda Laenuandjalt tasuta mis tahes ajal kogu Laenulepingu kestuse jooksul Laenulepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud;

14) taganemisõiguse olemasolu või puudumine ja ajavahemik, mille vältel taganemisõigust saab kasutada, ja muud taganemisõiguse kasutamise tingimused, sealhulgas teave Laenusaaja kohustuse kohta maksta tagasi Laenu ning Laenu suhtes alates selle kasutamise kuupäevast kuni selle Laenuandjale maksmise kuupäevani kogunenud Intress ja Intress ühe päeva kohta;

15) Laenulepingu ülesütlemise kord;

16) Laenu ennetähtaegse tagastamise õigus, Laenu ennetähtaegse tagastamise kord ja vajaduse korral teave, mis käsitleb Laenuandja õigust saada hüvitist ning selle hüvitise arvutamise viisi;

17) pädeva järelevalveasutuse nimetus ja aadress;

18) teave Laenulepingust tulenevate vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluste kohta;

19) Laenusaajalt nõutavad tagatised ja kindlustus, kui neid nõutakse;

20) Laenulepingust tulenevad tasud ning selliste tasude muutmise tingimused, kui Laenusaajalt tasusid nõutakse;

21) vajaduse korral muud Laenulepingu tingimused.

3.4.8. Punktis 3.4.7 nimetatud e-kirja saatmisest Laenusaajale teatab Laenuandja Laenusaajale samaaegselt veebilehel www.smslaen.ee kuvatava teatega. Kui Laenusaaja on saanud Laenuandja e-kirja kätte, peab ta põhjalikult Laenu Tingimustega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel Laenu. Selleks annab Laenusaaja Laenuandjale telefoni või e-kirja teel kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel Laenu. Selle kinnituse edastamisega sõlmib Laenusaaja Laenuandjaga laenulepingu (edaspidi nimetatud ka Laenuleping). Laenuleping koosneb käesolevast Lepingust ja Laenu Tingimustest.

3.5. Laenutähtpäeva pikendamine:

3.5.1. Laenusaajal on võimalus pikendada korduvalt 15- või 30-päevaseks perioodiks Laenutähtpäeva, järgides Laenutähtpäeva pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

3.5.2. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada peale Lepingu sõlmimist ja Laenu saamist koheselt ja/või kuni Laenu tagastamise tähtpäevani (kaasa arvatud Laenu tagastamise tähtpäev). Laenutähtpäeva on võimalik pikendada üksnes juhul, kui Laenusaajal ei ole tähtaegselt tasumata võlgnevusi Laenuandja ees.

3.5.3. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada korduvalt kas 15- või 30-päevaste perioodide võrra järgmiste tasude eest:

Pikendamise tasud

Laenusumma

15 päeva

30 päeva

1000 €

60 €

90 €

1100 €

66 €

99 €

1200 €

72 €

108 €

1300 €

78 €

117 €

1400 €

84 €

126 €

1500 €

90 €

135 €

1600 €

96 €

144 €

1700 €

102 €

153 €

1800 €

108 €

162 €

1900 €

114 €

171 €

2000 €

120 €

180 €

 

3.5.4. Laenutähtpäeva pikendamiseks peab Laenusaaja täitma vastava avalduse Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee, kasutades seejuures varem väljastatud kasutajanime ja parooli. Laenutähtpäeva pikendamiseks tasub Laenusaaja koheselt peale avalduse täitmist Laenuandjale Laenutähtpäeva pikendamise tasu Lepingus sätestatud suuruses.

3.5.5. Kui Laenusaaja on esitanud Laenutähtpäeva pikendamise avalduse, edastab Laenuandja Laenusaajale Laenu Tingimused pärast Laenu pikendamist. Laenusaaja peab põhjalikult tutvuma Laenu Tingimustega. Laenusaaja annab Laenuandjale veebilehel www.smslaen.ee kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega peale Laenu pikendamist ning soovib nendel tingimustel Laenu pikendada.

3.5.6. Laenutähtpäeva pikendamiseks korraga mitmeks 15- või 30-päevaseks perioodiks, peab Laenusaaja tasuma Laenuandjale koheselt peale Laenutähtpäeva pikendamise avalduse täitmist Laenult arvestatavat laenu pikendamise tasu nii mitmekordselt, kui soovitakse Laenutähtpäeva pikendada, lähtudes Lepingu punktis 3.5.3 sätestatud tasudest.

3.5.7. Laenuandjal on õigus keelduda Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma Laenusaajale oma otsust põhjendamata.

4. INTRESSIMÄÄRAD JA MUUD ANDMED

4.1. Laenusaaja kohustub Laenuandjale tasuma Intressi (mis on arvestatud osamaksete sisse) alljärgnevalt:

Laenu tähtaeg

6 kuud

7 kuud

8 kuud

9 kuud

10 kuud

11 kuud

12 kuud

180 päeva

210 päeva

240 päeva

270 päeva

300 päeva

330 päeva

360 päeva

Osamaksete hulk

6

7

8

9

10

11

12

LAEN 1000 EUROT

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi netosumma

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

Osamakse suurus

225 €

205 €

185 €

170 €

160 €

150 €

145 €

Krediidi brutosumma

1350 €

1435 €

1480 €

1530 €

1600 €

1650 €

1740 €

Intressimäär aastas

111,75%

119,28%

115,69%

113,64%

115,27%

113,25%

117,05%

Intressi kogusumma

350 €

435 €

480 €

530 €

600 €

650 €

740 €

Krediidi kulukuse määr aastas

191,09%

211,80%

201,76%

196,17%

200,61%

195,12%

205,53%

LAEN 1100 EUROT

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi netosumma

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

Osamakse suurus

250 €

225 €

205 €

190 €

175 €

165 €

160 €

Krediidi brutosumma

1500 €

1575 €

1640 €

1710 €

1750 €

1815 €

1920 €

Intressimäär aastas

115,83%

118,47%

118,10%

118,41%

113,70%

113,25%

117,81%

Intressi kogusumma

400 €

475 €

540 €

610 €

650 €

715 €

820 €

Krediidi kulukuse määr aastas

202,14%

209,51%

208,46%

209,34%

196,32%

195,12%

207,65%

LAEN 1200 EUROT

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi netosumma

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

Osamakse suurus

270 €

245 €

220 €

205 €

190 €

180 €

170 €

Krediidi brutosumma

1620 €

1715 €

1760 €

1845 €

1900 €

1980 €

2040 €

Intressimäär aastas

111,75%

117,80%

112,74%

115,10%

112,38%

113,25%

111,43%

Intressi kogusumma

420 €

515 €

560 €

645 €

700 €

780 €

840 €

Krediidi kulukuse määr aastas

191,09%

207,62%

193,73%

200,15%

192,78%

195,12%

190,24%

LAEN 1300 EUROT

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi netosumma

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

Osamakse suurus

295 €

265 €

240 €

220 €

210 €

195 €

185 €

Krediidi brutosumma

1770 €

1855 €

1920 €

1980 €

2100 €

2145 €

2220 €

Intressimäär aastas

115,20%

117,23%

115,01%

112,29%

117,93%

113,25%

112,51%

Intressi kogusumma

470 €

555 €

620 €

680 €

800 €

845 €

920 €

Krediidi kulukuse määr aastas

200,42%

206,03%

199,90%

192,54%

207,97%

195,12%

193,14%

LAEN 1400 EUROT

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi netosumma

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

Osamakse suurus

315 €

285 €

260 €

240 €

225 €

210 €

200 €

Krediidi brutosumma

1890 €

1995 €

2080 €

2160 €

2250 €

2310 €

2400 €

Intressimäär aastas

111,75%

116,74%

116,95%

116,14%

116,50%

113,25%

113,44%

Intressi kogusumma

490 €

595 €

680 €

760 €

850 €

910 €

1000 €

Krediidi kulukuse määr aastas

191,09%

204,67%

205,26%

203,01%

204,01%

195,12%

195,64%

 

LAEN 1500 EUROT

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi netosumma

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

Osamakse suurus

340 €

305 €

280 €

260 €

240 €

225 €

215 €

Krediidi brutosumma

2040 €

2135 €

2240 €

2340 €

2400 €

2475 €

2580 €

Intressimäär aastas

114,74%

116,32%

118,63%

119,47%

115,27%

113,25%

114,25%

Intressi kogusumma

540 €

635 €

740 €

840 €

900 €

975 €

1080 €

Krediidi kulukuse määr aastas

199,16%

203,49%

209,96%

212,32%

200,61%

195,12%

197,81%

LAEN 1600 EUROT

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi netosumma

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

Osamakse suurus

365 €

325 €

295 €

275 €

255 €

240 €

230 €

Krediidi brutosumma

2190 €

2275 €

2360 €

2475 €

2550 €

2640 €

2760 €

Intressimäär aastas

117,35%

115,94%

114,58%

116,92%

114,19%

113,25%

114,95%

Intressi kogusumma

590 €

675 €

760 €

875 €

950 €

1040 €

1160 €

Krediidi kulukuse määr aastas

206,37%

202,46%

198,73%

205,18%

197,66%

195,12%

199,73%

LAEN 1700 EUROT

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi netosumma

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

Osamakse suurus

385 €

345 €

315 €

290 €

270 €

260 €

245 €

Krediidi brutosumma

2310 €

2 415 €

2520 €

2610 €

2700 €

2860 €

2 940 €

Intressimäär aastas

114,39%

115,62%

116,21%

114,67%

113,23%

118,27%

115,57%

Intressi kogusumma

610 €

715 €

820 €

910 €

1000 €

1160 €

1240 €

Krediidi kulukuse määr aastas

198,21%

201,56%

203,20%

198,98%

195,07%

208,93%

201,43%

LAEN 1800 EUROT

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi netosumma

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

Osamakse suurus

410 €

365 €

335 €

310 €

290 €

270 €

260 €

Krediidi brutosumma

2460 €

2555 €

2680 €

2790 €

2900 €

2970 €

3120 €

Intressimäär aastas

116,73%

115,32%

117,65%

117,53%

117,19%

113,25%

116,12%

Intressi kogusumma

660 €

755 €

880 €

990 €

1100 €

1170 €

1320 €

Krediidi kulukuse määr aastas

204,64%

200,76%

207,21%

206,87%

205,92%

195,12%

202,94%

LAEN 1900 EUROT

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi netosumma

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1900 €

1 900 €

Osamakse suurus

430 €

385 €

350 €

325 €

305 €

290 €

270 €

Krediidi brutosumma

2580 €

2695 €

2800 €

2925 €

3050 €

3190 €

3240 €

Intressimäär aastas

114,11%

115,06%

114,29%

115,49%

116,18%

117,74%

112,17%

Intressi kogusumma

680 €

795 €

900 €

1025 €

1150 €

1290 €

1340 €

Krediidi kulukuse määr aastas

197,45%

200,04%

197,94%

201,20%

203,12%

207,46%

192,22%

LAEN 2000 EUROT

 

 

 

 

 

 

 

Krediidi netosumma

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

Osamakse suurus

455 €

405 €

370 €

340 €

320 €

300 €

290 €

Krediidi brutosumma

2730 €

2835 €

2960 €

3060 €

3200 €

3300 €

3480 €

Intressimäär aastas

116,23%

114,83%

115,69%

113,64%

115,27%

113,25%

117,05%

Intressi kogusumma

730 €

835 €

960 €

1060 €

1200 €

1300 €

1480 €

Krediidi kulukuse määr aastas

203,27%

199,40%

201,76%

196,17%

200,61%

195,12%

205,53%

 

 

4.2. Intress (edaspidi nimetatud ka Intress) käesoleva Lepingu mõistes on tasu, mis katab raha kasutamise kulu, kirjade, SMS-ide ja elektrooniliste kirjade saatmise kulu, ööpäevaringse klienditeeninduse, Laenuandja töötajate palgakulud, õigusabikulud jne.

5. LAENU TAGASTAMINE

5.1. Laenutähtpäev on vastavalt Laenusaaja poolt saadetud laenutaotlusele ja käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele kas 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuud Laenu summa väljastamisest Laenusaaja arveldusarvele Laenuandja poolt. Laenu tagasimaksed toimuvad igakuiselt vastavalt Laenu taotlemisel märgitud tähtajale järgmiselt:

5.1.1. Kuuekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku kuus osamakset;

5.1.2. Seitsmekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku seitse osamakset;

5.1.3. Kaheksakuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku kaheksa osamakset;

5.1.4. Üheksakuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku üheksa osamakset;

5.1.5. Kümnekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema igakuiselt, kokku kümme osamakset;

5.1.6. Üheteistkümnekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku üksteist osamakset;

5.1.7. Kaheteistkümnekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku kaksteist osamakset.

5.2. Kui Laenusaajale on võimaldatud Laenutähtpäeva pikendamist Lepingu punkti 3.5 alapunktides sätestatud tingimustel, saabub Laenutähtpäev pikendamisel fikseeritud tähtpäeva saabumisel.

5.3. Laenu tagastamise maksegraafik koos osamaksete suuruse ja osamaksete tasumise tähtpäevadega väljastatakse Laenusaajale Laenuandja poolt arve näol ning Laenusaaja kohustub täitma eelnimetatud graafikus fikseeritud maksekohustust.

6. MAKSETE TEGEMINE JA VALUUTA

6.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud Laenusaaja poolt tehtavad maksed – Laenu tagasimakse(d), Intress, Lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv, menetlustasud ja kahjuhüvitised – (edaspidi ühiselt nimetatud Maksed) loetakse tasutuks, kui Maksete tegemiseks vajalik raha on laekunud Laenuandja konto(de)le Laenuandja pangas.

6.2. Kui Laenusaaja poolt tehtava Makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab Laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese tööpäeva.

6.3. Kõik Lepingu täitmisega seotud Maksed tuleb tasuda Laenu valuutas.

7. LAENU, INTRESSIDE JA MUUDE MAKSETE TASUMINE

7.1. Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos Intressidega Laenu tagastamise tähtpäevadeks vastavalt Lepingu punkti 5.3 kohaselt koostatud arvele. Laenutähtpäevaks peetakse käesoleva Lepingu mõistes ka kõigi graafikujärgsete osamaksete tagastamise tähtpäeva.

7.2. Kui Laen ja Intressid ei ole tasutud tähtaegselt, siis on Laenuandjal ja Aktsiaseltsil Era Liisingu Inkassoteenused (registreerimiskood 10625474, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn - edaspidi nimetatud ka ELI) ja Nord Collect Osaühingul (registrikood 11897588, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn) kõigil eraldi õigus nõuda Laenusaajalt lisaks Laenule ka Intressi, viivist, menetluskulusid ja kahju hüvitamist.

7.3. Kui Laenusaaja on teinud Lepingu alusel Makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse Makse:

(a) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;

(b) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

(c) kolmandas järjekorras Intressi katteks;

(d) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

8. INTRESSIARVESTUS JA ENNETÄHTAEGNE TAGASIMAKSE

8.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Lepingus sätestatud Intressi ja muid Makseid Lepingus sätestatud määrades ja tähtpäeva(de)l. Intressi arvestamisel Laenu tagastamata osalt intressiperioodi eest lähtub Laenuandja 360-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja Lepingus kokkulepitud Intressi määrast (lepinguline intressimäär on toodud punktis 4.1 toodud tabelis). Intressiarvestus algab Laenu Laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb Laenutähtpäeval.

8.2. Laenusaaja võib Laenulepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Laenusaaja Laenu kasutamata jätmise ajale langevat Intressi ja muid kulusid. Laenusaajal on kohustus hüvitada Laenuandjale Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega seotud (mh täiendava tööjõukuluga tekitatud) kahju. Kui Laenusaaja täidab Laenulepingust tulenevad kohustused ennetähtaegselt hetkel, kui Laenutähtpäevani on aega kuni 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast. Kui Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise hetke ja Laenutähtaja vaheline periood on pikem kui 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 1% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast.

8.3. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks saadab Laenusaaja Laenuandjale veebilehe www.smslaen.ee kaudu Laenu ennetähtaegse tagastamise avalduse. Kolme tööpäeva jooksul Laenusaaja avalduse saamisest teatab Laenuandja Laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on Laenusaajal võimalik täielikult täita Laenulepingust tulenevad rahalised kohustused.

9. TAGATIS JA KINDLUSTUS

9.1. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt tagatist (käendus, pant vms) mis tagab Laenusaaja kohustusi Laenuandja ees. Laenusaaja on kohustatud osutama Laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul, müügil, ja kandma sellest tulenevad kulud.

9.2. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt, et Laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu mille alusel oleks kindlustatud Laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine Lepingu alusel. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb Laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, Laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub Laenusaaja.

10. LAENU SISSENÕUDE MENETLUSKULUD

10.1. Juhul, kui Laenusaaja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. Laenusaaja on hilinenud Maksete tasumisega Laenuandjale), on Laenuandjal õigus loovutada kõik Laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingule. Selleks on Laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

10.2. ELI-l ja Nord Collect Osaühingul koos Laenuandjaga või iseseisvalt on õigus Laenusaajalt nõuda lisaks Laenule ja muudele Maksetele ka Laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja Laenusaaja kohustub hüvitama Laenuandjale ja ka ELI-le ja Nord Collect Osaühingule Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest või täitmata jätmisest tekkinud kulutused.

Menetluskulude miinimumsuurused:

10.2.1. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 31 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 44 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 10,00 (kümme) eurot;

10.2.2. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 45 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 119 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 25,00(kakskümmend viis) eurot;

10.2.3. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 120 või enam kalendripäeva menetluskulud summas vähemalt 65,00 (kuuskümmend viis) eurot;

10.2.4. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 150 või enam kalendripäeva võivad lisanduda Laenule täiendavad menetluskulud.

10.2.5. Menetluskulud hagiavalduse esitamisel kohtusse (toimub kui Laenusaaja Lepingust tulenevad kohustused on Laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas vähemalt 65,00 (kuuskümmend viis) eurot, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

11. VIIVIS

Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu ja/või muude Maksete tagasimakset tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist Lepingus sätestatud Intressi määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

12. LEPPETRAHV

Kui Laenusaaja rikub ühte või mitut Lepingust või seadusest tulenevat kohustust Laenuandja ees, mis ei seisne selles et Laenusaaja viivitab võlgnetavate Maksete tasumisega, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi 20% (kahekümne protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata Laenust, kuid mitte vähem kui 45 eurot. Eelkõige kasutab Laenuandja õigust leppetrahvile juhul, kui Laenusaaja ei ole Lepingust tulenevat kohustust täitnud Laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma leppetrahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(d), järgides Laenuandja poolt antud tähtaegu ja juhiseid. Leppetrahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista Laenuandja õigust Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

13. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST

Laenuandjal on õigus keelduda Laenusaajale Laenu väljastamisest ja/või Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata. Kui otsus Laenusaajale Laenu mitte anda põhineb andmekogudest saadud teabel, peab Laenuandja viivitamata ja tasuta teavitama Laenusaajat sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

14. TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Laenusaaja kohustub:

14.1. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale Laenusaaja või Lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite- või pankrotimenetlusest (st ajutise halduri määramisest);

14.2. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest;

14.3. Teatama Laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise;

14.4. Kohustuste täitmisel Laenuandja ees mitte eelistama Laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

14.5. Seadma Lepingu täitmise tagamiseks Laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi Laenuandja või Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingu kasuks.

14.6. Juhul, kui Laenusaaja rikub punktist 14 tulenevaid teavituskohustusi, siis käsitlevad Pooled seda olulise rikkumisena, mis annab Laenuandjale õiguse öelda Leping üles ning nõuda Laenusaajalt viivitamatult Laenu, Intresside ja leppetrahvi tasumist, samuti kahju hüvitamist, mis olid tekkinud seoses Laenusaaja rikkumisega.

15. LEPINGU LÕPPEMINE

15.1. Leping lõppeb eelkõige kohase täitmisega.

15.2. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja olulise rikkumise tõttu üles öelda.

15.3. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja Laenuandja on andnud Laenusaajale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Laenuandja peab Laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Kui Laenuandja ütleb Lepingu üles, vähendatakse vastavalt Laenu põhisumma tagasimaksmiseks ja Laenu kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat Laenu kasutamata jätmise ajale langeva Intressi ja Laenusaajale langevate kulude võrra.

15.4. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Laenulepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema punktis 3.4.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest.

15.5. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul punktis 3.4.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Lepingus või hiljem Laenuandja poolt Laenusaajale teatavaks tehtud Laenuandja postiaadressil. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Laenusaaja allkiri.

15.6. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu tagastama ja Intressid Laenuandjale tasuma hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu ja ei tasu Intresse nimetatud tähtaja jooksul loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

15.7. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust punkti 15.4 kohaselt, tasub ta Laenult Intressi ajavahemiku eest, mis jääb Laenuandja poolt Laenu Laenusaajale väljastamise ja Laenu Laenuandjale tagastamise vahele. Lisaks on Laenusaaja kohustatud hüvitama Laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatud tasud (nt tasud registriväljavõtete eest).

16. TEATED

Ühe Lepingu Poole Lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused Lepingu teisele Poolele loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui:

16.1. teade on e-posti teel saadetud Lepingus märgitud teise Poole e-posti aadressile;

16.2. teade on saadetud liht- või tähitud kirjana Lepingus märgitud teise Poole postiaadressile;

16.3. teade on üle antud teise Poole või tema esindaja allkirja vastu.

Laenuandja aktsepteerib Laenusaaja laenutaotlusi vastavalt Lepingu punktile 3.4.6 ja võib aktsepteerida Laenusaaja tahteavaldusi ka telefoni teel.

16.4. Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse Laenusaajale soodsamaks, ja Lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad Laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust. Samuti ei pea Laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud Lepingu muudatustest.

17. LEPINGU KEHTIVUS

17.1. Leping jõustub Lepingu aktsepteerimisega Laenuandja internetikodulehel ning aktsepteerimise kinnitamisega (sõlmimisega) vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

17.2. Leping loetakse peatunuks, kui Laenusaaja ei ole eelneva 24 kuu jooksul IDEELAENU teenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse Laenuandja ees - tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu, tasunud Intressid ja muud Maksed.

Sel juhul Laenusaaja juurdepääsu Laenuandja interneti keskkonda piiratakse.

Peale Lepingu peatumist ei ole Laenusaaja konto Laenuandja koduleheküljel aktiivne. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub Laenusaaja tahteavalduse alusel.

Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma Lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta Lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole Laenusaaja suhtes ebamõistlik. Laenuandja kohustub Laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse Leping kohe lõpetada.

18. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

18.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

18.1.1. Lepingu täitmist tagavaid isikuid;

18.1.2. Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo, registrikood 10256137;

18.1.3. Poolte volitatud esindajaid;

18.1.4. Nõuete käsitlejat Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused, registrikood 10625474;

18.1.5. Nõuete käsitlejat Nord Collect Osaühingut, registrikood 11897588;

18.1.6. Audiitoreid nende kutsetegevuses;

18.1.7. Rahapesu andmebürood;

18.1.8. Finantsinspektsiooni;

18.1.9. Tarbijakaitseametit;

18.1.10. Teisi isikuid kes küsivad infot oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

18.2. Punktis 18.1 nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Punktis 18.1 nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui nende isikute teabe nõudmise õigus tuleneb seadusest.

18.3. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku töödelda Laenusaaja isikuandmeid, edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo Laenusaaja nimi, isikukood, andmed Laenusaaja elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale täieliku ja tingimusteta nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas avaldamiseks maksehäireregistris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuse langetamisel. Laenuandja töötleb Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

18.4. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku lindistada Laenuandja ja Laenusaaja vahelisi telefonivestlusi Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

19. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

19.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

19.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Laenusaajal on võimalus Lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

SMS Laen kliendilepingu tingimused alates 01.01.2011

KLIENDILEPING

Sõlmimise kuupäev:

 1. LAENUANDJA

Nimi:

Aktsiaselts SMS Laen

Registrikood:

11251314

Pank:

10220059578010 (SEB Pank), 221031442348 (Swedbank), 332111520008 (Danske Bank)

Asukoht:

Lõõtsa 5, Tallinn 11415

Telefon:

+372 644 0467

E-post:

info@smslaen.ee

 1. LAENUSAAJA

Nimi:

Isikukood:

Postiaadress:

Telefon:

E-post:

Laenuandja ja Laenusaaja on selles lepingus (edaspidi nimetatud ka Leping) edaspidi koos nimetatud Pooled või eraldi nimetatud Pool.

2.1. Laenusaaja kinnitab käesoleva Lepingu sõlmimisel, et on hoolikalt tutvunud Lepingu tingimustega (ennekõike Laenu intressimääradega, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad Laenusaajal juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt aru saanud ja endale Lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

2.2. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest.

2.3. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad igasugused õiguslikud ja muud takistused Lepingut sõlmida ja täita ning et Laenusaaja toimib Lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus.

2.4. Laenusaaja kinnitab, et Lepingus toodud andmed Laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning Laenusaaja on Lepingu sõlmimisega nõus ja Lepingu sõlmimine vastab Laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

2.5. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega nimetatud ajutist haldurit, samuti ei kehti ärikeeldu.

2.6. Laenusaaja kinnitab, et Leping loob Laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste Laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti.

2.7. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisel ei tegutse Laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu.

2.8. Laenusaaja kinnitab, et Laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või Laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga Laenusaaja soovib käesoleva Lepingu sõlmimist.

2.9. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja on õigus-, teo-, ja otsustusvõimeline isik Eesti Vabariigi seaduse alusel ning tal on piiramata õigused ja volitused Lepingu sõlmimiseks ja enesele Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

2.10. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on Laenusaajal võimalik käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

3. LAEN JA LAENU TAOTLEMINE, VÄLJASTAMINE JA LAENU TAGASTAMISE TÄHTPÄEVA PIKENDAMINE

Käesoleva Lepingu alusel võimaldatakse Laenusaajal võtta KORDUVALT Laenuandjalt KIIRLAENU. Laenu (defineeritud allpool) ühekordne kasutamise periood on 15 või 30 päeva või 2, 3, 4, 5 või 6 kuud. Laenu taotlemisel määrab Laenusaaja ise, kas ta soovib 15-päevast või 30-päevast Laenu või 2-, 3-, 4-, 5- või 6-kuulist Laenu. Laenu kasutamise eest maksab Laenusaaja Intresse (defineeritud allpool) vastavalt Lepingu punktis 4.1 toodud määradele.

Vastavalt tähtajale (see on 15 või 30 päeva) või vastavalt graafikus fikseeritud igakuuliste osamaksete laenutähtajale (2, 3, 4, 5 või 6 kuu jooksul) tuleb Laenusaajal Laen ja kokkulepitud Intressid tasuda TÄHTAEGSELT Laenuandja arvele.

Laenusaajal on kokkuleppel Laenuandjaga võimalus pikendada korduvalt Laenu tagastamise tähtpäeva (edaspidi nimetatud ka Laenutähtpäev) 15 või 30 päeva võrra, järgides sealjuures kõiki Lepingu pikendamiseks ette nähtud tingimusi.

Kui Laenu tagastamine ja/või Lepingu pikendamine ei toimu tähtaegselt ja/või Lepingus ettenähtud tingimustel, siis Laenusaaja tegevust Laenuandja interneti keskkonnas piiratakse ja uut laenu Laenusaajale ei anta, enne kui eelmine Laen, Intressid ja võimalikud muud Maksed (defineeritud allpool) on tasutud.

3.1. Lepingu alusel väljamakstav laenusumma (edaspidi nimetatud ka Laen) on kas 50,00 (viiskümmend) eurot, 100,00 (ükssada) eurot, 200,00 (kakssada) eurot, 300,00 (kolmsada) eurot, 400,00 (nelisada) eurot, 500,00 (viissada) eurot, 600,00 (kuussada) eurot, 700,00 (seitsesada) eurot, 800,00 (kaheksasada) eurot, 900,00 (üheksasada) eurot või 1000,00 (üks tuhat) eurot vastavalt Laenusaaja avaldusele Laenu saamiseks, võttes arvesse Lepingu punktis 3.1 sätestatud tingimusi. Laenu, summas 300,00 (kolmsada) eurot ja enam, võtmiseks peab Laenusaaja saavutama Laenuandja poolt aktsepteeritava reitingu. Laenu kuni 1000,00 (üks tuhat) eurot on võimalik taotleda mobiiltelefoni tekstisõnumi, Laenuandja veebilehe või asukoha kaudu vastavalt Lepingu tingimustele. Iga Laenusaaja peab olema vähemalt 18 aastat vana ning üle 300,00 (kolmesaja) euro suuruse Laenu Laenusaaja peab olema vähemalt 21 aastat vana.

3.1.1. Laenu esmakordsel ja/või teistkordsel võtmisel on Lepingu alusel väljamakstav laenusumma kas 50,00 (viiskümmend) eurot, 100,00 (ükssada) eurot või 200,00 (kakssada) eurot.

3.1.2. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt kaks korda ning on oma kohustuse Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 300,00 (kolmsada) eurot või 400,00 (nelisada) eurot.

3.1.3. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt kolm korda ning on oma kohustused Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 500,00 (viissada) eurot, 600,00 (kuussada) või 700,00 (seitsesada) eurot.

3.1.4. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt neli korda ning on oma kohustused Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 800,00 (kaheksasada) eurot, 900,00 (üheksasada) eurot või 1000,00 (üks tuhat) eurot.

3.1.5. Tulenevalt Laenusaaja maksedistsipliinist, Laenu võtnud ja/või võtta soovivate isikute arvust ja üldisest majanduslikust olukorrast Eesti Vabariigis, on Laenuandjal õigus ühepoolselt otsustada, kui palju ja kellele väljastatakse Laenu.

3.2. Laenu välja maksmise tingimused:

3.2.1. Laen, summas kuni 400,00 (nelisada) eurot, makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole (kui konto asub SEB pangas, Sampo Pangas või Swedbank’is) 1 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Laen, summas 500,00 (viissada) eurot või enam, makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole (kui konto asub Sampo Pangas, SEB Pangas või Swedbank’is) 24 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Juhul, kui Laenusaaja taotleb Laenu saamist muu panga kontole, see on mitte Sampo Panga, SEB Panga või Swedbank’i kontole, pikeneb Laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei vastuta Laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis Laenuandjast sõltumatutel asjaoludel.

3.2.2. Laenu saamiseks peab Laenusaaja olema Eesti Vabariigi kodanik või omama Eestis alalist elamisluba.

3.3. Laenu taotlemise kord:

3.3.1. Laenusaaja tutvub Lepingu tingimustega ning esitab Laenuandjale Laenu saamiseks vajalikud andmed, täites kohustuslikud väljad Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee. LAENUSAAJA VASTUTAB ANDMETE ÕIGSUSE EEST ja KOHUSTUB ANDMETE MUUTUMISEL MUUTMA ANDMED KA LAENUANDJA KODULEHEKÜLJEL.

3.3.2. Laenusaaja aktsepteerib (sõlmib) Lepingu, kasutades Lepingu aktsepteerimiseks (sõlmimiseks) Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

3.3.3. Pärast Lepingu punktides 3.1.1 ja 3.3.2 kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist ja aktsepteerimist Laenuandja poolt väljastab Laenuandja Laenusaajale kasutajanime ja parooli, millest Laenuandja teavitab Laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli kättesaadavuse ja võimalike kuritarvituste eest vastutab Lepingu raames Laenusaaja ainuisikuliselt.

3.3.4. Laenusaaja peab esmakordsel Lepingu sõlmimisel täiendavalt minema Laenuandja esindusse või ID punkti mille nimekiri on toodud Laenuandja veebilehel www.smslaen.ee ning võimaldama Laenuandjal tuvastada Laenusaaja isikusamasus isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) alusel.

3.3.5. Samuti peab Laenusaaja täitma küsimustiku Laenusaaja maksevõime hindamiseks ja Laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele.

3.3.6. Laenu taotlemiseks SMS-i teel, peab Laenusaaja, peale Lepingu punktide 3.3.1 kuni 3.3.5 kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist, saatma Laenuandjale mobiiltelefoni lühisõnumi (SMS) numbrile 1715 LAEN PAROOL (Laenusaaja valib registreerimisel) SUMMA (taotletav laenusumma) TÄHTAEG (Laenu Laenusaaja poolt Laenuandjale tagasi maksmise tähtaeg, näiteks 15 = 15 päeva). Sõnum tuleb saata kasutajaks registreerimisel märgitud telefoninumbrilt. Lühisõnumi sisu peab täpselt vastama Lepingus toodud sisule ja järjestusele, see on “LAEN PAROOL SUMMA TÄHTAEG”. Vastava lühisõnumi saatmisega Laenusaaja poolt Laenuandjale annab Laenusaaja täiendava (lisaks Lepingu sõlmimisel antud kinnitusele) aktsepti Laenu saamiseks ning Lepingus toodud tingimustega nõustumiseks. Laenu on võimalik taotleda ka internetis, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse kodulehele www.smslaen.ee, või Laenuandja asukohas.

3.3.7. Vastuseks Laenusaaja poolt punkti 3.3.6 kohaselt SMS-i või interneti teel saadetud laenutaotlusele edastab Laenuandja Laenusaaja e-posti aadressile kirja milles on toodud järgmised andmed Laenusaaja poolt soovitava Laenu kohta (edaspidi nimetatud ka Laenu Tingimused):

1) Laenusaaja nimi ja aadress;

2) Laenuandja nimi ja aadress;

3) krediidi liik;

4) kasutusse võetav Laenu summa;

5) Laenu kasutusse võtmise tingimused;

6) Laenulepingu (defineeritud allpool) kestus;

7) tagasimaksete summa, arv ja sagedus andmete esitamise aja seisuga;

8) kõigi Laenusaaja poolt Laenu tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma;

9) Intressi määr aasta kohta ja selle kohaldamise tingimused;

10) krediidi kulukuse määr aasta kohta;

11) hoiatus tasumata Maksetest tulenevate tagajärgede kohta;

12) kohaldatav viivise määr maksetega viivitamise korral ja selle kohandamise kord ning vajadusel viivituse korral hüvitamisele kuuluvad kulud;

13) Laenusaaja õigus nõuda Laenuandjalt tasuta mis tahes ajal kogu Laenulepingu kestuse jooksul Laenulepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud;

14) taganemisõiguse olemasolu või puudumine ja ajavahemik, mille vältel taganemisõigust saab kasutada, ja muud taganemisõiguse kasutamise tingimused, sealhulgas teave Laenusaaja kohustuse kohta maksta tagasi Laenu ning Laenu suhtes alates selle kasutamise kuupäevast kuni selle Laenuandjale maksmise kuupäevani kogunenud Intress ja Intress ühe päeva kohta;

15) Laenulepingu ülesütlemise kord;

16) Laenu ennetähtaegse tagastamise õigus, Laenu ennetähtaegse tagastamise kord ja vajaduse korral teave, mis käsitleb Laenuandja õigust saada hüvitist ning selle hüvitise arvutamise viisi;

17) pädeva järelevalveasutuse nimetus ja aadress;

18) teave Laenulepingust tulenevate vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluste kohta;

19) Laenusaajalt nõutavad tagatised ja kindlustus, kui neid nõutakse;

20) Laenulepingust tulenevad tasud ning selliste tasude muutmise tingimused, kui Laenusaajalt tasusid nõutakse;

21) vajaduse korral muud Laenulepingu tingimused.

3.3.8. Punktis 3.3.7 nimetatud e-kirja saatmisest Laenusaajale teatab Laenuandja Laenusaajale samaaegselt kas SMS-i teel või veebilehel www.smslaen.ee kuvatava teatega, vastavalt sellele kuidas laekus Laenusaaja punktis 3.3.6 kirjeldatud laenutaotlus. Kui Laenusaaja esitab laenutaotluse Laenuandja asukohas, siis on tal võimalik samas kohas põhjalikult tutvuda Laenu Tingimustega. Kui Laenusaaja on saanud Laenuandja e-kirja kätte või saanud Laenu Tingimused Laenuandja asukohast, peab ta põhjalikult Laenu Tingimustega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel Laenu. Selleks annab Laenusaaja Laenuandjale telefoni või e-kirja teel kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel Laenu. Selle kinnituse edastamisega sõlmib Laenusaaja Laenuandjaga laenulepingu (edaspidi nimetatud ka Laenuleping). Laenuleping koosneb käesolevast Lepingust ja Laenu Tingimustest.

3.3.9. Laenusaaja poolt Laenuandjale lühisõnumi (SMS) edastamine on tasuline teenus, tasu suurus võib olla ajas muutuv ja sõnumi saatmise kulud kannab Laenusaaja vaatamata sellele mis on Laenuandja laenuotsus.

3.3.10. Laenuandjal on õigus keelduda Laenusaajale Laenu väljastamisest, ilma oma otsust põhjendamata.

3.4. Laenutähtpäeva pikendamine:

3.4.1. Laenusaajal on võimalus pikendada korduvalt 15- või 30-päevaseks perioodiks Laenutähtpäeva, järgides Laenutähtpäeva pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

3.4.2. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada peale Lepingu sõlmimist ja Laenu saamist koheselt ja/või kuni Laenu tagastamise tähtpäevani (kaasa arvatud Laenu tagastamise tähtpäev). Laenutähtpäeva on võimalik pikendada üksnes juhul, kui Laenusaajal ei ole tähtaegselt tasumata võlgnevusi Laenuandja ees.

3.4.3. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada korduvalt kas 15- või 30-päevaste perioodide võrra järgmiste tasude eest:

Pikendamise tasud

Laenusumma

15 päeva

30 päeva

50 €

15 €

18 €

100 €

25 €

28 €

200 €

50 €

56 €

300 €

75 €

84 €

400 €

100 €

112 €

500 €

125 €

140 €

600 €

150 €

168 €

700 €

175 €

196 €

800 €

200 €

224 €

900 €

225 €

252 €

1000 €

250 €

280 €

3.4.4. Laenutähtpäeva pikendamiseks peab Laenusaaja täitma vastava avalduse Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee, kasutades seejuures varem väljastatud kasutajanime ja parooli. Laenutähtpäeva pikendamiseks tasub Laenusaaja koheselt peale avalduse täitmist Laenuandjale Laenutähtpäeva pikendamise tasu Lepingus sätestatud suuruses.

3.4.5. Kui Laenusaaja on esitanud Laenutähtpäeva pikendamise avalduse, edastab Laenuandja Laenusaajale Laenu Tingimused pärast Laenu pikendamist. Laenusaaja peab põhjalikult tutvuma Laenu Tingimustega. Laenusaaja annab Laenuandjale veebilehel www.smslaen.ee kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega peale Laenu pikendamist ning soovib nendel tingimustel Laenu pikendada.

3.4.6. Laenutähtpäeva pikendamiseks korraga mitmeks 15- või 30-päevaseks perioodiks, peab Laenusaaja tasuma Laenuandjale koheselt peale Laenutähtpäeva pikendamise avalduse täitmist Laenult arvestatavat laenu pikendamise tasu nii mitmekordselt, kui soovitakse Laenutähtpäeva pikendada, lähtudes Lepingu punktis 3.4.3. sätestatud tasudest.

3.4.7. Laenuandjal on õigus keelduda Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma Laenusaajale oma otsust põhjendamata.

4. INTRESSIMÄÄRAD JA MUUD ANDMED

4.1. Laenusaaja kohustub Laenuandjale tasuma Intressi (mis on arvestatud osamaksete sisse) alljärgnevalt:

Laenu tähtaeg

15 päeva

30 päeva

2 kuud

3 kuud

4 kuud

5 kuud

6 kuud

60 päeva

90 päeva

120 päeva

150 päeva

180 päeva

Osamaksete hulk

1

1

2

3

4

5

6

LAEN 50 EUROT

Laenu summa

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

50 €

Osamakse suurus

65 €

68 €

35 €

27 €

21 €

18 €

16 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

65 €

68 €

70 €

81 €

84 €

90 €

96 €

Intressimäär aastas

720,00%

432,00%

308,30%

343,48%

294,51%

281,26%

270,68%

Intressi kogusumma

15 €

18 €

20 €

31 €

34 €

40 €

46 €

Krediidi kulukuse määr aastas

28047,50%

3903,75%

1454,83%

1950,40%

1292,59%

1151,38%

1048,25%

LAEN 100 EUROT

Laenu summa

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

Osamakse suurus

125 €

128 €

70 €

54 €

43 €

36 €

33 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

125 €

128 €

140 €

162 €

172 €

180 €

198 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

343,48%

310,42%

281,26%

286,33%

Intressi kogusumma

25 €

28 €

40 €

62 €

72 €

80 €

98 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1950,40%

1481,20%

1151,38%

1203,78%

LAEN 200 EUROT

Laenu summa

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

200 €

Osamakse suurus

250 €

256 €

140 €

105 €

85 €

72 €

65 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

250 €

256 €

280 €

315 €

340 €

360 €

390 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

320,02%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

50 €

56 €

80 €

115 €

140 €

160 €

190 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1606,08%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

LAEN 300 EUROT

Laenu summa

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

300 €

Osamakse suurus

375 €

384 €

210 €

160 €

127 €

108 €

98 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

375 €

384 €

420 €

480 €

508 €

540 €

588 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

333,07%

299,83%

281,26%

281,13%

Intressi kogusumma

75 €

84 €

120 €

180 €

208 €

240 €

288 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1790,51%

1353,18%

1151,38%

1150,09%

LAEN 400 EUROT

Laenu summa

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

400 €

Osamakse suurus

500 €

512 €

280 €

215 €

170 €

144 €

130 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

500 €

512 €

560 €

645 €

680 €

720 €

780 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

339,58%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

100 €

112 €

160 €

245 €

280 €

320 €

380 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1889,10%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

LAEN 500 EUROT

Laenu summa

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

500 €

Osamakse suurus

625 €

640 €

350 €

265 €

213 €

180 €

163 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

625 €

640 €

700 €

795 €

852 €

900 €

978 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

327,86%

304,07%

281,26%

280,09%

Intressi kogusumma

125 €

140 €

200 €

295 €

352 €

400 €

478 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1714,74%

1403,28%

1151,38%

1139,58%

LAEN 600 EUROT

Laenu summa

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

600 €

Osamakse suurus

750 €

768 €

420 €

320 €

255 €

216 €

195 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

750 €

768 €

840 €

960 €

1020 €

1080 €

1170 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

333,07%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

150 €

168 €

240 €

360 €

420 €

480 €

570 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1790,51%

1384,32%

1151,38%

1123,85%

LAEN 700 EUROT

Laenu summa

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

700 €

Osamakse suurus

875 €

896 €

490 €

375 €

298 €

252 €

228 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

875 €

896 €

980 €

1125 €

1192 €

1260 €

1368 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

336,79%

303,62%

281,26%

279,64%

Intressi kogusumma

175 €

196 €

280 €

425 €

492 €

560 €

668 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1846,31%

1397,84%

1151,38%

1135,10%

LAEN 800 EUROT

Laenu summa

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

800 €

Osamakse suurus

1000 €

1024 €

560 €

425 €

340 €

288 €

260 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

1000 €

1024 €

1120 €

1275 €

1360 €

1440 €

1560 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

329,81%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

200 €

224 €

320 €

475 €

560 €

640 €

760 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1742,84%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

LAEN 900 EUROT

Laenu summa

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

900 €

Osamakse suurus

1125 €

1152 €

630 €

480 €

383 €

324 €

293 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

1125 €

1152 €

1260 €

1440 €

1532 €

1620 €

1758 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

333,07%

303,36%

281,26%

279,39%

Intressi kogusumma

225 €

252 €

360 €

540 €

632 €

720 €

858 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1790,51%

1394,83%

1151,38%

1132,62%

LAEN 1000 EUROT

Laenu summa

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

Osamakse suurus

1250 €

1280 €

700 €

535 €

425 €

360 €

325 €

Laenusaaja tehtavate maksete kogusumma

1250 €

1280 €

1 400 €

1605 €

1700 €

1800 €

1950 €

Intressimäär aastas

600,00%

336,00%

308,30%

335,68%

302,48%

281,26%

278,52%

Intressi kogusumma

250 €

280 €

400 €

605 €

700 €

800 €

950 €

Krediidi kulukuse määr aastas

12874,63%

1834,28%

1454,83%

1829,42%

1384,32%

1151,38%

1123,95%

4.2. Intress (edaspidi nimetatud ka Intress) käesoleva Lepingu mõistes on tasu, mis katab raha kasutamise kulu, kirjade, SMS-ide ja elektrooniliste kirjade saatmise kulu, ööpäevaringse klienditeeninduse, Laenuandja töötajate palgakulud, õigusabikulud jne.

5. LAENU TAGASTAMINE

5.1. Laenutähtpäev on vastavalt Laenusaaja poolt saadetud laenutaotlusele ja käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele kas 15 (viisteist) või 30 (kolmkümmend) päeva või 2, 3, 4, 5 või 6 kuud Laenu summa väljastamisest Laenusaaja arveldusarvele Laenuandja poolt.

5.2. Kui Laenusaajale on võimaldatud Laenutähtpäeva pikendamist Lepingu punkti 3.4 alapunktides sätestatud tingimustel, saabub Laenutähtpäev pikendamisel fikseeritud tähtpäeva saabumisel.

5.3. Laenu, mille tagastamise periood on 15 või 30 päeva, korral toimub sellelt arvestatavate Intresside ja Laenu põhiosa tagastamine ühekordse maksena Laenuandja poolt väljastatud arve alusel. Laenu, mille tagastamise periood on enam kui 30 päeva, korral toimub Laenult arvestatavate Intresside ja Laenu põhiosa tagastamine maksegraafiku alusel. Vastav graafik koos osamaksete suuruse ja osamaksete tasumise tähtpäevadega väljastatakse Laenusaajale Laenuandja poolt arve näol ning Laenusaaja kohustub täitma eelnimetatud graafikus fikseeritud maksekohustust.

6. MAKSETE TEGEMINE JA VALUUTA

6.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud Laenusaaja poolt tehtavad maksed – Laenu tagasimakse(d), Intress, Lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv, menetlustasud ja kahjuhüvitised – (edaspidi ühiselt nimetatud Maksed) loetakse tasutuks, kui Maksete tegemiseks vajalik raha on laekunud Laenuandja konto(de)le Laenuandja pangas.

6.2. Kui Laenusaaja poolt tehtava Makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab Laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese tööpäeva.

6.3. Kõik Lepingu täitmisega seotud Maksed tuleb tasuda Laenu valuutas.

7. LAENU, INTRESSIDE JA MUUDE MAKSETE TASUMINE

7.1. Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos Intressidega Laenu tagastamise tähtpäevadeks vastavalt Lepingu punkti 5.3 kohaselt koostatud arvele. Laenutähtpäevaks peetakse käesoleva Lepingu mõistes ka kõigi graafikujärgsete osamaksete tagastamise tähtpäeva.

7.2. Kui Laen ja Intressid ei ole tasutud tähtaegselt, siis on Laenuandjal ja Aktsiaseltsil Era Liisingu Inkassoteenused (registreerimiskood 10625474, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn - edaspidi nimetatud ka ELI) ja Nord Collect Osaühingul (registrikood 11897588, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn) kõigil eraldi õigus nõuda Laenusaajalt lisaks Laenule ka Intressi, viivist, menetluskulusid ja kahju hüvitamist.

7.3. Kui Laenusaaja on teinud Lepingu alusel Makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse Makse:

(a) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;

(b) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

(c) kolmandas järjekorras Intressi katteks;

(d) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

8. INTRESSIARVESTUS JA ENNETÄHTAEGNE TAGASIMAKSE

8.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Lepingus sätestatud Intressi ja muid Makseid Lepingus sätestatud määrades ja tähtpäeva(de)l. Intressi arvestamisel Laenu tagastamata osalt intressiperioodi eest lähtub Laenuandja 360-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja Lepingus kokkulepitud Intressi määrast (lepinguline intressimäär on toodud punktis 4.1 toodud tabelis). Intressiarvestus algab Laenu Laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb Laenutähtpäeval.

8.2. Laenusaaja võib Laenulepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Laenusaaja Laenu kasutamata jätmise ajale langevat Intressi ja muid kulusid. Laenusaajal on kohustus hüvitada Laenuandjale Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega seotud (mh täiendava tööjõukuluga tekitatud) kahju. Kui Laenusaaja täidab Laenulepingust tulenevad kohustused ennetähtaegselt hetkel, kui Laenutähtpäevani on aega kuni 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast. Kui Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise hetke ja Laenutähtaja vaheline periood on pikem kui 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 1% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast.

8.3. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks saadab Laenusaaja Laenuandjale veebilehe www.smslaen.ee kaudu Laenu ennetähtaegse tagastamise avalduse. Kolme tööpäeva jooksul Laenusaaja avalduse saamisest teatab Laenuandja Laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on Laenusaajal võimalik täielikult täita Laenulepingust tulenevad rahalised kohustused.

9. TAGATIS JA KINDLUSTUS

9.1. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt tagatist (käendus, pant vms) mis tagab Laenusaaja kohustusi Laenuandja ees. Laenusaaja on kohustatud osutama Laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul, müügil, ja kandma sellest tulenevad kulud.

9.2. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt, et Laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu mille alusel oleks kindlustatud Laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine Lepingu alusel. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb Laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, Laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub Laenusaaja.

10. LAENU SISSENÕUDE MENETLUSKULUD

10.1. Juhul, kui Laenusaaja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. Laenusaaja on hilinenud Maksete tasumisega Laenuandjale), on Laenuandjal õigus loovutada kõik Laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingule. Selleks on Laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

10.2. ELI-l ja Nord Collect Osaühingul koos Laenuandjaga või iseseisvalt on õigus Laenusaajalt nõuda lisaks Laenule ja muudele Maksetele ka Laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja Laenusaaja kohustub hüvitama Laenuandjale ja ka ELI-le ja Nord Collect Osaühingule Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest või täitmata jätmisest tekkinud kulutused.

Menetluskulude miinimumsuurused:

10.2.1. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 8 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 22 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 10,00 (kümme) eurot;

10.2.2. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 22 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 36 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 25,00(kakskümmend viis) eurot;

10.2.3. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 36 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 66 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 45,00 (nelikümmend viis) eurot;

10.2.4. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 66 või enam kalendripäeva lisandub menetluskulusid 45,00 (nelikümmend viis) eurot iga täiendava 30 kalendripäeva kohta;

10.2.5. Menetluskulud hagiavalduse esitamisel kohtusse (toimub kui Laenusaaja Lepingust tulenevad kohustused on Laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas 65,00 (kuuskümmend viis) eurot, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

11. VIIVIS

Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu ja/või muude Maksete tagasimakset tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist Lepingus sätestatud Intressi määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

12. LEPPETRAHV

Kui Laenusaaja rikub ühte või mitut Lepingust või seadusest tulenevat kohustust Laenuandja ees, mis ei seisne selles et Laenusaaja viivitab võlgnetavate Maksete tasumisega, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi 20% (kahekümne protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata Laenust. Eelkõige kasutab Laenuandja õigust leppetrahvile juhul, kui Laenusaaja ei ole Lepingust tulenevat kohustust täitnud Laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma leppetrahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(d), järgides Laenuandja poolt antud tähtaegu ja juhiseid. Leppetrahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista Laenuandja õigust Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

13. NÕUETE AEGUMINE

Vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 145 lõikele 2 on Pooled kokku leppinud Lepingust tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendamises viie (5) aastani. Lepinguliste kohustuste tahtlikust rikkumisest tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendatakse kümne (10) aastani.

14. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST

Laenuandjal on õigus keelduda Laenusaajale Laenu väljastamisest ja/või Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata. Kui otsus Laenusaajale Laenu mitte anda põhineb andmekogudest saadud teabel, peab Laenuandja viivitamata ja tasuta teavitama Laenusaajat sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

15. TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Laenusaaja kohustub:

15.1. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale Laenusaaja või Lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite- või pankrotimenetlusest (st ajutise halduri määramisest);

15.2. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest;

15.3. Teatama Laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise;

15.4. Kohustuste täitmisel Laenuandja ees mitte eelistama Laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

15.5. Seadma Lepingu täitmise tagamiseks Laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi Laenuandja või Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingu kasuks.

15.6. Juhul, kui Laenusaaja rikub punktist 15 tulenevaid teavituskohustusi, siis käsitlevad Pooled seda olulise rikkumisena, mis annab Laenuandjale õiguse öelda Leping üles ning nõuda Laenusaajalt viivitamatult Laenu, Intresside ja leppetrahvi tasumist, samuti kahju hüvitamist, mis olid tekkinud seoses Laenusaaja rikkumisega.

16. LEPINGU LÕPPEMINE

16.1. Leping lõppeb eelkõige kohase täitmisega.

16.2. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja olulise rikkumise tõttu üles öelda.

16.3. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja Laenuandja on andnud Laenusaajale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Laenuandja peab Laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Kui Laenuandja ütleb Lepingu üles, vähendatakse vastavalt Laenu põhisumma tagasimaksmiseks ja Laenu kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat Laenu kasutamata jätmise ajale langeva Intressi ja Laenusaajale langevate kulude võrra.

16.4. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Laenulepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema punktis 3.3.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest.

16.5. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul punktis 3.3.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Lepingus või hiljem Laenuandja poolt Laenusaajale teatavaks tehtud Laenuandja postiaadressil. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Laenusaaja allkiri.

16.6. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu tagastama ja Intressid Laenuandjale tasuma hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu ja ei tasu Intresse nimetatud tähtaja jooksul loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

16.7. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust punkti 16.4 kohaselt, tasub ta Laenult Intressi ajavahemiku eest, mis jääb Laenuandja poolt Laenu Laenusaajale väljastamise ja Laenu Laenuandjale tagastamise vahele. Lisaks on Laenusaaja kohustatud hüvitama Laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatud tasud (nt tasud registriväljavõtete eest).

17. TEATED

Ühe Lepingu Poole Lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused Lepingu teisele Poolele loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui:

17.1. teade on e-posti teel saadetud Lepingus märgitud teise Poole e-posti aadressile;

17.2. teade on saadetud liht- või tähitud kirjana Lepingus märgitud teise Poole postiaadressile;

17.3. teade on üle antud teise Poole või tema esindaja allkirja vastu.

Laenuandja aktsepteerib Laenusaaja laenutaotlusi SMS sõnumina vastavalt Lepingu punktile 3.3.6 ja võib aktsepteerida Laenusaaja tahteavaldusi ka telefoni teel.

17.4. Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse Laenusaajale soodsamaks, ja Lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad Laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust. Samuti ei pea Laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud Lepingu muudatustest.

18. LEPINGU KEHTIVUS

18.1. Leping jõustub Lepingu aktsepteerimisega Laenuandja internetikodulehel ning aktsepteerimise kinnitamisega (sõlmimisega), kasutades selleks Lepingu Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

18.2. Leping loetakse peatunuks, kui Laenusaaja ei ole eelneva 12 kuu jooksul KIIRLAENU teenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse Laenuandja ees - tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu, tasunud Intressid ja muud Maksed.

Sel juhul Laenusaaja juurdepääsu Laenuandja interneti keskkonda piiratakse.

Peale Lepingu peatumist ei ole Laenusaaja konto Laenuandja koduleheküljel aktiivne. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub Laenusaaja tahteavalduse alusel pangalingi või ID-kaardi vahendusel.

Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma Lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta Lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole Laenusaaja suhtes ebamõistlik. Laenuandja kohustub Laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse Leping kohe lõpetada.

19. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

19.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

19.1.1. Lepingu täitmist tagavaid isikuid;

19.1.2. Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo, registrikood 10256137;

19.1.3. Poolte volitatud esindajaid;

19.1.4. Nõuete käsitlejat Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused, registrikood 10625474;

19.1.5. Nõuete käsitlejat Nord Collect Osaühingut, registrikood 11897588;

19.1.6. Audiitoreid nende kutsetegevuses;

19.1.7. Rahapesu andmebürood;

19.1.8. Finantsinspektsiooni;

19.1.9. Tarbijakaitseametit;

19.1.10. Teisi isikuid kes küsivad infot oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

19.2. Punktis 19.1 nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Punktis 19.1 nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui nende isikute teabe nõudmise õigus tuleneb seadusest.

19.3. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku töödelda Laenusaaja isikuandmeid, edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo Laenusaaja nimi, isikukood, andmed Laenusaaja elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale täieliku ja tingimusteta nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas avaldamiseks maksehäireregistris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuse langetamisel. Laenuandja töötleb Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

19.4. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku lindistada Laenuandja ja Laenusaaja vahelisi telefonivestlusi Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

20. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

20.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

20.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Laenusaajal on võimalus Lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

Ideelaenu kliendilepingu tingimused alates 01.01.2011

KLIENDILEPING

Sõlmimise kuupäev:

 1. LAENUANDJA

Nimi:

Aktsiaselts SMS Laen

Registrikood:

11251314

Pank:

10220059578010 (SEB Pank), 221031442348 (Swedbank)

Asukoht:

Narva mnt 9A, 10117 Tallinn

Telefon:

+372 644 0467

E-post:

info@smslaen.ee

 1. LAENUSAAJA

Nimi:

 

Isikukood:

 

Postiaadress:

 

Telefon:

 

E-post:

 

Laenuandja ja Laenusaaja on selles lepingus (edaspidi nimetatud ka Leping) edaspidi koos nimetatud Pooled või eraldi nimetatud Pool.

2.1. Laenusaaja kinnitab käesoleva Lepingu sõlmimisel, et on hoolikalt tutvunud Lepingu tingimustega (ennekõike Laenu intressimääradega, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad Laenusaajal juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt aru saanud ja endale Lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

2.2. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest kui ka majanduslikest tagajärgedest.

2.3. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad igasugused õiguslikud ja muud takistused Lepingut sõlmida ja täita ning et Laenusaaja toimib Lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus.

2.4. Laenusaaja kinnitab, et Lepingus toodud andmed Laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning Laenusaaja on Lepingu sõlmimisega nõus ja Lepingu sõlmimine vastab Laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

2.5. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti ega nimetatud ajutist haldurit, samuti ei kehti ärikeeldu.

2.6. Laenusaaja kinnitab, et Leping loob Laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste Laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti.

2.7. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisel ei tegutse Laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu.

2.8. Laenusaaja kinnitab, et Laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda krediiti Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või Laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga Laenusaaja soovib käesoleva Lepingu sõlmimist.

2.9. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja on õigus-, teo-, ja otsustusvõimeline isik Eesti Vabariigi seaduse alusel ning tal on piiramata õigused ja volitused Lepingu sõlmimiseks ja enesele Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

2.10. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on Laenusaajal võimalik käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

3. LAEN JA LAENU TAOTLEMINE, VÄLJASTAMINE JA LAENU TAGASTAMISE TÄHTPÄEVA PIKENDAMINE

Käesoleva Lepingu alusel võimaldatakse Laenusaajal võtta KORDUVALT Laenuandjalt IDEELAENU. Laenu (defineeritud allpool) ühekordne kasutamise periood on 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuud. Laenu taotlemisel määrab Laenusaaja ise, kas ta soovib 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuu pikkust Laenu. Laenu kasutamise eest maksab Laenusaaja Intresse (defineeritud allpool) vastavalt Lepingu punktis 4.1 toodud määradele.

Vastavalt tähtajale (see on vastavalt graafikus fikseeritud igakuuliste osamaksete laenutähtajale 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuu jooksul) tuleb Laenusaajal Laen ja kokkulepitud Intressid tasuda TÄHTAEGSELT Laenuandja arvele.

Laenusaajal on kokkuleppel Laenuandjaga võimalus pikendada korduvalt Laenu tagastamise tähtpäeva (edaspidi nimetatud ka Laenutähtpäev) 15 või 30 päeva võrra, järgides sealjuures kõiki Lepingu pikendamiseks ette nähtud tingimusi.

Kui Laenu tagastamine ja/või Lepingu pikendamine ei toimu tähtaegselt ja/või Lepingus ettenähtud tingimustel, siis Laenusaaja tegevust Laenuandja interneti keskkonnas piiratakse ja uut laenu Laenusaajale ei anta, enne kui eelmine Laen, Intressid ja võimalikud muud Maksed (defineeritud allpool) on tasutud.

3.1. Lepingu alusel väljamakstav laenusumma (edaspidi nimetatud ka Laen) on kas 1 000,00 (üks tuhat) eurot, 1 100,00 (üks tuhat ükssada) eurot, 1 200,00 (üks tuhat kakssada) eurot, 1 300,00 (üks tuhat kolmsada) eurot, 1 400,00 (üks tuhat nelisada) eurot, 1 500,00 (üks tuhat viissada) eurot, 1 600,00 (üks tuhat kuussada) eurot, 1 700,00 (üks tuhat seitsesada) eurot, 1 800,00 (üks tuhat kaheksasada) eurot, 1 900,00 (üks tuhat üheksasada) eurot või 2 000,00 (kaks tuhat) eurot. Iga Laenusaaja peab olema vähemalt 18 aastat vana.

3.2. Tulenevalt Laenusaaja maksedistsipliinist, Laenusaajale Laenuandja poolt antavast krediidihinnangust, Laenu võtnud ja/või võtta soovivate isikute arvust ja üldisest majanduslikust olukorrast Eesti Vabariigis, on Laenuandjal õigus ühepoolselt otsustada, kui palju ja kellele väljastatakse Laenu.

3.3. Laenu välja maksmise tingimused:

3.3.1. Laen makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole 1 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Juhul, kui Laenusaaja taotleb Laenu saamist muu panga kui Sampo Panga, SEB Panga või Swedbank’i kontole, pikeneb Laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei vastuta Laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis Laenuandjast sõltumatutel asjaoludel.

3.3.2. Laenu saamiseks peab Laenusaaja olema Eesti Vabariigi kodanik või omama Eestis alalist elamisluba.

3.3.3. Laenuandja jätab endale käesolevaga õiguse keelduda Laenu väljastamast ning ei kohustu Laenusaajale keeldumise põhjuseid avaldama. Laenusaaja, kellele Laenuandja on võimaldanud kasutada laenutoodet IDEELAEN, kuid kes pole eelnimetatud toote raames Laenu võtnud, võib võtta laenu ka laenutoote KIIRLAEN raames.

3.4. Laenu taotlemise kord:

3.4.1. Laenusaaja tutvub Lepingu tingimustega ning esitab Laenuandjale Laenu saamiseks vajalikud andmed, täites kohustuslikud väljad Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee. LAENUSAAJA VASTUTAB ANDMETE ÕIGSUSE EEST ja KOHUSTUB ANDMETE MUUTUMISEL MUUTMA ANDMED KA LAENUANDJA KODULEHEKÜLJEL.

3.4.2. Laenusaaja aktsepteerib (sõlmib) Lepingu, kasutades Lepingu aktsepteerimiseks (sõlmimiseks) Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

3.4.3. Pärast Lepingu punktides 3.4.1 ja 3.4.2 kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist ja aktsepteerimist Laenuandja poolt väljastab Laenuandja Laenusaajale kasutajanime ja parooli, millest Laenuandja teavitab Laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli kättesaadavuse ja võimalike kuritarvituste eest vastutab Lepingu raames Laenusaaja ainuisikuliselt.

3.4.4. Laenusaaja peab esmakordsel Lepingu sõlmimisel täiendavalt minema Laenuandja esindusse või ID punkti mille nimekiri on toodud Laenuandja veebilehel www.smslaen.ee ning võimaldama Laenuandjal tuvastada Laenusaaja isikusamasus isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) alusel.

3.4.5. Samuti peab Laenusaaja täitma küsimustiku Laenusaaja maksevõime hindamiseks ja Laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele.

3.4.6. Laenu on võimalik taotleda internetis, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse kodulehele www.smslaen.ee. Laenutaotluse saatmisega Laenusaaja poolt Laenuandjale annab Laenusaaja täiendava (lisaks Lepingu sõlmimisel antud kinnitusele) aktsepti Laenu saamiseks ning Lepingus toodud tingimustega nõustumiseks.

3.4.7. Vastuseks Laenusaaja poolt interneti teel saadetud laenutaotlusele edastab Laenuandja Laenusaaja e-posti aadressile kirja milles on toodud järgmised andmed Laenusaaja poolt soovitava Laenu kohta (edaspidi nimetatud ka Laenu Tingimused):

1) Laenusaaja nimi ja aadress;

2) Laenuandja nimi ja aadress;

3) krediidi liik;

4) kasutusse võetav Laenu summa;

5) Laenu kasutusse võtmise tingimused;

6) Laenulepingu (defineeritud allpool) kestus;

7) tagasimaksete summa, arv ja sagedus andmete esitamise aja seisuga;

8) kõigi Laenusaaja poolt Laenu tagasimaksmiseks ja krediidi kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusumma;

9) Intressi määr aasta kohta ja selle kohaldamise tingimused;

10) krediidi kulukuse määr aasta kohta;

11) hoiatus tasumata Maksetest tulenevate tagajärgede kohta;

12) kohaldatav viivise määr maksetega viivitamise korral ja selle kohandamise kord ning vajadusel viivituse korral hüvitamisele kuuluvad kulud;

13) Laenusaaja õigus nõuda Laenuandjalt tasuta mis tahes ajal kogu Laenulepingu kestuse jooksul Laenulepingu kohta tagasimaksetabelit, milles on põhisumma tagasimakse tähtaeg kindlaks määratud;

14) taganemisõiguse olemasolu või puudumine ja ajavahemik, mille vältel taganemisõigust saab kasutada, ja muud taganemisõiguse kasutamise tingimused, sealhulgas teave Laenusaaja kohustuse kohta maksta tagasi Laenu ning Laenu suhtes alates selle kasutamise kuupäevast kuni selle Laenuandjale maksmise kuupäevani kogunenud Intress ja Intress ühe päeva kohta;

15) Laenulepingu ülesütlemise kord;

16) Laenu ennetähtaegse tagastamise õigus, Laenu ennetähtaegse tagastamise kord ja vajaduse korral teave, mis käsitleb Laenuandja õigust saada hüvitist ning selle hüvitise arvutamise viisi;

17) pädeva järelevalveasutuse nimetus ja aadress;

18) teave Laenulepingust tulenevate vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluste kohta;

19) Laenusaajalt nõutavad tagatised ja kindlustus, kui neid nõutakse;

20) Laenulepingust tulenevad tasud ning selliste tasude muutmise tingimused, kui Laenusaajalt tasusid nõutakse;

21) vajaduse korral muud Laenulepingu tingimused.

3.4.8. Punktis 3.4.7 nimetatud e-kirja saatmisest Laenusaajale teatab Laenuandja Laenusaajale samaaegselt veebilehel www.smslaen.ee kuvatava teatega. Kui Laenusaaja on saanud Laenuandja e-kirja kätte, peab ta põhjalikult Laenu Tingimustega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel Laenu. Selleks annab Laenusaaja Laenuandjale telefoni või e-kirja teel kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel Laenu. Selle kinnituse edastamisega sõlmib Laenusaaja Laenuandjaga laenulepingu (edaspidi nimetatud ka Laenuleping). Laenuleping koosneb käesolevast Lepingust ja Laenu Tingimustest.

3.5. Laenutähtpäeva pikendamine:

3.5.1. Laenusaajal on võimalus pikendada korduvalt 15- või 30-päevaseks perioodiks Laenutähtpäeva, järgides Laenutähtpäeva pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

3.5.2. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada peale Lepingu sõlmimist ja Laenu saamist koheselt ja/või kuni Laenu tagastamise tähtpäevani (kaasa arvatud Laenu tagastamise tähtpäev). Laenutähtpäeva on võimalik pikendada üksnes juhul, kui Laenusaajal ei ole tähtaegselt tasumata võlgnevusi Laenuandja ees.

3.5.3. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada korduvalt kas 15- või 30-päevaste perioodide võrra järgmiste tasude eest:

Pikendamise tasud

Laenusumma

15 päeva

30 päeva

1000 €

60 €

90 €

1100 €

66 €

99 €

1200 €

72 €

108 €

1300 €

78 €

117 €

1400 €

84 €

126 €

1500 €

90 €

135 €

1600 €

96 €

144 €

1700 €

102 €

153 €

1800 €

108 €

162 €

1900 €

114 €

171 €

2000 €

120 €

180 €

3.5.4. Laenutähtpäeva pikendamiseks peab Laenusaaja täitma vastava avalduse Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee, kasutades seejuures varem väljastatud kasutajanime ja parooli. Laenutähtpäeva pikendamiseks tasub Laenusaaja koheselt peale avalduse täitmist Laenuandjale Laenutähtpäeva pikendamise tasu Lepingus sätestatud suuruses.

3.5.5. Kui Laenusaaja on esitanud Laenutähtpäeva pikendamise avalduse, edastab Laenuandja Laenusaajale Laenu Tingimused pärast Laenu pikendamist. Laenusaaja peab põhjalikult tutvuma Laenu Tingimustega. Laenusaaja annab Laenuandjale veebilehel www.smslaen.ee kinnituse, et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega peale Laenu pikendamist ning soovib nendel tingimustel Laenu pikendada.

3.5.6. Laenutähtpäeva pikendamiseks korraga mitmeks 15- või 30-päevaseks perioodiks, peab Laenusaaja tasuma Laenuandjale koheselt peale Laenutähtpäeva pikendamise avalduse täitmist Laenult arvestatavat laenu pikendamise tasu nii mitmekordselt, kui soovitakse Laenutähtpäeva pikendada, lähtudes Lepingu punktis 3.5.3 sätestatud tasudest.

3.5.7. Laenuandjal on õigus keelduda Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma Laenusaajale oma otsust põhjendamata.

4. INTRESSIMÄÄRAD JA MUUD ANDMED

4.1. Laenusaaja kohustub Laenuandjale tasuma Intressi (mis on arvestatud osamaksete sisse) alljärgnevalt:

Laenu tähtaeg

6 kuud

7 kuud

8 kuud

9 kuud

10 kuud

11 kuud

12 kuud

180 päeva

210 päeva

240 päeva

270 päeva

300 päeva

330 päeva

360 päeva

Osamaksete hulk

6

7

8

9

10

11

12

LAEN 1000 EUROT

             

Krediidi netosumma

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

1000 €

Osamakse suurus

225 €

205 €

185 €

170 €

160 €

150 €

145 €

Krediidi brutosumma

1350 €

1435 €

1480 €

1530 €

1600 €

1650 €

1740 €

Intressimäär aastas

111,75%

119,28%

115,69%

113,64%

115,27%

113,25%

117,05%

Intressi kogusumma

350 €

435 €

480 €

530 €

600 €

650 €

740 €

Krediidi kulukuse määr aastas

191,09%

211,80%

201,76%

196,17%

200,61%

195,12%

205,53%

LAEN 1100 EUROT

             

Krediidi netosumma

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

1100 €

Osamakse suurus

250 €

225 €

205 €

190 €

175 €

165 €

160 €

Krediidi brutosumma

1500 €

1575 €

1640 €

1710 €

1750 €

1815 €

1920 €

Intressimäär aastas

115,83%

118,47%

118,10%

118,41%

113,70%

113,25%

117,81%

Intressi kogusumma

400 €

475 €

540 €

610 €

650 €

715 €

820 €

Krediidi kulukuse määr aastas

202,14%

209,51%

208,46%

209,34%

196,32%

195,12%

207,65%

LAEN 1200 EUROT

             

Krediidi netosumma

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

1200 €

Osamakse suurus

270 €

245 €

220 €

205 €

190 €

180 €

170 €

Krediidi brutosumma

1620 €

1715 €

1760 €

1845 €

1900 €

1980 €

2040 €

Intressimäär aastas

111,75%

117,80%

112,74%

115,10%

112,38%

113,25%

111,43%

Intressi kogusumma

420 €

515 €

560 €

645 €

700 €

780 €

840 €

Krediidi kulukuse määr aastas

191,09%

207,62%

193,73%

200,15%

192,78%

195,12%

190,24%

LAEN 1300 EUROT

             

Krediidi netosumma

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

1300 €

Osamakse suurus

295 €

265 €

240 €

220 €

210 €

195 €

185 €

Krediidi brutosumma

1770 €

1855 €

1920 €

1980 €

2100 €

2145 €

2220 €

Intressimäär aastas

115,20%

117,23%

115,01%

112,29%

117,93%

113,25%

112,51%

Intressi kogusumma

470 €

555 €

620 €

680 €

800 €

845 €

920 €

Krediidi kulukuse määr aastas

200,42%

206,03%

199,90%

192,54%

207,97%

195,12%

193,14%

LAEN 1400 EUROT

             

Krediidi netosumma

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

1400 €

Osamakse suurus

315 €

285 €

260 €

240 €

225 €

210 €

200 €

Krediidi brutosumma

1890 €

1995 €

2080 €

2160 €

2250 €

2310 €

2400 €

Intressimäär aastas

111,75%

116,74%

116,95%

116,14%

116,50%

113,25%

113,44%

Intressi kogusumma

490 €

595 €

680 €

760 €

850 €

910 €

1000 €

Krediidi kulukuse määr aastas

191,09%

204,67%

205,26%

203,01%

204,01%

195,12%

195,64%

LAEN 1500 EUROT

             

Krediidi netosumma

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

1500 €

Osamakse suurus

340 €

305 €

280 €

260 €

240 €

225 €

215 €

Krediidi brutosumma

2040 €

2135 €

2240 €

2340 €

2400 €

2475 €

2580 €

Intressimäär aastas

114,74%

116,32%

118,63%

119,47%

115,27%

113,25%

114,25%

Intressi kogusumma

540 €

635 €

740 €

840 €

900 €

975 €

1080 €

Krediidi kulukuse määr aastas

199,16%

203,49%

209,96%

212,32%

200,61%

195,12%

197,81%

LAEN 1600 EUROT

             

Krediidi netosumma

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

1600 €

Osamakse suurus

365 €

325 €

295 €

275 €

255 €

240 €

230 €

Krediidi brutosumma

2190 €

2275 €

2360 €

2475 €

2550 €

2640 €

2760 €

Intressimäär aastas

117,35%

115,94%

114,58%

116,92%

114,19%

113,25%

114,95%

Intressi kogusumma

590 €

675 €

760 €

875 €

950 €

1040 €

1160 €

Krediidi kulukuse määr aastas

206,37%

202,46%

198,73%

205,18%

197,66%

195,12%

199,73%

LAEN 1700 EUROT

             

Krediidi netosumma

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

1700 €

Osamakse suurus

385 €

345 €

315 €

290 €

270 €

260 €

245 €

Krediidi brutosumma

2310 €

2 415 €

2520 €

2610 €

2700 €

2860 €

2 940 €

Intressimäär aastas

114,39%

115,62%

116,21%

114,67%

113,23%

118,27%

115,57%

Intressi kogusumma

610 €

715 €

820 €

910 €

1000 €

1160 €

1240 €

Krediidi kulukuse määr aastas

198,21%

201,56%

203,20%

198,98%

195,07%

208,93%

201,43%

LAEN 1800 EUROT

             

Krediidi netosumma

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

1800 €

Osamakse suurus

410 €

365 €

335 €

310 €

290 €

270 €

260 €

Krediidi brutosumma

2460 €

2555 €

2680 €

2790 €

2900 €

2970 €

3120 €

Intressimäär aastas

116,73%

115,32%

117,65%

117,53%

117,19%

113,25%

116,12%

Intressi kogusumma

660 €

755 €

880 €

990 €

1100 €

1170 €

1320 €

Krediidi kulukuse määr aastas

204,64%

200,76%

207,21%

206,87%

205,92%

195,12%

202,94%

LAEN 1900 EUROT

             

Krediidi netosumma

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1 900 €

1900 €

1 900 €

Osamakse suurus

430 €

385 €

350 €

325 €

305 €

290 €

270 €

Krediidi brutosumma

2580 €

2695 €

2800 €

2925 €

3050 €

3190 €

3240 €

Intressimäär aastas

114,11%

115,06%

114,29%

115,49%

116,18%

117,74%

112,17%

Intressi kogusumma

680 €

795 €

900 €

1025 €

1150 €

1290 €

1340 €

Krediidi kulukuse määr aastas

197,45%

200,04%

197,94%

201,20%

203,12%

207,46%

192,22%

LAEN 2000 EUROT

             

Krediidi netosumma

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

2000 €

Osamakse suurus

455 €

405 €

370 €

340 €

320 €

300 €

290 €

Krediidi brutosumma

2730 €

2835 €

2960 €

3060 €

3200 €

3300 €

3480 €

Intressimäär aastas

116,23%

114,83%

115,69%

113,64%

115,27%

113,25%

117,05%

Intressi kogusumma

730 €

835 €

960 €

1060 €

1200 €

1300 €

1480 €

Krediidi kulukuse määr aastas

203,27%

199,40%

201,76%

196,17%

200,61%

195,12%

205,53%

4.2. Intress (edaspidi nimetatud ka Intress) käesoleva Lepingu mõistes on tasu, mis katab raha kasutamise kulu, kirjade, SMS-ide ja elektrooniliste kirjade saatmise kulu, ööpäevaringse klienditeeninduse, Laenuandja töötajate palgakulud, õigusabikulud jne.

5. LAENU TAGASTAMINE

5.1. Laenutähtpäev on vastavalt Laenusaaja poolt saadetud laenutaotlusele ja käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele kas 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuud Laenu summa väljastamisest Laenusaaja arveldusarvele Laenuandja poolt. Laenu tagasimaksed toimuvad igakuiselt vastavalt Laenu taotlemisel märgitud tähtajale järgmiselt:

5.1.1. Kuuekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku kuus osamakset;

5.1.2. Seitsmekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku seitse osamakset;

5.1.3. Kaheksakuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku kaheksa osamakset;

5.1.4. Üheksakuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku üheksa osamakset;

5.1.5. Kümnekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema igakuiselt, kokku kümme osamakset;

5.1.6. Üheteistkümnekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku üksteist osamakset;

5.1.7. Kaheteistkümnekuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tegema makseid igakuiselt, kokku kaksteist osamakset.

5.2. Kui Laenusaajale on võimaldatud Laenutähtpäeva pikendamist Lepingu punkti 3.5 alapunktides sätestatud tingimustel, saabub Laenutähtpäev pikendamisel fikseeritud tähtpäeva saabumisel.

5.3. Laenu tagastamise maksegraafik koos osamaksete suuruse ja osamaksete tasumise tähtpäevadega väljastatakse Laenusaajale Laenuandja poolt arve näol ning Laenusaaja kohustub täitma eelnimetatud graafikus fikseeritud maksekohustust.

6. MAKSETE TEGEMINE JA VALUUTA

6.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud Laenusaaja poolt tehtavad maksed – Laenu tagasimakse(d), Intress, Lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv, menetlustasud ja kahjuhüvitised – (edaspidi ühiselt nimetatud Maksed) loetakse tasutuks, kui Maksete tegemiseks vajalik raha on laekunud Laenuandja konto(de)le Laenuandja pangas.

6.2. Kui Laenusaaja poolt tehtava Makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab Laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese tööpäeva.

6.3. Kõik Lepingu täitmisega seotud Maksed tuleb tasuda Laenu valuutas.

7. LAENU, INTRESSIDE JA MUUDE MAKSETE TASUMINE

7.1. Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos Intressidega Laenu tagastamise tähtpäevadeks vastavalt Lepingu punkti 5.3 kohaselt koostatud arvele. Laenutähtpäevaks peetakse käesoleva Lepingu mõistes ka kõigi graafikujärgsete osamaksete tagastamise tähtpäeva.

7.2. Kui Laen ja Intressid ei ole tasutud tähtaegselt, siis on Laenuandjal ja Aktsiaseltsil Era Liisingu Inkassoteenused (registreerimiskood 10625474, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn - edaspidi nimetatud ka ELI) ja Nord Collect Osaühingul (registrikood 11897588, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn) kõigil eraldi õigus nõuda Laenusaajalt lisaks Laenule ka Intressi, viivist, menetluskulusid ja kahju hüvitamist.

7.3. Kui Laenusaaja on teinud Lepingu alusel Makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse Makse:

(a) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;

(b) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

(c) kolmandas järjekorras Intressi katteks;

(d) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

8. INTRESSIARVESTUS JA ENNETÄHTAEGNE TAGASIMAKSE

8.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Lepingus sätestatud Intressi ja muid Makseid Lepingus sätestatud määrades ja tähtpäeva(de)l. Intressi arvestamisel Laenu tagastamata osalt intressiperioodi eest lähtub Laenuandja 360-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja Lepingus kokkulepitud Intressi määrast (lepinguline intressimäär on toodud punktis 4.1 toodud tabelis). Intressiarvestus algab Laenu Laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb Laenutähtpäeval.

8.2. Laenusaaja võib Laenulepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Laenusaaja Laenu kasutamata jätmise ajale langevat Intressi ja muid kulusid. Laenusaajal on kohustus hüvitada Laenuandjale Laenu ennetähtaegse tagasimaksmisega seotud (mh täiendava tööjõukuluga tekitatud) kahju. Kui Laenusaaja täidab Laenulepingust tulenevad kohustused ennetähtaegselt hetkel, kui Laenutähtpäevani on aega kuni 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast. Kui Laenulepingust tulenevate kohustuste täitmise hetke ja Laenutähtaja vaheline periood on pikem kui 1 (üks) aasta, on kahjuhüvitise suurus 1% ennetähtaegselt tagasi makstud Laenu summast.

8.3. Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks saadab Laenusaaja Laenuandjale veebilehe www.smslaen.ee kaudu Laenu ennetähtaegse tagastamise avalduse. Kolme tööpäeva jooksul Laenusaaja avalduse saamisest teatab Laenuandja Laenusaajale samal viisil summa, mille tasumisega on Laenusaajal võimalik täielikult täita Laenulepingust tulenevad rahalised kohustused.

9. TAGATIS JA KINDLUSTUS

9.1. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt tagatist (käendus, pant vms) mis tagab Laenusaaja kohustusi Laenuandja ees. Laenusaaja on kohustatud osutama Laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul, müügil, ja kandma sellest tulenevad kulud.

9.2. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt, et Laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu mille alusel oleks kindlustatud Laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine Lepingu alusel. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb Laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, Laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub Laenusaaja.

10. LAENU SISSENÕUDE MENETLUSKULUD

10.1. Juhul, kui Laenusaaja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. Laenusaaja on hilinenud Maksete tasumisega Laenuandjale), on Laenuandjal õigus loovutada kõik Laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingule. Selleks on Laenuandja poolt ELI-le ja Nord Collect Osaühingule antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

10.2. ELI-l ja Nord Collect Osaühingul koos Laenuandjaga või iseseisvalt on õigus Laenusaajalt nõuda lisaks Laenule ja muudele Maksetele ka Laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja Laenusaaja kohustub hüvitama Laenuandjale ja ka ELI-le ja Nord Collect Osaühingule Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumisest või täitmata jätmisest tekkinud kulutused.

Menetluskulude miinimumsuurused:

10.2.1. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 31 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 44 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 10,00 (kümme) eurot;

10.2.2. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 45 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 119 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 25,00(kakskümmend viis) eurot;

10.2.3. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 120 või enam kalendripäeva menetluskulud summas vähemalt 65,00 (kuuskümmend viis) eurot;

10.2.4. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 150 või enam kalendripäeva võivad lisanduda Laenule täiendavad menetluskulud.

10.2.5. Menetluskulud hagiavalduse esitamisel kohtusse (toimub kui Laenusaaja Lepingust tulenevad kohustused on Laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas vähemalt 65,00 (kuuskümmend viis) eurot, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

11. VIIVIS

Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu ja/või muude Maksete tagasimakset tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist Lepingus sätestatud Intressi määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

12. LEPPETRAHV

Kui Laenusaaja rikub ühte või mitut Lepingust või seadusest tulenevat kohustust Laenuandja ees, mis ei seisne selles et Laenusaaja viivitab võlgnetavate Maksete tasumisega, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi 20% (kahekümne protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata Laenust, kuid mitte vähem kui 45 eurot. Eelkõige kasutab Laenuandja õigust leppetrahvile juhul, kui Laenusaaja ei ole Lepingust tulenevat kohustust täitnud Laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma leppetrahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(d), järgides Laenuandja poolt antud tähtaegu ja juhiseid. Leppetrahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista Laenuandja õigust Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

13. NÕUETE AEGUMINE

Vastavalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 145 lõikele 2 on Pooled kokku leppinud Lepingust tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendamises viie (5) aastani. Lepinguliste kohustuste tahtlikust rikkumisest tulenevate nõuete aegumisperioodi pikendatakse kümne (10) aastani.

14. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST

Laenuandjal on õigus keelduda Laenusaajale Laenu väljastamisest ja/või Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata. Kui otsus Laenusaajale Laenu mitte anda põhineb andmekogudest saadud teabel, peab Laenuandja viivitamata ja tasuta teavitama Laenusaajat sellise andmekogus sooritatud päringu tulemustest ja kasutatud informatsioonist. Erandjuhul ei edastata andmekogudest saadud teavet, kui sellise teabe edastamine on keelatud õigusaktidega või vastuolus avaliku korra või julgeoleku eesmärkidega.

15. TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Laenusaaja kohustub:

15.1. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale Laenusaaja või Lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite- või pankrotimenetlusest (st ajutise halduri määramisest);

15.2. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha- ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest;

15.3. Teatama Laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise;

15.4. Kohustuste täitmisel Laenuandja ees mitte eelistama Laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

15.5. Seadma Lepingu täitmise tagamiseks Laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi Laenuandja või Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused või Nord Collect Osaühingu kasuks.

15.6. Juhul, kui Laenusaaja rikub punktist 15 tulenevaid teavituskohustusi, siis käsitlevad Pooled seda olulise rikkumisena, mis annab Laenuandjale õiguse öelda Leping üles ning nõuda Laenusaajalt viivitamatult Laenu, Intresside ja leppetrahvi tasumist, samuti kahju hüvitamist, mis olid tekkinud seoses Laenusaaja rikkumisega.

16. LEPINGU LÕPPEMINE

16.1. Leping lõppeb eelkõige kohase täitmisega.

16.2. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja olulise rikkumise tõttu üles öelda.

16.3. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja Laenuandja on andnud Laenusaajale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral Lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Laenuandja peab Laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Kui Laenuandja ütleb Lepingu üles, vähendatakse vastavalt Laenu põhisumma tagasimaksmiseks ja Laenu kogukulu kandmiseks tehtavate maksete kogusummat Laenu kasutamata jätmise ajale langeva Intressi ja Laenusaajale langevate kulude võrra.

16.4. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) päeva jooksul Laenulepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema punktis 3.4.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest.

16.5. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 14 (neljateistkümne) päeva jooksul punktis 3.4.9 nimetatud Laenulepingu sõlmimisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Lepingus või hiljem Laenuandja poolt Laenusaajale teatavaks tehtud Laenuandja postiaadressil. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Laenusaaja allkiri.

16.6. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu tagastama ja Intressid Laenuandjale tasuma hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu ja ei tasu Intresse nimetatud tähtaja jooksul loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

16.7. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust punkti 16.4 kohaselt, tasub ta Laenult Intressi ajavahemiku eest, mis jääb Laenuandja poolt Laenu Laenusaajale väljastamise ja Laenu Laenuandjale tagastamise vahele. Lisaks on Laenusaaja kohustatud hüvitama Laenuandja poolt avalik-õigusliku suhte alusel krediidisuhte raames makstud tagastamatud tasud (nt tasud registriväljavõtete eest).

17. TEATED

Ühe Lepingu Poole Lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused Lepingu teisele Poolele loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui:

17.1. teade on e-posti teel saadetud Lepingus märgitud teise Poole e-posti aadressile;

17.2. teade on saadetud liht- või tähitud kirjana Lepingus märgitud teise Poole postiaadressile;

17.3. teade on üle antud teise Poole või tema esindaja allkirja vastu.

Laenuandja aktsepteerib Laenusaaja laenutaotlusi vastavalt Lepingu punktile 3.4.6 ja võib aktsepteerida Laenusaaja tahteavaldusi ka telefoni teel.

17.4. Laenuandja ei pea ette teatama hinnakirja muudatustest, millega hinnad muudetakse Laenusaajale soodsamaks, ja Lepingu sätete täiendamisest, mis puudutavad Laenuandja rahapesu tõkestamise alast tegevust. Samuti ei pea Laenuandja ette teatama seaduste muutumisest tingitud Lepingu muudatustest.

18. LEPINGU KEHTIVUS

18.1. Leping jõustub Lepingu aktsepteerimisega Laenuandja internetikodulehel ning aktsepteerimise kinnitamisega (sõlmimisega) vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

18.2. Leping loetakse peatunuks, kui Laenusaaja ei ole eelneva 24 kuu jooksul IDEELAENU teenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse Laenuandja ees - tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu, tasunud Intressid ja muud Maksed.

Sel juhul Laenusaaja juurdepääsu Laenuandja interneti keskkonda piiratakse.

Peale Lepingu peatumist ei ole Laenusaaja konto Laenuandja koduleheküljel aktiivne. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub Laenusaaja tahteavalduse alusel.

Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma Lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta Lepingu tingimusi, kui tingimuste muutmine ei ole Laenusaaja suhtes ebamõistlik. Laenuandja kohustub Laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse Leping kohe lõpetada.


19. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

19.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

19.1.1. Lepingu täitmist tagavaid isikuid;

19.1.2. Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo, registrikood 10256137;

19.1.3. Poolte volitatud esindajaid;

19.1.4. Nõuete käsitlejat Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused, registrikood 10625474;

19.1.5. Nõuete käsitlejat Nord Collect Osaühingut, registrikood 11897588;

19.1.6. Audiitoreid nende kutsetegevuses;

19.1.7. Rahapesu andmebürood;

19.1.8. Finantsinspektsiooni;

19.1.9. Tarbijakaitseametit;

19.1.10. Teisi isikuid kes küsivad infot oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

19.2. Punktis 19.1 nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Punktis 19.1 nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui nende isikute teabe nõudmise õigus tuleneb seadusest.

19.3. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku töödelda Laenusaaja isikuandmeid, edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo Laenusaaja nimi, isikukood, andmed Laenusaaja elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale täieliku ja tingimusteta nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas avaldamiseks maksehäireregistris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuse langetamisel. Laenuandja töötleb Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

19.4. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku lindistada Laenuandja ja Laenusaaja vahelisi telefonivestlusi Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

20. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

20.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

20.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Laenusaajal on võimalus Lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.


SMS Laen kliendilepingu tingimused kuni 31.12.2010

KLIENDILEPING

Sõlmimise kuupäev:

 1. LAENUANDJA

Nimi:

Aktsiaselts SMS Laen

Registrikood:

11251314

Pank:

10220059578010 (SEB Pank), 221031442348 (Swedbank)

Asukoht:

Narva mnt 9A, 10117 Tallinn

Telefon:

+372 644 0467

E-post:

info@smslaen.ee

 1. LAENUSAAJA

Nimi:

Isikukood:

Postiaadress:

Telefon:

E-post:

[Laenuandja ja Laenusaaja on selles lepingus (edaspidi nimetatud ka Leping) edaspidi koos nimetatud “Pooled” või eraldi nimetatud “Pool”]

2.1. Laenusaaja kinnitab käesoleva lepingu sõlmimisel, et on hoolikalt tutvunud Lepingu tingimustega (ennekõike Laenu intressi määradega, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad Laenusaajal juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt arusaanud ja endale Lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

2.2. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest, kui ka majanduslikest tagajärgedest.

2.2. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad igasugused õiguslikud ja muud takistused Lepingut sõlmida ja täita ning et Laenusaaja toimib Lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus.

2.3. Laenusaaja kinnitab, et Lepingus toodud andmed Laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning Laenusaaja on Lepingu sõlmimisega nõus ja Lepingu sõlmimine vastab Laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

2.4. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti, ega algatatud pankrotimenetlust, samuti ei kehti ärikeeldu.

2.5. Laenusaaja kinnitab, et Leping loob Laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste Laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti.

2.6. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisel ei tegutse Laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu.

2.7. Laenusaaja kinnitab, et Laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või Laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga Laenusaaja soovib käesoleva Lepingu sõlmimist.

2.8. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja on õigus-, teo-, ja otsustusvõimeline isik Eesti Vabariigi seaduse alusel ning tal on piiramata õigused ja volitused Lepingu sõlmimiseks ja enesele Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

2.9. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on Laenusaajal võimalik käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

3. LAEN JA LAENU TAOTLEMINE, VÄLJASTAMINE JA LAENU TAGASTAMISE TÄHTPÄEVA PIKENDAMINE

Käesoleva Lepingu alusel võimaldatakse Laenusaajal võtta KORDUVALT Laenuandjalt KIIRLAENU. Laenu ühekordne kasutamise periood on 15 või 30 päeva või 2, 3, 4, 5 või 6 kuud. Laenu taotlemisel määrab Laenusaaja ise, kas ta soovib 15 päevast või 30 päevast laenu või 2, 3, 4, 5 või 6 kuulist laenu. Laenu kasutamise eest maksab Laenusaaja Intresse vastavalt Lepingu punktis 4. toodud määradele.

Vastaval tähtaja /see on 15 või 30 päeva või vastavalt graafikus fikseeritud igakuuliste osamaksete laenutähtajale 2, 3, 4, 5 või 6 kuu jooksul/ tuleb Laenusaajal Laen ja kokkulepitud intressid tasuda TÄHTAEGSELT Laenuandja arvele.

Laenusaajal on kokkuleppel Laenuandjaga võimalus pikendada korduvalt laenu tagastamise tähtpäeva (edaspidi nimetatud ka Laenutähtpäev) 15 või 30 päeva võrra, järgides sealjuures kõiki Lepingu pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

Kui Laenu tagastamine ja/või Lepingu pikendamine ei toimu tähtaegselt ja/või Lepingus ettenähtud tingimustel, siis Laenusaaja tegevust Laenuandja interneti keskkonnas piiratakse ja uut laenu Laenusaajale ei anta, enne kui eelmine Laen, intressid ja võimalikud muud Maksed on tasutud.

3.1. Lepingu alusel väljamakstav laenusumma (edaspidi nimetatud ka Laen) on kas 1000,00 (üks tuhat) krooni, 2 000,00 (kaks tuhat) krooni, 3 000,00 (kolm tuhat) krooni, 4000, 00 (neli tuhat) krooni, 5000,00 (viis tuhat) krooni, 6000,00 (kuus tuhat) krooni, 7000,00 (seitse tuhat) krooni, 8000,00 (kaheksa tuhat) krooni, 9000,00 (üheksa tuhat) krooni või 10 000 (kümme tuhat) krooni vastavalt Laenusaaja avaldusele Laenu saamiseks, võttes arvesse selle Lepingu punktis 3.1. sätestatud tingimusi. Laenu, summas 4000 (neli tuhat) krooni ja enam, võtmiseks peab Laenusaaja saavutama Laenuandja poolt aktsepteeritava reitingu. Laenu kuni 5000,00 (viis tuhat) krooni on võimalik taotleda mobiiltelefoni tekstisõnumi, Laenuandja veebilehe, asukoha või R-kioski kaudu vastavalt selle Lepingu tingimustele. Iga laenutaotleja peab olema vähemalt 18 aastat vana ning üle 5000,00 (viie tuhande) krooni suuruse Laenu taotleja peab olema vähemalt 21 aastat vana. Laenu summas 6000,00 (kuus tuhat) krooni või enam on võimalik taotleda ainult internetis Laenuandja veebilehe kaudu.

3.1.1. Laenu esmakordsel ja/või teistkordsel võtmisel on Lepingu alusel väljamakstav laenusumma kas 1000,00 (üks tuhat) krooni, 2 000,00 (kaks tuhat) krooni või 3 000,00 (kolm tuhat) krooni.

3.1.2. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt kaks korda ning on oma kohustuse Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 1000,00 (üks tuhat) krooni, 2 000,00 (kaks tuhat) krooni, 3 000,00 (kolm tuhat) krooni, 4000,00 (neli tuhat) krooni või 5000,00 (viis tuhat) krooni.

3.1.3. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt kolm korda ning on oma kohustused Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 1000,00 (üks tuhat) krooni, 2 000,00 (kaks tuhat) krooni, 3000,00 (kolm tuhat) krooni, 4000,00 (neli tuhat) krooni, 5000,00 (viis tuhat) krooni, 6000,00 (kuus tuhat) krooni või 7000,00 (seitse tuhat) krooni.

3.1.4. Laenusaajal, kes on võtnud Laenuandjalt Laenu vähemalt neli korda ning on oma kohustused Laenuandja ees korrektselt täitnud, on võimalus võtta Laenu summas 1000,00 (üks tuhat) krooni, 2 000,00 (kaks tuhat) krooni, 3 000,00 (kolm tuhat) krooni, 4000, 00 (neli tuhat) krooni, 5000,00 (viis tuhat) krooni, 6000,00 (kuus tuhat) krooni, 7000,00 (seitse tuhat) krooni, 8000,00 (kaheksa tuhat) krooni, 9000,00 (üheksa tuhat) krooni või 10 000,00 (kümme tuhat) krooni.

3.1.5. Tulenevalt Laenusaaja maksedistsipliinist, Laenu võtnud ja/või võtta soovivate isikute arvust ja üldisest majanduslikust olukorrast Eesti Vabariigis, on Laenuandjal õigus ühepoolselt otsustada, kui palju ja kellele väljastatakse Laenu.

3.2. Laenu välja maksmise tingimused:

3.2.1. Laen, summas kuni 5000 (viis tuhat) krooni, makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole (kui konto asub SEB pangas, Sampo Pangas või Swedbank’is) 1 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Laen, summas 6000 (kuus tuhat) krooni või enam, makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole (kui konto asub Sampo Pangas, SEB Pangas või Swedbank’is) 24 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Juhul, kui Laenusaaja taotleb Laenu saamist muu panga kontole, see on mitte Sampo Panga, SEB Panga või Swedbank’i kontole, pikeneb laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei vastuta Laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis Laenuandjast sõltumatutel asjaoludel.

3.2.2. Laenu saamiseks peab olema Eesti Vabariigi kodanik või omama Eestis alalist elamisluba.

3.3. Laenu taotlemise kord:

3.3.1. Laenusaaja tutvub Lepingu tingimustega ning esitab Laenuandjale Laenu saamiseks vajalikud andmed, täites kohustuslikud väljad Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee . LAENUSAAJA VASTUTAB ANDMETE ÕIGSUSE EEST ja KOHUSTUB ANDMETE MUUTUMISEL MUUTMA ANDMED KA LAENUANDJA KODULEHEKÜLJEL.

3.3.2. Laenusaaja aktsepteerib (sõlmib) Lepingu kasutades Lepingu aktsepteerimiseks (sõlmimiseks) Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

Laenusaaja peab esmakordsel Lepingu sõlmimisel täiendavalt minema Laenuandja esindusse või ID punkti mille nimekiri on toodud Laenuandja veebilehel smslaen.ee ning võimaldama Laenuandjal tuvastada Laenusaaja isikusamasus isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) alusel.

Samuti peab Laenusaaja täitma küsimustiku laenutaotleja maksevõime hindamiseks ja laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele.

3.3.3. Peale Lepingu punktides 3.3.1. ja 3.3.2. kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist ja aktsepteerimist Laenuandja poolt väljastab Laenuandja Laenusaajale kasutajanime ja parooli, millest Laenuandja teavitab Laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli kättesaadavuse ja võimalike kuritarvituste eest vastutab Lepingu raames Laenusaaja ainuisikuliselt;

3.3.4. Laenu saamiseks SMS-i teel, peab Laenusaaja, peale Lepingu punktide 3.3.1 kuni 3.3.3. kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist, saatma Laenuandjale mobiiltelefoni lühisõnumi (SMS) numbrile 1715 LAEN PAROOL (Laenusaaja valib registreerimisel) SUMMA (taotletav laenusumma) TÄHTAEG (laenu tagasi maksmise tähtaeg – näiteks 15 = 15 päeva - Laenusaaja poolt Laenuandjale). Sõnum tuleb saata kasutajaks registreerimisel märgitud telefoninumbrilt. Lühisõnumi sisu peab täpselt vastama Lepingus toodud sisule ja järjestusele, see on “LAEN PAROOL SUMMA TÄHTAEG”. Vastava lühisõnumi saatmisega Laenusaaja poolt Laenuandjale annab Laenusaaja täiendava (lisaks Lepingu sõlmimisel antud kinnitusele) aktsepti Laenu saamiseks ning Lepingus toodud tingimustega nõustumiseks. Laenu on võimalik taotleda ka internetis, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse kodulehelt www.smslaen.ee, Laenuandja asukohas või R-kioskis;

3.3.5. Vastuseks Laenusaaja poolt punkti 3.3.4. kohaselt SMS-i või interneti teel saadetud laenutaotlusele edastab Laenuandja Laenusaaja e-posti aadressile kirja milles on toodud järgmised andmed Laenusaaja poolt soovitava Laenu kohta (Laenu Tingimused):

1) väljamakstav Laen (krediidi netosumma);

2) kõigi Laenusaaja poolt Laenu tagasimaksmiseks ning intressi ja muude kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma (krediidi brutosumma), muutuvate tingimustega lepingu puhul lepingu sõlmimisel algsete tingimuste kohaselt arvutatud maksete kogusumma;

3) Laenu tagasimaksmise tingimused, eelkõige tarbija poolt Laenu, intressi ja kulude tasumiseks tehtavate osamaksete hulk, osamaksete suurused ja maksete tegemise tähtajad või tähtpäevad;

4) intressimäär aasta kohta;

5) muud Lepinguga seotud kulud;

6) krediidi kulukuse määr aasta kohta;

7) Laenusaaja õigus jätta Laenu enneaegse tagasimaksmise korral maksmata intress Laenu kasutamata jätmise aja eest ja mitte kanda selle aja eest muid Laenuga seotud kulusid;

8) Lepingu lõppemise tingimused, muu hulgas Laenusaaja taganemisõigus, selle õiguse lõppemine, teostamise kord (isiku nimi, kellele ja aadress kuhu tuleb esitada taganemisavaldus) ja tähtaeg;

Selle e-kirja saatmisest Laenusaajale teatab Laenuandja Laenusaajale samaaegselt kas SMS teel või veebilehel smslaen.ee kuvatava teatega, vastavalt sellele kuidas laekus Laenusaaja punktis 3.3.4. kirjeldatud laenutaotlus. Kui Laenusaaja esitab laenutaotluse Laenuandja asukohas või R-kioskis, siis on tal võimalik samas kohas põhjalikult tutvuda Laenu Tingimustega. Kui Laenusaaja on saanud Laenuandja e-kirja kätte või saanud Laenu Tingimused Laenuandja asukohast või R-kioskist, peab ta põhjalikult nendega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel Laenu. Selleks annab Laenusaaja Laenuandjale telefoni või e-kirja teel kinnituse et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel Laenu.

3.3.6. Laenusaaja poolt Laenuandjale lühisõnumi (SMS) edastamine on tasuline teenus, tasu suurus võib olla ajas muutuv ja sõnumi saatmise kulud kannab Laenusaaja vaatamata sellele mis on Laenuandja laenuotsus.

3.3.7. Laenuandjal on õigus Laenusaajale/Laenutaotlejale keelduda laenu väljastamisest, ilma oma otsust põhjendamata.

3.4. Laenutähtpäeva pikendamine:

3.4.1. Laenusaajal on võimalus pikendada korduvalt 15 või 30 päevaseks perioodiks Laenutähtpäeva, järgides Laenutähtpäeva pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

3.4.2. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada peale Lepingu sõlmimist ja Laenu saamist koheselt ja/või kuni Laenu tagastamise tähtpäevani (kaasa arvatud Laenu tagastamise tähtpäev). Laenutähtpäeva on võimalik pikendada üksnes juhul, kui Laenusaajal ei ole tähtaegselt tasumata võlgnevusi Laenuandja ees.

3.4.3. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada korduvalt kas 15 või 30 päevaste perioodide võrra järgmiste tasude eest:

Pikendamise tasud

Laenusumma

15 päeva

30 päeva

1 000 kr

200 kr

300 kr

2 000 kr

380 kr

550 kr

3 000 kr

550 kr

700 kr

4 000 kr

700 kr

900 kr

5 000 kr

850 kr

1 000 kr

6 000 kr

900 kr

1 100 kr

7 000 kr

1 000 kr

1 200 kr

8 000 kr

1 100 kr

1 300 kr

9 000 kr

1 200 kr

1 400 kr

10 000 kr

1 300 kr

1 500 kr

3.4.4. Laenutähtpäeva pikendamiseks peab Laenusaaja täitma ära vastava avalduse Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee, kasutades seejuures varem väljastatud kasutajanime ja parooli. Laenutähtpäeva pikendamiseks tasub Laenusaaja koheselt peale avalduse täitmist Laenuandjale Laenutähtpäeva pikendamise tasu Lepingus sätestatud suuruses.

3.4.5. Kui Laenusaaja on esitanud Laenutähtpäeva pikendamise avalduse, edastab Laenuandja Laenusaaja e-posti aadressile kirja milles on Laenu Tingimused peale Laenu pikendamist. Selle e-kirja saatmisest Laenusaajale teatab Laenuandja Laenusaajat samaaegselt veebilehel smslaen.ee kuvatava teatega. Kui Laenusaaja on saanud Laenuandja e-kirja kätte, peab ta põhjalikult tutvuma e-kirjas sisalduvate andmetega ning kinnitama üle oma tahet pikendada nendel tingimustel Laenu. Selleks annab Laenusaaja Laenuandjale veebilehel smslaen.ee kinnituse et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega peale Laenu pikendamist ning soovib nendel tingimustel Laenu pikendada.

3.4.6. Laenutähtpäeva pikendamiseks korraga mitmeks 15 või 30 päevaseks perioodiks, peab Laenusaaja tasuma Laenuandjale koheselt peale Laenutähtpäeva pikendamise avalduse täitmist Laenult arvestatavat laenu pikendamise tasu nii mitmekordselt, kui soovitakse Laenutähtpäeva pikendada, lähtudes Lepingu punktis 3.4.3. sätestatud tasudest.

3.4.7. Laenuandjal on õigus Laenusaajale keelduda Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata.

4. INTRESSIMÄÄRAD JA MUUD ANDMED

4.1. Laenusaaja kohustub Laenuandjale tasuma intressi (mis on arvestatud osamaksete sisse) alljärgnevalt:

Laenu tähtaeg

15 päeva

30 päeva

2 kuud

3 kuud

4 kuud

5 kuud

6 kuud

60 päeva

90 päeva

120 päeva

150 päeva

180 päeva

Osamaksete hulk

1

1

2

3

4

5

6

LAEN 1000 KROONI

Krediidi netosumma

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

1000 kr

Osamakse suurus

1 200 kr

1 300 kr

700 kr

530 kr

425 kr

360 kr

330 kr

Krediidi brutosumma

1 200 kr

1 300 kr

1 400 kr

1 590 kr

1 700 kr

1 800 kr

1 980 kr

Intressimäär aastas

480,00%

360,00%

308,30%

327,86%

302,48%

281,26%

286,33%

Intressi kogusumma

200 kr

300 kr

400 kr

590 kr

700 kr

800 kr

980 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

5569,39%

2229,81%

1454,83%

1714,74%

1384,32%

1151,38%

1203,77%

LAEN 2000 KROONI

Krediidi netosumma

2 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

Osamakse suurus

2 380 kr

2 550 kr

1 400 kr

1 070 kr

850 kr

720 kr

630 kr

Krediidi brutosumma

2 380 kr

2 550 kr

2 800 kr

3 210 kr

3 400 kr

3 600 kr

3 780 kr

Intressimäär aastas

456,00%

330,00%

308,30%

335,68%

302,48%

281,26%

262,79%

Intressi kogusumma

380 kr

550 kr

800 kr

1 210 kr

1 400 kr

1 600 kr

1 780 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

4670,33%

1745,53%

1454,83%

1829,42%

1384,32%

1151,38%

976,50%

LAEN 3000 KROONI

Krediidi netosumma

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

3 000 kr

Osamakse suurus

3 550 kr

3 700 kr

2 100 kr

1 600 kr

1 275 kr

1 080 kr

950 kr

Krediidi brutosumma

3 550 kr

3 700 kr

4 200 kr

4 800 kr

5 100 kr

5 400 kr

5 700 kr

Intressimäär aastas

440,00%

280,00%

308,30%

333,07%

302,48%

281,26%

265,43%

Intressi kogusumma

550 kr

700 kr

1 200 kr

1 800 kr

2 100 kr

2 400 kr

2 700 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

4145,71%

1138,70%

1454,83%

1790,51%

1384,32%

1151,38%

999,99%

LAEN 4000 KROONI

Krediidi netosumma

4 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

4 000 kr

Osamakse suurus

4 700 kr

4 900 kr

2 800 kr

2 100 kr

1 700 kr

1 440 kr

1 270 kr

Krediidi brutosumma

4 700 kr

4 900 kr

5 600 kr

6 300 kr

6 800 kr

7 200 kr

7 620 kr

Intressimäär aastas

420,00%

270,00%

308,30%

320,02%

302,48%

281,26%

266,74%

Intressi kogusumma

700 kr

900 kr

1 600 kr

2 300 kr

2 800 kr

3 200 kr

3 620 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

3564,41%

1041,91%

1454,83%

1606,08%

1384,32%

1151,38%

1011,89%

LAEN 5000 KROONI

Krediidi netosumma

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

Osamakse suurus

5 850 kr

6 000 kr

3 150 kr

2 150 kr

2 000 kr

1 800 kr

1 580 kr

Krediidi brutosumma

5 850 kr

6 000 kr

6 300 kr

6 450 kr

8 000 kr

9 000 kr

9 480 kr

Intressimäär aastas

408,00%

240,00%

202,74%

166,79%

262,35%

281,26%

264,37%

Intressi kogusumma

850 kr

1 000 kr

1 300 kr

1 450 kr

3 000 kr

4 000 kr

4 480 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

3251,64%

791,61%

550,93%

376,68%

972,58%

1151,38%

990,54%

LAEN 6000 KROONI

Krediidi netosumma

6 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

Osamakse suurus

6 900 kr

7 100 kr

3 700 kr

2 525 kr

2 350 kr

2 150 kr

1 900 kr

Krediidi brutosumma

6 900 kr

7 100 kr

7 400 kr

7 575 kr

9 400 kr

10 750 kr

11 400 kr

Intressimäär aastas

360,00%

220,00%

182,37%

151,51%

248,79%

278,60%

265,43%

Intressi kogusumma

900 kr

1 100 kr

1 400 kr

1 575 kr

3 400 kr

4 750 kr

5 400 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

2229,80%

653,85%

446,17%

316,54%

859,20%

1124,74%

999,99%

LAEN 7000 KROONI

Krediidi netosumma

7 000 kr

7 000 kr

7 000 kr

7 000 kr

7 000 kr

7 000 kr

7 000 kr

Osamakse suurus

8 000 kr

8 200 kr

4 275 kr

2 925 kr

2 700 kr

2 500 kr

2 220 kr

Krediidi brutosumma

8 000 kr

8 200 kr

8 550 kr

8 775 kr

10 800 kr

12 500 kr

13 320 kr

Intressimäär aastas

342,86%

205,71%

173,25%

146,53%

239,06%

276,71%

266,18%

Intressi kogusumma

1 000 kr

1 200 kr

1 550 kr

1 775 kr

3 800 kr

5 500 kr

6 320 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

1940,53%

567,71%

404,47%

298,48%

784,63%

1106,01%

1006,78%

LAEN 8000 KROONI

Krediidi netosumma

8 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

8 000 kr

Osamakse suurus

9 100 kr

9 300 kr

4 875 kr

3 300 kr

3 100 kr

2 880 kr

2 530 kr

Krediidi brutosumma

9 100 kr

9 300 kr

9 750 kr

9 900 kr

12 400 kr

14 400 kr

15 180 kr

Intressimäär aastas

330,00%

195,00%

171,20%

137,54%

241,98%

281,26%

264,77%

Intressi kogusumma

1 100 kr

1 300 kr

1 750 kr

1 900 kr

4 400 kr

6 400 kr

7 180 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

1745,53%

509,14%

395,49%

267,70%

806,46%

1151,38%

994,08%

LAEN 9000 KROONI

Krediidi netosumma

9 000 kr

9 000 kr

9 000 kr

9 000 kr

9 000 kr

9 000 kr

9 000 kr

Osamakse suurus

10 200 kr

10 400 kr

5 500 kr

3 725 kr

3 600 kr

3 240 kr

2 850 kr

Krediidi brutosumma

10 200 kr

10 400 kr

11 000 kr

11 175 kr

14 400 kr

16 200 kr

17 100 kr

Intressimäär aastas

320,00%

186,67%

173,86%

139,87%

262,35%

281,26%

265,43%

Intressi kogusumma

1 200 kr

1 400 kr

2 000 kr

2 175 kr

5 400 kr

7 200 kr

8 100 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

1605,87%

466,88%

407,16%

275,47%

972,58%

1151,38%

999,99%

LAEN 10 000 KROONI

Krediidi netosumma

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

Osamakse suurus

11 300 kr

11 500 kr

6 100 kr

4 125 kr

4 000 kr

3 600 kr

3 150 kr

Krediidi brutosumma

11 300 kr

11 500 kr

12 200 kr

12 375 kr

16 000 kr

18 000 kr

18 900 kr

Intressimäär aastas

312,00%

180,00%

172,16%

137,54%

262,35%

281,26%

262,79%

Intressi kogusumma

1 300 kr

1 500 kr

2 200 kr

2 375 kr

6 000 kr

8 000 kr

8 900 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

1501,20%

435,03%

399,66%

267,70%

972,58%

1151,38%

976,50%

4.2 Käesoleva Lepingu punktis 4 toodud määrades intresse on Laenuandjal või kolmandal isikul, kellele on Laenu nõudeõigus loovutatud ja/või kes on selleks volitatud, õigus Laenusaajalt nõuda kuni Laenu täieliku tasumiseni Laenusaaja poolt.

4.3. Intress käesoleva Lepingu mõistes on tasu, mis katab raha kasutamise kulu, kirjade, SMS-ide ja elektrooniliste kirjade saatmise kulu, ööpäevaringse klienditeeninduse, Laenuandja töötajate palgakulud, õigusabikulud jne.

5. LAENU TAGASTAMINE

5.1. Laenutähtpäev on vastavalt Laenusaaja poolt saadetud Laenu saamise avaldusele ja käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele kas 15 (viisteist) või 30 (kolmkümmend) päeva või 2, 3, 4, 5 või 6 kuud Laenu summa väljastamisest Laenusaaja arveldusarvele Laenuandja poolt.

5.2. Kui Laenusaajale on võimaldatud Laenutähtpäeva pikendamist Lepingu punkti 3.4. alapunktides sätestatud tingimustel, saabub Laenutähtpäev pikendamisel fikseeritud tähtpäeva saabumisel.

5.3. Laenu, millise tagastamise periood on 15 või 30 päeva, toimub sellelt arvestatavate intresside ja laenu põhiosa tagastamine ühekordse maksena Laenuandja poolt väljastatud arve alusel. Laenu, millise tagastamise periood on 30 päeva või enam, toimub Laenult arvestatavate intresside ja Laenu põhiosa tagastamine maksegraafiku alusel. Vastav graafik, koos osamaksete suuruse ja osamaksete tasumise tähtpäevadega väljastatakse Laenusaajale Laenuandja poolt arve näol ning Laenusaaja kohustub täitma eelnimetatud graafikus fikseeritud maksekohustust.

6. MAKSETE TEGEMINE JA VALUUTA

6.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud Laenusaaja poolt tehtavad maksed – Laenu tagasimakse(-d), Intress, Lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv, menetlustasud ja kahjuhüvitised – (edaspidi ühiselt nimetatud Maksed) loetakse tasutuks, kui Maksete tegemiseks vajalik raha on laekunud Laenuandja konto(-de)le Laenuandja pangas.

6.2. Kui Laenusaaja poolt tehtava Makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab Laenuandja makse tegemise kuupäevaks järgneva esimese tööpäeva.

6.3. Kõik Lepingu täitmisega seotud Maksed tuleb tasuda Laenu valuutas.

6.4. Juhul, kui Lepingu täitmise käigus kaob käibelt Eesti kroon või muutub Eesti krooni vahetuskurss Euroopa Liidu euro suhtes võrreldes Lepingu sõlmimise päevaga, on Laenuandjal õigus arvestada Lepingu järgsed Maksed ümber lähtudes põhimõttest, et laenusumma ja muude Lepingus kokkulepitud Maksete suurused ümberarvutatuna Euroopa Liidu eurodesse (suhe Lepingu sõlmimisel 1 EUR = 15,6466 EEK) oleksid Lepingu sõlmimise päeval ja Lepingu järgse Makse tasumise päeval samaväärsed.

7. LAENU, INTRESSIDE JA MUUDE MAKSETE TASUMINE

7.1. Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos intressidega Laenu tagastamise tähtpäevadeks vastavalt selle Lepingu punkt 5.3. koostatud maksegraafikule (Lepingus nimetatud ka Laenutähtpäev). Laenutähtpäevaks peetakse käesoleva Lepingu mõistes ka kõigi graafikujärgsete osamaksete tagastamise tähtpäeva.

7.2. Kui Laen ja intressid ei ole tasutud tähtaegselt, siis on Laenuandjal ja Aktsiaseltsil Era Liisingu Inkassoteenused (registreerimiskood 10625474, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn - edaspidi nimetatud ka ELI) kummalgi eraldi õigus nõuda Laenusaajalt lisaks Laenule ka intressi, viivist, menetluskulusid ja kahju hüvitamist.

7.3. Kui Laenusaaja on teinud Lepingu alusel makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse makse:

1) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;

2) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

3) kolmandas järjekorras intressi katteks;

4) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

Maksmata laenu põhiosalt jätkub intressi arvestus ja Laenusaajal on selle tasumise kohustus vastavalt Lepingu punktis 4. toodud määrades.

8. INTRESSIARVESTUS JA ENNETÄHTAEGNE TAGASIMAKSE

8.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Lepingus sätestatud intressi ja muid Makseid Lepingus sätestatud määrades ja tähtpäeva(-de)l. Intressi arvestamisel Laenu tagastamata osalt intressiperioodi eest lähtub Laenuandja 360-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja Lepingus kokkulepitud intressi määrast (lepinguline intressimäär on toodud punktis 4 toodud tabelis). Intressiarvestus algab Laenu Laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb päeval mil Laenusaaja maksab Laenu Laenuandjale tagasi.

8.2. Laenusaaja võib Lepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Laenusaaja Laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi ja muid kulusid. Intressi ja muid kulusid võib Laenuandja siiski nõuda Lepingu esimese üheksa kuu eest ka juhul, kui Laenusaaja täidab oma kohustused ennetähtaegselt.

9. TAGATIS JA KINDLUSTUS

9.1. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt tagatist (käendus, pant vms) mis tagab Laenusaaja kohustusi Laenuandja ees. Laenusaaja on kohustatud osutama Laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul, müügil, ja kandma sellest tulenevad kulud.

9.2. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt et Laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu mille alusel oleks kindlustatud Laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine Lepingu alusel. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb Laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, Laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub Laenusaaja.

10. LAENU SISSENÕUDE MENETLUSKULUD

10.1. Juhul, kui Laenusaaja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. Laenusaaja on hilinenud Lepinguliste Maksete tasumisega Laenuandjale), on Laenuandjal õigus loovutada kõik Laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused. Selleks on Laenuandja poolt ELI-le antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

10.2. ELI-l koos Laenuandjaga või iseseisvalt on õigus Laenusaajalt nõuda lisaks Laenule ja muudele Maksetele ka laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja Laenusaaja kohustub hüvitama Laenuandjale ja ka Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või täitmata jätmisest tekkinud kulutused.

Menetluskulude miinimumsuurused:

10.2.1. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 7 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 21 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 150,00 (ükssada viiskümmend) krooni;

10.2.2. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 21 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 35 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 350,00 (kolmsada viiskümmend) krooni;

10.2.3. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 35 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 65 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 650,00 (kuussada viiskümmend) krooni;.

10.2.4. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 65 või enam kalendripäeva lisandub menetluskulusid 650 krooni iga täiendava 30 kalendripäeva kohta;

10.2.5. Menetlusulud hagiavalduse esitamisel kohtusse (toimub kui Laenusaaja Lepingust tulenevad kohustused on Laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas vähemalt 1 000,00 (üks tuhat) krooni, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

11. VIIVIS

Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu ja/või muude Maksete tagasimakset tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist Lepingus sätestatud intressi määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

12. LEPPETRAHV

Kui Laenusaaja rikub ühte või mitut Lepingust või seadusest tulenevat kohustust Laenuandja ees mis ei seisne selles et Laenusaaja viivitab võlgnevate Maksete tasumisega, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi 20% (kahekümne protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenust. Eelkõige kasutab Laenuandja õigust leppetrahvile juhul, kui Laenusaaja ei ole Lepingust tulenevat kohustust täitnud Laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma leppetrahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise(-d), järgides Laenuandja poolt antud tähtaegu ja juhiseid. Leppetrahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista Laenuandja õigust Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

13. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST

Laenuandjal on õigus Laenusaajale/Laenutaotlejale keelduda laenu väljastamisest ja/või Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata.

14.TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Laenusaaja kohustub:

14.1. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale Laenusaaja või Lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite – või pankrotimenetlusest;

14.2. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha – ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest;

14.3. Teatama Laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise;

14.4. Kohustuste täitmisel Laenuandja ees mitte eelistama Laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

14.5. Seadma Lepingu täitmise tagamiseks Laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi Laenuandja või AS ERA Liisingu Inkassoteenused kasuks.

14.6. Juhul, kui Laenusaaja rikub punktist 14 tulenevaid teavituskohustusi, siis käsitlevad Pooled seda olulise rikkumisena, mis annab Laenuandjale õiguse öelda Leping üles ning nõuda Laenusaajalt viivitamatult Laenu, intresside ja leppetrahvi tasumist, samuti kahju hüvitamist, mis olid tekkinud seoses Laenusaaja rikkumisega.

15. LEPINGU LÕPPEMINE

15.1. Leping lõppeb eelkõige kohase täitmisega.

15.2. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja olulise rikkumise tõttu üles öelda.

15.3. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja Laenuandja on andnud Laenusaajale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Laenuandja peab Laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Kui Laenuandja ütleb lepingu üles, vähendatakse vastavalt tasumata krediidi brutosummat krediidi kasutamata jätmise ajale langeva intressi ja Laenusaajale langevate kulude võrra.

15.4. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 7 (seitsme) päeva jooksul Lepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema Laenuandja poolt Laenusaajale selgituse väljastamisest, kus on toodud Laenusaaja taganemisõigus ja selle lõppemine, samuti isiku nimi ja aadress, kellele taganemisavaldus tuleb edastada.

15.5. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 7 (seitsme) päeva jooksul punktis 15.4. nimetatud selgituse väljastamisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Lepingus või hiljem Laenuandja poolt Laenusaajale teatavaks tehtud Laenuandja postiaadressil. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Laenusaaja allkiri.

15.6. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu Laenuandjale tagasi maksma hiljemalt 2 (kahe) nädala jooksul taganemisavalduse tegemisest või kui Laenu väljamaksmine toimub peale taganemisavalduse tegemist, hiljemalt 2 (kahe) nädala jooksul Laenu väljamaksmisest. Vastasel korral loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

15.7. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust punkti 15.4 kohaselt, tasub ta Laenult Intressi ajavahemiku eest, mis jääb Laenuandja poolt Laenu Laenusaajale väljastamise ja Laenusaaja taganemisavalduse esitamise (Lepingu lõppemise) vahele. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu Laenusaajale Lepingu lõppemise päevaks, tasub Laenusaaja Laenuandjale viivist käesolevas Lepingus sätestatud määras ajavahemiku eest, mis jääb Lepingu lõppemise ja Laenu Laenuandjale tagastamise vahele.

16. TEATED

Ühe Lepingu Poole Lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused Lepingu teisele Poolele loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui:

16.1. teade on e-posti teel saadetud Lepingus märgitud teise Poole e-posti aadressile;

16.2. teade on saadetud liht- või tähitud kirjana Lepingus märgitud teise Poole postiaadressile;

16.3. teade on üle antud teise Poole või tema esindaja allkirja vastu.

Laenuandja aktsepteerib Laenusaaja laenutaotlusi SMS sõnumina vastavalt Lepingu punktile 3.3.4. ja võib aktsepteerida Laenusaaja tahteavaldusi ka telefoni teel.

17. LEPINGU KEHTIVUS

17.1. Leping jõustub lepingu aktsepteerimisega Laenuandja internetikodulehel ning aktsepteerimise kinnitamisega (sõlmimisega), kasutades selleks Lepingu Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

17.2. Laenusaaja, kes on saanud Laenuandjalt Laenu varem sõlmitud Lepingu alusel, kuid kasutab käesoleva Lepingu punkti 3.4. alapunktides sätestatud võimalusi Laenutähtpäeva pikendamiseks, aktsepteerib Laenutähtaja pikendamisel ka käesolevat Lepingut ning Laenutähtaja pikendamisest alates kehtivad Laenusaajale kõik käesolevas Lepingus sätestatud kohustused. Käesolevas punktis nimetatud juhul sõlmib Laenusaaja Laenutähtaja pikendamisel ühtlasi ka käesoleva Lepingu.

17.3. Leping loetakse peatunuks, kui Laenusaaja ei ole eelneva 12 kuu jooksul KIIRLAENU teenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse Laenuandja ees - tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu, tasunud intressid ja muud Maksed.

Sel juhul Laenusaaja juurdepääsu Laenuandja interneti keskkonda piiratakse.

Peale Lepingu peatumist ei ole Laenusaaja konto Laenuandja koduleheküljel aktiivne. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub Laenusaaja tahteavalduse alusel pangalingi või ID-kaardi vahendusel.

Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma Lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta Lepingu tingimusi. Laenuandja kohustub Laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse Leping kohe lõpetada.

18. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

18.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

18.1.1. Lepingu täitmist tagavad isikuid;

18.1.2. Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo, registrikood 10256137;

18.1.3. Poolte volitatud esindajaid;

18.1.4. Nõuete käsitlejat Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused, registrikood 10625474;

18.1.5. audiitoreid nende kutsetegevuses;

18.1.6. Rahapesu andmebüroo;

18.1.7. Finantsinspektsioon;

18.1.8. Tarbijakaitseamet;

18.1.9. Teised isikud kes küsivad infot oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

18.2. Punktis 18.1. nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Punktis 18.1. nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui nende isikute teabe nõudmise õigus tuleneb seadusest.

18.3. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku töödelda Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid, edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo oma nime, isikukoodi, andmed oma elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale täieliku ja tingimusteta nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas avaldamiseks maksehäireregistris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuse langetamisel. Laenuandja töötleb Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

18.4. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku lindistada Laenuandja ja Laenusaaja vahelisi telefonivestlusi Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

19. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

19.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

19.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Ideelaenu kliendilepingu tingimused kuni 31.12.2010

KLIENDILEPING

Sõlmimise kuupäev:

 1. LAENUANDJA

Nimi:

Aktsiaselts SMS Laen

Registrikood:

11251314

Pank:

10220059578010 (SEB Pank), 221031442348 (Swedbank)

Asukoht:

Narva mnt 9A, 10117 Tallinn

Telefon:

+372 644 0467

E-post:

info@smslaen.ee

 1. LAENUSAAJA

Nimi:

Isikukood:

Postiaadress:

Telefon:

E-post:

[Laenuandja ja Laenusaaja on selles lepingus (edaspidi nimetatud ka Leping) edaspidi koos nimetatud “Pooled” või eraldi nimetatud “Pool”]

2.1. Laenusaaja kinnitab käesoleva lepingu sõlmimisel, et on hoolikalt tutvunud Lepingu tingimustega (ennekõike Laenu intressi määradega, tasumise tähtaegadega ja kohustustega, mis tekivad Laenusaajal juhul, kui Laenusaaja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi Lepingu kohaselt), on nendest selgelt ja üheselt arusaanud ja endale Lepinguga võetavatest kohustustest ja nende ulatusest täielikult teadlik ning on valmis neid praegu ja tulevikus täielikult täitma.

2.2. Laenusaaja kinnitab, et on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest, nii õiguslikest, kui ka majanduslikest tagajärgedest.

2.2. Laenusaaja kinnitab, et tal puuduvad igasugused õiguslikud ja muud takistused Lepingut sõlmida ja täita ning et Laenusaaja toimib Lepingu sõlmimisel ja täitmisel heas usus.

2.3. Laenusaaja kinnitab, et Lepingus toodud andmed Laenusaaja kohta on õiged ja tõesed ning Laenusaaja on Lepingu sõlmimisega nõus ja Lepingu sõlmimine vastab Laenusaaja otsesele, tegelikule ja vabale tahtele.

2.4. Laenusaaja kinnitab, et tema suhtes ei ole välja kuulutatud pankrotti, ega algatatud pankrotimenetlust, samuti ei kehti ärikeeldu.

2.5. Laenusaaja kinnitab, et Leping loob Laenusaajale täielikult siduva ja tingimusteta kohustuse, mis kuulub täitmisele eelistatud alustel, võrreldes teiste Laenusaaja poolt võetud või edaspidi võetavate kohustustega, kui seadusest ei tulene teisiti.

2.6. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisel ei tegutse Laenusaaja tema suhtes raskete asjaolude esinemise tõttu.

2.7. Laenusaaja kinnitab, et Laenuandja on selgitanud talle võimalust taotleda Eesti Vabariigis tegutsevatest pankadest või Laenuandjaga samaliigilist teenust osutavatest äriühingutest, aga Laenusaaja soovib käesoleva Lepingu sõlmimist.

2.8. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja on õigus-, teo-, ja otsustusvõimeline isik Eesti Vabariigi seaduse alusel ning tal on piiramata õigused ja volitused Lepingu sõlmimiseks ja enesele Lepinguga võetud kohustuste täitmiseks.

2.9. Laenusaaja kinnitab, et Laenusaaja omandis on piisavalt vara, mille arvelt on Laenusaajal võimalik käesolevast Lepingust tulenevaid kohustusi kohaselt täita.

3. LAEN JA LAENU TAOTLEMINE, VÄLJASTAMINE JA LAENU TAGASTAMISE TÄHTPÄEVA PIKENDAMINE

Käesoleva Lepingu alusel võimaldatakse Laenusaajal võtta KORDUVALT Laenuandjalt IDEELAENU. Laenu ühekordne kasutamise periood on 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuud. Laenu taotlemisel määrab Laenusaaja ise, kas ta soovib 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuu pikkust Laenu. Laenu kasutamise eest maksab Laenusaaja Intresse vastavalt Lepingu punktis 4. toodud määradele.

Vastaval tähtaja /see on vastavalt graafikus fikseeritud igakuuliste osamaksete laenutähtajale 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuu jooksul/ tuleb Laenusaajal Laen ja kokkulepitud intressid tasuda TÄHTAEGSELT Laenuandja arvele.

Laenusaajal on kokkuleppel Laenuandjaga võimalus pikendada korduvalt laenu tagastamise tähtpäeva (edaspidi nimetatud ka Laenutähtpäev) 15 või 30 päeva võrra, järgides sealjuures kõiki Lepingu pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

Kui Laenu tagastamine ja/või Lepingu pikendamine ei toimu tähtaegselt ja/või Lepingus ettenähtud tingimustel, siis Laenusaaja tegevust Laenuandja interneti keskkonnas piiratakse ja uut laenu Laenusaajale ei anta, enne kui eelmine Laen, intressid ja võimalikud muud Maksed on tasutud.

3.1. Lepingu alusel väljamakstav laenusumma (edaspidi nimetatud ka Laen) on kas 10 000,00 (kümme tuhat) krooni, 12 500,00 (kaksteist tuhat viissada) krooni, 15 000,00 (viisteist tuhat) krooni, 17 500,00 (seitseteist tuhat viissada) krooni, 20 000,00 (kakskümmend tuhat) krooni, 22 500,00 (kakskümmend kaks tuhat viissada) krooni, 25 000,00 (kakskümmend viis tuhat) krooni, 27 500,00 (kakskümmend seitse tuhat viissada) krooni või 30 000,00 (kolmkümmend tuhat) krooni vastavalt Laenusaaja avaldusele Laenu saamiseks. Iga laenutaotleja peab olema vähemalt 18 aastat vana.

3.2. Tulenevalt Laenusaaja maksedistsipliinist, Laenuandja poolt antavast krediidihinnangust, Laenu võtnud ja/või võtta soovivate isikute arvust ja üldisest majanduslikust olukorrast Eesti Vabariigis, on Laenuandjal õigus ühepoolselt otsustada, kui palju ja kellele väljastatakse Laenu.

3.3. Laenu välja maksmise tingimused:

3.3.1. Laen makstakse Laenuandja poolt välja Laenusaaja isiklikule kontole 1 tunni jooksul pärast käesoleva Lepingu sõlmimist ja laenutaotluse esitamist ning aktsepteerimist Laenuandja poolt. Juhul, kui Laenusaaja taotleb Laenu saamist muu panga kontole, see on mitte Sampo Panga, SEB Panga või Swedbank’i kontole, pikeneb laenu kättesaamise aeg pankadevahelise arvelduse aja võrra. Laenuandja ei vastuta Laenu väljamaksmisega viivitamise eest, kui viivitus tekkis Laenuandjast sõltumatutel asjaoludel.

3.3.2. Laenu saamiseks peab olema Eesti Vabariigi kodanik või omama Eestis alalist elamisluba.

3.3.3. Laenuandja jätab endale käesolevaga õiguse keelduda Laenu väljastamast ning ei kohustu Laenusaajale keeldumise põhjuseid avaldama. Laenusaaja, kellele Laenuandja on võimaldanud kasutada laenutoodet IDEELAEN, kuid kes pole eelnimetatud toote raames Laenu võtnud, võib võtta Laenu ka laenutoote KIIRLAEN raames.

3.4. Laenu taotlemise kord:

3.4.1. Laenusaaja tutvub Lepingu tingimustega ning esitab Laenuandjale Laenu saamiseks vajalikud andmed, täites kohustuslikud väljad Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee . LAENUSAAJA VASTUTAB ANDMETE ÕIGSUSE EEST ja KOHUSTUB ANDMETE MUUTUMISEL MUUTMA ANDMED KA LAENUANDJA KODULEHEKÜLJEL.

3.4.2. Laenusaaja aktsepteerib (sõlmib) Lepingu kasutades Lepingu aktsepteerimiseks (sõlmimiseks) Laenusaaja pangalinki (Laenusaaja identifitseerimine Laenusaaja panga identifitseerimissüsteemi kaudu) või ID-kaardi identifitseerimissüsteemi vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

Laenusaaja peab esmakordsel Lepingu sõlmimisel täiendavalt minema Laenuandja esindusse või ID punkti mille nimekiri on toodud Laenuandja veebilehel smslaen.ee ning võimaldama Laenuandjal tuvastada Laenusaaja isikusamasus isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass või juhiluba) alusel.

Samuti peab Laenusaaja täitma küsimustiku laenutaotleja maksevõime hindamiseks ja laenu väljastamisega seonduvate asjaolude tuvastamiseks vastavalt Laenuandja nõudmistele.

3.4.3. Peale Lepingu punktides 3.4.1. ja 3.4.2. kirjeldatud toimingute nõuetekohast sooritamist ja aktsepteerimist Laenuandja poolt väljastab Laenuandja Laenusaajale kasutajanime ja parooli, millest Laenuandja teavitab Laenusaajat viimase poolt esitatud andmetele tuginedes e-kirja teel. Kasutajanime ja parooli kättesaadavuse ja võimalike kuritarvituste eest vastutab Lepingu raames Laenusaaja ainuisikuliselt;

3.4.4. Laenu on võimalik taotleda internetis, logides oma kasutajanime ja parooliga sisse kodulehelt www.smslaen.ee. Laenutaotluse saatmisega Laenusaaja poolt Laenuandjale annab Laenusaaja täiendava (lisaks Lepingu sõlmimisel antud kinnitusele) aktsepti Laenu saamiseks ning Lepingus toodud tingimustega nõustumiseks.

3.4.5. Vastuseks Laenusaaja poolt interneti teel saadetud laenutaotlusele edastab Laenuandja Laenusaaja e-posti aadressile kirja milles on toodud järgmised andmed Laenusaaja poolt soovitava Laenu kohta (Laenu Tingimused):

1) väljamakstav Laen (krediidi netosumma);

2) kõigi Laenusaaja poolt Laenu tagasimaksmiseks ning intressi ja muude kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma (krediidi brutosumma), muutuvate tingimustega lepingu puhul lepingu sõlmimisel algsete tingimuste kohaselt arvutatud maksete kogusumma;

3) Laenu tagasimaksmise tingimused, eelkõige tarbija poolt Laenu, intressi ja kulude tasumiseks tehtavate osamaksete hulk, osamaksete suurused ja maksete tegemise tähtajad või tähtpäevad;

4) intressimäär aasta kohta;

5) muud Lepinguga seotud kulud;

6) krediidi kulukuse määr aasta kohta;

7) Laenusaaja õigus jätta Laenu enneaegse tagasimaksmise korral maksmata intress Laenu kasutamata jätmise aja eest ja mitte kanda selle aja eest muid Laenuga seotud kulusid;

8) Lepingu lõppemise tingimused, muu hulgas Laenusaaja taganemisõigus, selle õiguse lõppemine, teostamise kord (isiku nimi, kellele ja aadress kuhu tuleb esitada taganemisavaldus) ja tähtaeg;

Selle e-kirja saatmisest Laenusaajale teatab Laenuandja Laenusaajale samaaegselt veebilehel smslaen.ee kuvatava teatega. Kui Laenusaaja on saanud Laenuandja e-kirja kätte, peab ta põhjalikult nendega tutvuma ning kinnitama üle oma tahet saada nendel tingimustel Laenu. Selleks annab Laenusaaja Laenuandjale veebilehel smslaen.ee kinnituse et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega ning soovib saada nendel tingimustel Laenu.

3.5. Laenutähtpäeva pikendamine:

3.5.1. Laenusaajal on võimalus pikendada korduvalt 15 või 30 päevaseks perioodiks Laenutähtpäeva, järgides Laenutähtpäeva pikendamiseks ettenähtud tingimusi.

3.5.2. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada peale Lepingu sõlmimist ja Laenu saamist koheselt ja/või kuni Laenu tagastamise tähtpäevani (kaasa arvatud Laenu tagastamise tähtpäev). Laenutähtpäeva on võimalik pikendada üksnes juhul, kui Laenusaajal ei ole tähtaegselt tasumata võlgnevusi Laenuandja ees.

3.5.3. Laenutähtpäeva on võimalik pikendada korduvalt kas 15 või 30 päevaste perioodide võrra järgmiste tasude eest:

Pikendamise tasud

Laenusumma

15 päeva

30 päeva

10 000 kr

600 kr

900 kr

12 500 kr

750 kr

1 125 kr

15 000 kr

900 kr

1 350 kr

17 500 kr

1 050 kr

1 575 kr

20 000 kr

1 200 kr

1 800 kr

22 500 kr

1 350 kr

2 025 kr

25 000 kr

1 500 kr

2 250 kr

27 500 kr

1 650 kr

2 475 kr

30 000 kr

1 800 kr

2 700 kr

3.5.4. Laenutähtpäeva pikendamiseks peab Laenusaaja täitma ära vastava avalduse Laenuandja interneti kodulehel www.smslaen.ee, kasutades seejuures varem väljastatud kasutajanime ja parooli. Laenutähtpäeva pikendamiseks tasub Laenusaaja koheselt peale avalduse täitmist Laenuandjale Laenutähtpäeva pikendamise tasu Lepingus sätestatud suuruses.

3.5.5. Laenusaaja annab Laenuandjale veebilehel smslaen.ee kinnituse et ta on põhjalikult tutvunud Laenu Tingimustega ning soovib nendel tingimustel Laenu pikendada.

3.5.6. Laenutähtpäeva pikendamiseks korraga mitmeks 15 või 30 päevaseks perioodiks, peab Laenusaaja tasuma Laenuandjale koheselt peale Laenutähtpäeva pikendamise avalduse täitmist Laenult arvestatavat laenu pikendamise tasu nii mitmekordselt, kui soovitakse Laenutähtpäeva pikendada, lähtudes Lepingu punktis 3.4.3. sätestatud tasudest.

4. INTRESSIMÄÄRAD JA MUUD ANDMED

4.1. Laenusaaja kohustub Laenuandjale tasuma intressi (mis on arvestatud osamaksete sisse) alljärgnevalt:

Laenu tähtaeg

6 kuud

7 kuud

8 kuud

9 kuud

10 kuud

11 kuud

12 kuud

180 päeva

210 päeva

240 päeva

270 päeva

300 päeva

330 päeva

360 päeva

Osamaksete hulk

6

7

8

9

10

11

12

LAEN 10000 KROONI

Krediidi netosumma

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

Osamakse suurus

2270.-

2030.-

1850.-

1710.-

1600.-

1510.-

1430.-

Krediidi brutosumma

13 620 kr

14 210 kr

14 800 kr

15 390 kr

16 000 kr

16 610 kr

17 160 kr

Intressimäär aastas

115,34%

115,72%

115,69%

115,39%

115,27%

114,96%

113,68%

Intressi kogusumma

3 620 kr

4 210 kr

4 800 kr

5 390 kr

6 000 kr

6 610 kr

7 160 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

200,78%

201,85%

201,76%

200,95%

200,61%

199,77%

196,29%

LAEN 12500 KROONI

Krediidi netosumma

12 500 kr

12 500 kr

12 500 kr

12 500 kr

12 500 kr

12 500 kr

12 500 kr

Osamakse suurus

2830.-

2535.-

2310.-

2140.-

2000.-

1890.-

1790.-

Krediidi brutosumma

16 980 kr

17 745 kr

18 480 kr

19 260 kr

20 000 kr

20 790 kr

21 480 kr

Intressimäär aastas

114,26%

115,36%

115,34%

115,74%

115,27%

115,30%

114,02%

Intressi kogusumma

4 480 kr

5 245 kr

5 980 kr

6 760 kr

7 500 kr

8 290 kr

8 980 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

197,86%

200,87%

200,79%

201,91%

200,61%

200,70%

197,20%

LAEN 15000 KROONI

Krediidi netosumma

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

Osamakse suurus

3 400 kr

3 040 kr

2 780 kr

2 570 kr

2 400 kr

2 260 kr

2 150 kr

Krediidi brutosumma

20 400 kr

21 280 kr

22 240 kr

23 130 kr

24 000 kr

24 860 kr

25 800 kr

Intressimäär aastas

114,74%

115,13%

116,28%

115,98%

115,27%

114,39%

114,25%

Intressi kogusumma

5 400 kr

6 280 kr

7 240 kr

8 130 kr

9 000 kr

9 860 kr

10 800 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

199,16%

200,22%

203,39%

202,55%

200,61%

198,21%

197,81%

LAEN 17500 KROONI

Krediidi netosumma

17 500 kr

17 500 kr

17 500 kr

17 500 kr

17 500 kr

17 500 kr

17 500 kr

Osamakse suurus

3 970 kr

3 550 kr

3 240 kr

2 990 kr

2 800 kr

2 640 kr

2 510 kr

Krediidi brutosumma

23 820 kr

24 850 kr

25 920 kr

26 910 kr

28 000 kr

29 040 kr

30 120 kr

Intressimäär aastas

115,08%

115,47%

115,94%

115,14%

115,27%

114,72%

114,41%

Intressi kogusumma

6 320 kr

7 350 kr

8 420 kr

9 410 kr

10 500 kr

11 540 kr

12 620 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

200,10%

201,15%

202,46%

200,26%

200,61%

199,10%

198,25%

LAEN 20000 KROONI

Krediidi netosumma

20 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

20 000 kr

Osamakse suurus

4 530 kr

4 060 kr

3 700 kr

3 420 kr

3 200 kr

3 020 kr

2 870 kr

Krediidi brutosumma

27 180 kr

28 420 kr

29 600 kr

30 780 kr

32 000 kr

33 220 kr

34 440 kr

Intressimäär aastas

114,44%

115,72%

115,69%

115,39%

115,27%

114,96%

114,53%

Intressi kogusumma

7 180 kr

8 420 kr

9 600 kr

10 780 kr

12 000 kr

13 220 kr

14 440 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

198,35%

201,85%

201,76%

200,95%

200,61%

199,77%

198,58%

LAEN 22500 KROONI

Krediidi netosumma

22 500 kr

22 500 kr

22 500 kr

22 500 kr

22 500 kr

22 500 kr

22 500 kr

Osamakse suurus

5 100 kr

4 560 kr

4 160 kr

3 850 kr

3 600 kr

3 400 kr

3 230 kr

Krediidi brutosumma

30 600 kr

31 920 kr

33 280 kr

34 650 kr

36 000 kr

37 400 kr

38 760 kr

Intressimäär aastas

114,74%

115,13%

115,49%

115,59%

115,27%

115,15%

114,62%

Intressi kogusumma

8 100 kr

9 420 kr

10 780 kr

12 150 kr

13 500 kr

14 900 kr

16 260 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

199,16%

200,22%

201,22%

201,48%

200,61%

200,27%

198,83%

LAEN 25000 KROONI

Krediidi netosumma

25 000 kr

25 000 kr

25 000 kr

25 000 kr

25 000 kr

25 000 kr

25 000 kr

Osamakse suurus

5 670 kr

5 070 kr

4 630 kr

4 280 kr

4 000 kr

3 770 kr

3 580 kr

Krediidi brutosumma

34 020 kr

35 490 kr

37 040 kr

38 520 kr

40 000 kr

41 470 kr

42 960 kr

Intressimäär aastas

114,98%

115,36%

116,04%

115,74%

115,27%

114,62%

114,02%

Intressi kogusumma

9 020 kr

10 490 kr

12 040 kr

13 520 kr

15 000 kr

16 470 kr

17 960 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

199,82%

200,87%

202,74%

201,91%

200,61%

198,83%

197,20%

LAEN 27500 KROONI

Krediidi netosumma

27 500 kr

27 500 kr

27 500 kr

27 500 kr

27 500 kr

27 500 kr

27 500 kr

Osamakse suurus

6 230 kr

5 580 kr

5 090 kr

4 710 kr

4 400 kr

4 150 kr

3 940 kr

Krediidi brutosumma

37 380 kr

39 060 kr

40 720 kr

42 390 kr

44 000 kr

45 650 kr

47 280 kr

Intressimäär aastas

114,52%

115,56%

115,85%

115,87%

115,27%

114,81%

114,14%

Intressi kogusumma

9 880 kr

11 560 kr

13 220 kr

14 890 kr

16 500 kr

18 150 kr

19 780 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

198,57%

201,40%

202,21%

202,26%

200,61%

199,34%

197,54%

LAEN 30000 KROONI

Krediidi netosumma

30 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

30 000 kr

Osamakse suurus

6 800 kr

6 090 kr

5 550 kr

5 130 kr

4 800 kr

4 530 kr

4 300 kr

Krediidi brutosumma

40 800 kr

42 630 kr

44 400 kr

46 170 kr

48 000 kr

49 830 kr

51 600 kr

Intressimäär aastas

114,74%

115,72%

115,69%

115,39%

115,27%

114,96%

114,25%

Intressi kogusumma

10 800 kr

12 630 kr

14 400 kr

16 170 kr

18 000 kr

19 830 kr

21 600 kr

Krediidi kulukuse määr aastas

199,16%

201,85%

201,76%

200,95%

200,61%

199,77%

197,81%

4.2 Käesoleva Lepingu punktis 4 toodud määrades intresse on Laenuandjal või kolmandal isikul, kellele on Laenu nõudeõigus loovutatud ja/või kes on selleks volitatud, õigus Laenusaajalt nõuda kuni Laenu täieliku tasumiseni Laenusaaja poolt.

4.3. Intress käesoleva Lepingu mõistes on tasu, mis katab raha kasutamise kulu, kirjade, SMS-ide ja elektrooniliste kirjade saatmise kulu, ööpäevaringse klienditeeninduse, Laenuandja töötajate palgakulud, õigusabikulud jne.

5. LAENU TAGASTAMINE

5.1. Laenutähtpäev on vastavalt Laenusaaja poolt saadetud Laenu saamise avaldusele ja käesolevas Lepingus sätestatud tingimustele 6, 7, 8, 9, 10, 11 või 12 kuud Laenu summa väljastamisest Laenusaaja arveldusarvele Laenuandja poolt. Laenu tagasimaksed toimuvad igakuiselt vastavalt Laenu taotlemisel märgitud tagasimakse tähtajale järgmiselt:

5.1.1. Kuue kuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tasuma igakuiselt kuus osamakset;

5.1.2. Seitsme kuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tasuma igakuiselt seitse osamakset;

5.1.3. Kaheksa kuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tasuma igakuiselt kaheksa osamakset;

5.1.4. Üheksa kuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tasuma igakuiselt üheksa osamakset;

5.1.5. Kümne kuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tasuma igakuiselt kümme osamakset;

5.1.6. Üheteistkümne kuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tasuma igakuiselt üksteist osamakset;

5.1.7. Kaheteistkümne kuulise Laenu tähtaja puhul kohustub Laenusaaja Laenuandjale tasuma igakuiselt kaksteist osamakset.

5.2. Kui Laenusaajale on võimaldatud Laenutähtpäeva pikendamist Lepingu punkti 3.5. alapunktides sätestatud tingimustel, saabub Laenutähtpäev pikendamisel fikseeritud tähtpäeva saabumisel.

5.3. Laenu tagastamise maksegraafik, koos osamaksete suuruse ja osamaksete tasumise tähtpäevadega väljastatakse Laenusaajale Laenuandja poolt arve näol ning Laenusaaja kohustub täitma eelnimetatud graafikus fikseeritud maksekohustust.

6. MAKSETE TEGEMINE JA VALUUTA

6.1. Kõik Lepingu täitmisega seotud Laenusaaja poolt tehtavad maksed – Laenu tagasimakse(-d), Intress, Lepingus toodud tasud, samuti viivis, leppetrahv, menetlustasud ja kahjuhüvitised – (edaspidi ühiselt nimetatud Maksed) loetakse tasutuks, kui Maksete tegemiseks vajalik raha on laekunud Laenuandja konto(-de)le Laenuandja pangas.

6.2. Kui Laenusaaja poolt tehtava Makse tähtpäev langeb puhkepäevale ja/või riiklikule pühale, arvestab Laenuandja makse tegemise kuupäevaks puhkepäevale ja/või riiklikule pühale järgneva esimese tööpäeva.

6.3. Kõik Lepingu täitmisega seotud Maksed tuleb tasuda Laenu valuutas.

6.4. Juhul, kui Lepingu täitmise käigus kaob käibelt Eesti kroon või muutub Eesti krooni vahetuskurss Euroopa Liidu euro suhtes võrreldes Lepingu sõlmimise päevaga, on Laenuandjal õigus arvestada Lepingu järgsed Maksed ümber lähtudes põhimõttest, et laenusumma ja muude Lepingus kokkulepitud Maksete suurused ümberarvutatuna Euroopa Liidu eurodesse (suhe Lepingu sõlmimisel 1 EUR = 15,6466 EEK) oleksid Lepingu sõlmimise päeval ja Lepingu järgse Makse tasumise päeval samaväärsed.

7. LAENU, INTRESSIDE JA MUUDE MAKSETE TASUMINE

7.1. Laenusaaja on kohustatud tagastama Laenu koos intressidega Laenu tagastamise tähtpäevadeks vastavalt selle Lepingu punkt 5.3. koostatud maksegraafikule (Lepingus nimetatud ka Laenutähtpäev). Laenutähtpäevaks peetakse käesoleva Lepingu mõistes ka kõigi graafikujärgse osamaksete tagastamise tähtpäeva.

7.2. Kui Laen ja intressid ei ole tasutud tähtaegselt, siis on Laenuandjal ja Aktsiaseltsil Era Liisingu Inkassoteenused (registreerimiskood 10625474, Tartu mnt 24-20, 10115 Tallinn - edaspidi nimetatud ka ELI) kummalgi eraldi õigus nõuda Laenusaajalt lisaks Laenule ka intressi, viivist, menetluskulusid ja kahju hüvitamist.

7.3. Kui Laenusaaja on teinud Lepingu alusel makse, millest ei piisa kõigi sissenõutavaks muutunud kohustuste täitmiseks, arvestatakse makse:

1) esimeses järjekorras võla sissenõudmiseks tehtud kulude katteks;

2) teises järjekorras võlgnetava põhisumma katteks;

3) kolmandas järjekorras intressi katteks;

4) neljandas järjekorras muude kohustuste katteks.

Maksmata laenu põhiosalt jätkub intressi arvestus ja Laenusaajal on selle tasumise kohustus vastavalt Lepingu punktis 4. toodud määrades.

8. INTRESSIARVESTUS JA ENNETÄHTAEGNE TAGASIMAKSE

8.1. Laenu kasutamise eest kohustub Laenusaaja tasuma Laenuandjale Lepingus sätestatud intressi ja muid Makseid Lepingus sätestatud määrades ja tähtpäeva(-de)l. Intressi arvestamisel Laenu tagastamata osalt intressiperioodi eest lähtub Laenuandja 360-päevasest aastast, tegelikust päevade arvust kuus ja Lepingus kokkulepitud intressi määrast (lepinguline intressimäär on toodud punktis 4 toodud tabelis). Intressiarvestus algab Laenu Laenusaajale väljamaksmise päeval ja lõpeb päeval mil Laenusaaja maksab Laenu Laenuandjale tagasi.

8.2. Laenusaaja võib Lepingust tulenevad kohustused täita ennetähtaegselt. Sellisel juhul ei võlgne Laenusaaja Laenu kasutamata jätmise ajale langevat intressi ja muid kulusid. Intressi ja muid kulusid võib Laenuandja siiski nõuda Lepingu esimese üheksa kuu eest ka juhul, kui Laenusaaja täidab oma kohustused ennetähtaegselt.

9. TAGATIS JA KINDLUSTUS

9.1. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt tagatist (käendus, pant vms) mis tagab Laenusaaja kohustusi Laenuandja ees. Laenusaaja on kohustatud osutama Laenuandjale kaasabi tagatiste seadmisel, registreerimisel, muutmisel, lõpetamisel, kindlustamisel, hoidmisel, valitsemisel, korrashoiul, müügil, ja kandma sellest tulenevad kulud.

9.2. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt et Laenusaaja sõlmiks kindlustuslepingu mille alusel oleks kindlustatud Laenusaaja rahaliste kohustuste täitmine Lepingu alusel. Selle kindlustuslepingu hind kujuneb Laenusaaja poolt taotletava laenusumma suuruse, tähtaja, Laenusaaja varasema maksekäitumise ja muude tehinguga seotud asjaolude põhjal. Sellise kindlustuslepingu hinna tasub Laenusaaja.

10. LAENU SISSENÕUDE MENETLUSKULUD

10.1. Juhul, kui Laenusaaja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi (s.t. Laenusaaja on hilinenud Lepinguliste Maksete tasumisega Laenuandjale), on Laenuandjal õigus loovutada kõik Laenusaaja vastu suunatud rahalised nõuded Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused. Selleks on Laenuandja poolt ELI-le antud kõik vastavasisulised volitused ja õigused.

10.2. ELI-l koos Laenuandjaga või iseseisvalt on õigus Laenusaajalt nõuda lisaks Laenule ja muudele Maksetele ka laenu sissenõudmisega seotud menetluskulusid ja Laenusaaja kohustub hüvitama Laenuandjale ja ka Aktsiaseltsile Era Liisingu Inkassoteenused Laenusaaja poolt Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise või täitmata jätmisest tekkinud kulutused.

Menetluskulude miinimumsuurused:

10.2.1. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 31 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 44 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 150,00 (ükssada viiskümmend) krooni;

10.2.2. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 45 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 59 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 250,00 (kakssada viiskümmend) krooni;

10.2.3. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 60 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 89 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 400,00 (nelisada) krooni;.

10.2.4. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 90 või enam kalendripäeva, kuid vähem kui 119 kalendripäeva – menetluskulud summas vähemalt 400,00 (nelisada) krooni;.

10.2.5 Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 120 või enam kalendripäeva menetluskulud summas vähemalt 1000,00 (tuhat) krooni;.

10.2.6. Laenu ja Maksete tähtaja ületamisel 150 või enam kalendripäeva võivad lisanduda laenule täiendavad menetluskulud.

10.2.7. Menetlusulud hagiavalduse esitamisel kohtusse (toimub kui Laenusaaja Lepingust tulenevad kohustused on Laenuandja ees pikaajaliselt täitmata) summas vähemalt 1 000,00 (üks tuhat) krooni, lisaks veel õigusabikulud, riigilõiv ja muud kohtukulud.

11. VIIVIS

Kui Laenusaaja ei tee Lepingu alusel saadud Laenu ja/või muude Maksete tagasimakset tähtaegselt, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt viivist Lepingus sätestatud intressi määras. Viivist arvutatakse tähtaegselt tasumata summalt iga maksmisega viivitatud päeva eest, lähtuvalt viivise määrast ja maksmisega viivitatud päevade arvust.

12. LEPPETRAHV

Kui Laenusaaja rikub ühte või mitut Lepingust või seadusest tulenevat kohustust Laenuandja ees mis ei seisne selles et Laenusaaja viivitab võlgnevate Maksete tasumisega, siis on Laenuandjal õigus nõuda Laenusaajalt leppetrahvi 20% (kahekümne protsendi) ulatuses kohustuse rikkumise hetkel tagastamata laenust, kuid mitte vähem kui 650 krooni. Eelkõige kasutab Laenuandja õigust leppetrahvile juhul, kui Laenusaaja ei ole Lepingust tulenevat kohustust täitnud Laenuandja poolt antud täiendava tähtaja jooksul. Laenusaaja kohustub leppetrahvi tasuma leppetrahvinõudes märgitud ulatuses ja tähtpäeval ning kõrvaldama rikkumise (-d), järgides Laenuandja poolt antud tähtaegu ja juhiseid. Leppetrahvi maksmine ei asenda rikutud kohustuste ega teiste Lepingust tulenevate kohustuste täitmist, samuti ei välista Laenuandja õigust Lepingu erakorraliseks ülesütlemiseks.

13. LAENUANDJA ÕIGUS KEELDUDA LAENU VÄLJASTAMISEST

Laenuandjal on õigus Laenusaajale/Laenutaotlejale keelduda laenu väljastamisest ja/või Laenutähtpäeva pikendamisest, ilma oma otsust põhjendamata.

14.TEABE ESITAMISE KOHUSTUS

Laenusaaja kohustub:

14.1. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale Laenusaaja või Lepingu täitmist tagava isiku vastu alustatud kriminaal-, täite – või pankrotimenetlusest;

14.2. Teatama koheselt ja kirjalikult Laenuandjale oma või Lepingu täitmist tagava isiku nime, elukoha – ja postiaadressi või muude oluliste andmete muutumisest;

14.3. Teatama Laenuandjale viivitamatult asjaoludest, mis võivad kaasa tuua maksevõime halvenemise;

14.4. Kohustuste täitmisel Laenuandja ees mitte eelistama Laenuandjale teisi võlausaldajaid, kui seadusest ei tulene teisiti;

14.5. Seadma Lepingu täitmise tagamiseks Laenuandja nõudmisel täiendavaid tagatisi Laenuandja või AS ERA Liisingu Inkassoteenused kasuks.

14.6. Juhul, kui Laenusaaja rikub punktist 14 tulenevaid teavituskohustusi, siis käsitlevad Pooled seda olulise rikkumisena, mis annab Laenuandjale õiguse öelda Leping üles ning nõuda Laenusaajalt viivitamatult Laenu, intresside ja leppetrahvi tasumist, samuti kahju hüvitamist, mis olid tekkinud seoses Laenusaaja rikkumisega.

15. LEPINGU LÕPPEMINE

15.1. Leping lõppeb eelkõige kohase täitmisega.

15.2. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja olulise rikkumise tõttu üles öelda.

15.3. Laenuandja võib Lepingu Laenusaaja makseviivituse tõttu üles öelda üksnes juhul, kui Laenusaaja on täielikult või osaliselt viivituses vähemalt kolme üksteisele järgneva osamaksega ja Laenuandja on andnud Laenusaajale edutult vähemalt kahenädalase täiendava tähtaja puudujääva summa tasumiseks koos avaldusega, et ta ütleb selle tähtaja jooksul osamaksete tasumata jätmise korral lepingu üles ja nõuab kogu võla tasumist. Laenuandja peab Laenusaajale hiljemalt koos nimetatud tähtaja andmisega pakkuma võimalust läbirääkimisteks, et leida võimalus kokkuleppele jõudmiseks. Kui Laenuandja ütleb lepingu üles, vähendatakse vastavalt tasumata krediidi brutosummat krediidi kasutamata jätmise ajale langeva intressi ja Laenusaajale langevate kulude võrra.

15.4. Laenusaajal on õigus Lepingust taganeda 7 (seitsme) päeva jooksul Lepingu sõlmimisest. Laenusaaja taganemisavalduse esitamise tähtaeg hakkab kulgema Laenuandja poolt Laenusaajale selgituse väljastamisest, kus on toodud Laenusaaja taganemisõigus ja selle lõppemine, samuti isiku nimi ja aadress, kellele taganemisavaldus tuleb edastada.

15.5. Kui Laenusaaja soovib Lepingust taganeda, peab ta 7 (seitsme) päeva jooksul punktis 15.4. nimetatud selgituse väljastamisest esitama Laenuandjale kirjaliku taganemisavalduse Lepingus või hiljem Laenuandja poolt Laenusaajale teatavaks tehtud Laenuandja postiaadressil. Taganemisavalduses peab olema märgitud Laenusaaja nimi, isikukood, Lepingu number, avaldus Lepingust taganemise kohta, avalduse koostamise kuupäev ja koht ning Laenusaaja allkiri.

15.6. Kui Laenusaaja kasutab Lepingust taganemise õigust, peab ta Laenu Laenuandjale tagasi maksma hiljemalt 2 (kahe) nädala jooksul taganemisavalduse tegemisest või kui Laenu väljamaksmine toimub peale taganemisavalduse tegemist, hiljemalt 2 (kahe) nädala jooksul Laenu väljamaksmisest. Vastasel korral loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud.

15.7. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust punkti 15.4 kohaselt, tasub ta Laenult Intressi ajavahemiku eest, mis jääb Laenuandja poolt Laenu Laenusaajale väljastamise ja Laenusaaja taganemisavalduse esitamise (Lepingu lõppemise) vahele. Kui Laenusaaja ei tagasta Laenu Laenusaajale Lepingu lõppemise päevaks, tasub Laenusaaja Laenuandjale viivist käesolevas Lepingus sätestatud määras ajavahemiku eest, mis jääb Lepingu lõppemise ja Laenu Laenuandjale tagastamise vahele.

16. TEATED

Ühe Lepingu Poole Lepingu täitmisega seotud teated ja tahteavaldused Lepingu teisele Poolele loetakse teise Poole poolt kättesaaduks, kui:

16.1. teade on e-posti teel saadetud Lepingus märgitud teise Poole e-posti aadressile;

16.2. teade on saadetud liht- või tähitud kirjana Lepingus märgitud teise Poole postiaadressile;

16.3. teade on üle antud teise Poole või tema esindaja allkirja vastu.

Laenuandja aktsepteerib Laenusaaja laenutaotlusi vastavalt Lepingu punktile 3.4.4. ja võib aktsepteerida Laenusaaja tahteavaldusi ka telefoni teel.

17. LEPINGU KEHTIVUS

17.1. Leping jõustub lepingu aktsepteerimisega Laenuandja internetikodulehel ning aktsepteerimise kinnitamisega (sõlmimisega), vastavalt interneti kodulehel ilmuvatele juhistele.

17.2. Laenusaaja, kes on saanud Laenuandjalt Laenu varem sõlmitud Lepingu alusel, kuid kasutab käesoleva Lepingu punkti 3.5. alapunktides sätestatud võimalusi Laenutähtpäeva pikendamiseks, aktsepteerib Laenutähtaja pikendamisel ka käesolevat Lepingut ning Laenutähtaja pikendamisest alates kehtivad Laenusaajale kõik käesolevas Lepingus sätestatud kohustused. Käesolevas punktis nimetatud juhul sõlmib Laenusaaja Laenutähtaja pikendamisel ühtlasi ka käesoleva Lepingu.

17.3. Leping loetakse peatunuks, kui Laenusaaja ei ole eelneva 24 kuu jooksul KIIRLAENU teenust kasutanud ja on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võimaliku võlgnevuse Laenuandja ees - tagastanud kogu Lepingu alusel saadud Laenu, tasunud intressid ja muud Maksed.

Sel juhul Laenusaaja juurdepääsu Laenuandja interneti keskkonda piiratakse.

Peale Lepingu peatumist ei ole Laenusaaja konto Laenuandja koduleheküljel aktiivne. Leping jätkub ja konto uuesti aktiviseerimine toimub Laenusaaja tahteavalduse alusel.

Laenuandja jätab endale õiguse muuta ühepoolselt ilma Lepingus nimetatud mõjuva põhjuseta Lepingu tingimusi. Laenuandja kohustub Laenusaajat tingimuste muutmisest eelnevalt teavitama ning andma talle õiguse Leping kohe lõpetada.

18. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

18.1. Pooled kohustuvad tagama Lepingu konfidentsiaalsuse ja võtma tarvitusele kõik meetmed vältimaks Lepinguga seotud teabe sattumist kolmandate isikute kätte. Pooled ei loe kolmandateks isikuteks käesoleva punkti tähenduses:

18.1.1. Lepingu täitmist tagavad isikuid;

18.1.2. Maksehäirete registri pidajat Aktsiaseltsi Krediidiinfo, registrikood 10256137;

18.1.3. Poolte volitatud esindajaid;

18.1.4. Nõuete käsitlejat Aktsiaseltsi Era Liisingu Inkassoteenused, registrikood 10625474;

18.1.5. audiitoreid nende kutsetegevuses;

18.1.6. Rahapesu andmebüroo;

18.1.7. Finantsinspektsioon;

18.1.8. Tarbijakaitseamet;

18.1.9. Teised isikud kes küsivad infot oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

18.2. Punktis 18.1. nimetatud isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Laenusaaja, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Punktis 18.1. nimetamata isikutele on Pooled õigustatud väljastama teavet Lepingu tingimuste ja Poolte kohustuste täitmise kohta ainult juhul, kui teine Pool ei ole täitnud oma Lepingust või tagatislepingutest tulenevaid kohustusi või kui nende isikute teabe nõudmise õigus tuleneb seadusest.

18.3. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku töödelda Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid, edastada Aktsiaseltsile Krediidiinfo oma nime, isikukoodi, andmed oma elukoha, Lepingu sõlmimise, Lepingu tingimuste ja Lepingu täitmise kohta. Laenusaaja annab maksehäire registri pidajale täieliku ja tingimusteta nõusoleku oma eelnimetatud isikuandmete töötlemiseks, sealhulgas avaldamiseks maksehäireregistris, eesmärgiga anda registri kasutajatele – pankadele ja teistele krediidiandjatele – lisainformatsiooni krediidiotsuse langetamisel. Laenuandja töötleb Laenutaotleja ja Laenusaaja isikuandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

18.4. Laenusaaja annab Lepingu sõlmimisega Laenuandjale täieliku, tähtajatu ja tingimusteta nõusoleku lindistada Laenuandja ja Laenusaaja vahelisi telefonivestlusi Lepingu täitmise eesmärgil ja Laenuandja teenuse kvaliteedi tagamiseks.

19. KOHALDATAV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

19.1. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest.

19.2. Kõik Lepingust tulenevad vaidlused Poolte vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Tingimused ja põhimõtted

smslaen.ee kasutustingimused

smslaen.ee kasutustingimused

Palun lugeda käesolevaid kasutustingimusi tähelepanelikult. Käesoleva lehekülje, www.smslaen.ee ning selle alam-lehekülgede, kasutamisega kinnitab kasutaja, et on käesolevate tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult. Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) võib käesolevaid kasutustingimusi muuta etteteatamata, mistõttu soovitame kasutustingimusi lugeda regulaarselt.

Kuigi Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) on teinud omalt poolt kõik võimaliku, et internetileheküljel www.smslaen.ee ning selle alam-lehekülgedel sisalduv laenude, lepingute, hinnakirja, tingimuste, ettevõtte ülevaate ja muid asjaolusid puudutav informatsioon oleks täpne ja täielik, ei garanteeri Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) informatsiooni õigsust ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Creditstar Estonia AS-il (endine ärinimi SMS Laen AS) on õigus kodulehekülgedel olevat informatsiooni muuta igal ajal, sellest eelnevalt etteteatamata.

Creditstar Estonia AS-il (endine ärinimi SMS Laen AS) on õigus laenutooteid, laenutoodete tingimusi, Kliendilepingut ning muid tooteid, teenuseid ning tingimusi muuta või lõpetada nende pakkumisega igal ajal, sellest eelnevalt ette teatamata.

Kogu leheküljel sisalduv informatsioon, sealhulgas ka internetilehekülje kujundus ja tarkvara kuulub Creditstar Estonia AS-le (endine ärinimi SMS Laen AS), kui ei ole teisiti sätestatud, ning seda võib kasutada ainult mitteärilistel eesmärkidel. Leheküljel sisalduva informatsiooni reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine ilma Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) eelneva kirjaliku loata on keelatud.

www.smslaen.ee internetilehe kasutamisega informatsiooni saamiseks annab isik Creditstar Estonia AS-le (endine ärinimi SMS Laen AS) tähtajatult õiguse infotöötluseks ja pakkumiste saatmiseks. Andmetöötlus toimub õigusaktide, Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) Kliendilepingu tingimuste ja käesolevate kasutustingimustega ettenähtud korras. Lepingu tingimused ja käesolevad kasutustingimused on kättesaadaval www.smslaen.ee kodulehel.

Klikkides mõnele viitele või lingile, mis lingib väljaspoole www.smslaen.ee kodulehte või selle alam-lehekülgi, siis Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) ja/või Creditstar Estonia AS-iga (endine ärinimi SMS Laen AS) seotud ettevõtted ei garanteeri ega vastuta nendel lehekülgedel oleva sisu ja informatsiooni õigsuse eest ega vastuta sellise informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) kliendiandmete töötlemise põhimõtted

 1. Creditstar Estonia AS-il (endine ärinimi SMS Laen AS) on õigus kliendiinfot avaldada Kliendilepingus, käesolevas Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetes ja Õigusaktides sätestatud korras ja juhtudel.
 2. Kliendi isikuandmete töötlemise eest on vastutav Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS), registrikood 11251314, aadress Lõõtsa 5, 11415 Tallinn.
 3. Kliendi isikuandmete volitatud töötlejate nimekiri koos kontaktandmetega on avaldatud leheküljel www.smslaen.ee.
 4. Volitatud töötlejate ja/või nende kontaktandmete muutudes uuendatakse ja/või täiendatakse volitatud töötlejate nimekirja mõistliku aja vältel, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) kuu jooksul alates nimekirjas olevate andmete muutumisest.
 5. Kliendi nõusolek: Creditstar Estonia ASi (endine ärinimi SMS Laen AS) teenuse kasutamise või soovi avaldamisega teenust kasutada, annab klient ettevõttele nõusoleku Kliendi andmete töötlemiseks
 6. Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) töötleb Klientide andmeid, sealhulgas Klientide isikuandmeid. Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) ettevõte töötleb muuhulgas järgmisi Kliendiandmeid, ning nende töötlemise peamised eesmärgid on:
  1. Isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, suhtluskeel, informatsioon perekonna kohta, isikut tõendava dokumendi andmed, jne), mida töödeldakse eelkõige Kliendi isiku tuvastamiseks;
  2. Kontaktandmed (nt aadress, mobiiltelefoninumber, e-posti aadress jne), neid andmeid töödeldakse eelkõige Creditstar Estonia AS-i (endine ärinimi SMS Laen AS) Kliendile informatsiooni ja Teenuste ning Creditstar Estonia AS-iga (endine ärinimi SMS Laen AS) seotud ettevõtete muude teenuste pakkumiste edastamiseks;
  3. Andmed Kliendi töö või õpingute kohta (nt haridus, töökogemus, jne), mida töödeldakse eelkõige hindamaks Creditstar Estonia AS-i (endine ärinimi SMS Laen AS) Kliendi asjatundlikkust Teenuste ja Creditstar Estonia AS-iga (endine ärinimi SMS Laen AS) seotud ettevõtete osutatavate muude teenustega seoses ning Kliendile sobivate Teenuste ja Creditstar Estonia AS-iga (endine ärinimi SMS Laen AS) seotud ettevõtete poolt osutatavate muude teenuste pakkumiseks;
  4. Finantsandmed (nt sissetulek, kohustused, varasem maksekäitumine, seotud isikud jne), mida töödeldakse eelkõige Kliendi maksevõime kindlakstegemiseks ja Kliendile sobivate Teenuste ja Creditstar Estonia AS-iga (endine ärinimi SMS Laen AS) seotud ettevõtete poolt osutatavate muude teenuste pakkumiseks;
  5. andmed Kliendi poolt külastatavate Veebilehe osade kohta, mida töödeldakse eelkõige Kliendile sobivate Teenuste ja Creditstar Estonia AS-iga (endine ärinimi SMS Laen AS) seotud ettevõtete poolt osutatavate muude teenuste pakkumiseks.
 7. Punktis 5 on toodud nimetatud andmete liigi töötlemise peamised eesmärgid. SMS Laenul on õigus töödelda neid andmeid ka muudel eesmärkidel, kui see on vajalik Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks või kui Creditstar Estonia AS-il (endine ärinimi SMS Laen AS) on selleks muu õigustatud huvi (sealhulgas Creditstar Estonia AS-ile (endine ärinimi SMS Laen AS) seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks).
 8. Tunne oma klienti põhimõtte rakendamine: ärisuhte loomiseks ning hoolsuskohustuse täitmiseks on Creditstar Estonia ASil (endine ärinimi SMS Laen AS) õigus töödelda kõiki Kliendi kohta avalikus kasutuses olevaid andmeid ja kolmandatelt isikutelt saadud infot.
 9. Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) töötleb Kliendi andmeid ka sellel eesmärgil, et saada infot kliendisegmentide ja -gruppide, teenuste, teenuste turuosade ja muude finantsnäitajate analüüsimiseks, uute Teenuste ja toodete väljatöötamiseks ning aruandluse ja riskide juhtimise eesmärgil.
 10. Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS)võib kasutada Kliendi andmeid Kliendile Creditstar Estonia AS-iga (endine ärinimi SMS Laen AS) seotud ettevõtete ja ka Kolmandast Isikust Creditstar Estonia AS-iga (endine ärinimi SMS Laen AS) seotud ettevõtete koostööpartnerite toodete või teenuste pakkumiseks ja reklaamimiseks. Kliendil on igal ajal õigus keelduda Kolmandast Isikust Creditstar Estonia AS-iga (endine ärinimi SMS Laen AS) seotud ettevõtete koostööpartnerite toodete ja teenuste reklaamist ja pakkumistest, teavitades sellest Creditstar Estonia AS-i (endine ärinimi SMS Laen AS). Reklaamist keeldumiseks peab Klient märkima Creditstar Estonia AS-i (endine ärinimi SMS Laen AS) kodulehel, et ta ei soovi saada talle edastavat reklaami.
 11. Creditstar Estonia AS-il (endine ärinimi SMS Laen AS)on õigus töödelda kõiki Kliendi andmeid, mis ei ole käsitletavad isikuandmetena, niivõrd kui seaduste kohustulikest normidest ei tulene teisiti. Käesolevat punkti ei kohaldata andmete edastamisele Kolmandatele Isikutele.
 12. Creditstar Estonia AS-il (endine ärinimi SMS Laen AS) on õigus Kliendi andmeid, sh isikuandmeid, edastada:
  1. Teistele Creditstar Estonia AS-iga (endine ärinimi SMS Laen AS) seotud ettevõtete kuuluvatele isikutele
  2. Teenuste osutamisega seotud isikutele ja organisatsioonidele (nt inkasso-, tõlke-, side-, IT- ja postiteenuse osutaja, kindlustusandjad ja -vahendajad, jne).
  3. Andmekogude pidajatele, kellele Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) on kohustatud edastama infot õigusnormi või lepingu alusel (nt AS Krediidiinfo või mis tahes muule isikule, kes peab maksehäireregistrit). Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) on Kliendi andmete maksehäireregistrisse edastamise õigus, kui Kliendil on Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) ees nõuetekohaselt täitmata rahaline kohustus. Klient on teadlik ja nõustub, et viidatud andmekogudes avalikustatakse teave Kliendi maksehäire kohta. AS Krediidiinfo poolt peetavas maksehäireregistris töödeldavate Kliendi andmetega ning andmete töötlemise tingimuste, edastamise aluste ja ulatusega saab Klient tutvuda veebilehel www.krediidiinfo.ee.
  4. Kõigile Kliendi tehinguga seotud isikutele, eesmärgiga täita vastavate isikute õigusaktidest tulenevaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alaseid kohustusi.
  5. Muule Kolmandale Isikule seoses Creditstar Estonia AS-iga (endine ärinimi SMS Laen AS) seotud ettevõtete koostööpartneritega sõlmitud lepingu täitmisega või õiguste kaitsega (sh nõudega seotud teavet ja Kliendi andmeid Kliendi vastu oleva nõude loovutamisel).
 13. Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel:
  1. Kliendi nõusolek Kliendi isikuandmete töötlemiseks kehtib Kliendi eluajal ja kolmkümmend (30) aastat pärast Kliendi surma.
  2. Kliendil on õigus saada Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) Klienti puudutavat, Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) olemasolevat teavet ja isikuandmeid, välja arvatud juhtudel, kui andmeid ei väljastata tulenevalt õigusaktidest sätestatust.
  3. Kliendil on õigus nõuda Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) enda kohta käivate ebaõigete isikuandmete parandamist.
  4. Kui Klient leiab, et Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) ettevõte on Kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, siis on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega vastava rikkuja poole. Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) ei kustuta Kliendi isikuandmeid.
Privaatsuse ja turvalisuse põhimõtted

Privaatsus

Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) panustab klientide rahulolule. Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) ja ettevõtte töötajad töötlevad isikute andmeid järgnevate põhimõtete järgi:

 • Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS), nii ettevõte kui selle töötajad, lähtuvad andmete töötlemisel isikuandmete kaitse, konfidentsiaalse info ja saladuse hoidmise põhimõtetest. Creditstar Estonia AS-i (endine ärinimi SMS Laen AS) töötajad on teadlikud isikuandmete töötlemise põhimõtetest ja on kohustatud töötlema Kliendiandmeid ainult ulatuses, mis on vajalikud tema tööülesannete täitmiseks.
 • Töötleme isikuandmeid eelkõige selleks, et täita kliendiga sõlmitud lepinguid ning täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest. Isikuandmete kogumisel piirdume vähimaga, mida vajame töötlemise eesmärkide täitmiseks ja lähtume seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalik lepingute sõlmimiseks, täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
 • Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) nõuab, et temaga andmete töötlemisel koostööd tegevad ettevõtted peaksid kinni meie reeglitest kliendiandmete hoidmise kohta. Lepingutes, mis me nende ettevõtetega sõlmime, fikseerime kliendiandmete töötlemise korra.
 • Küsimuste korral andmete töötlemise osas palun pöörduda klienditeeninduse infotelefonil +372 644 0467 või kirjutage e-posti aadressi info@smslaen.ee.
 • Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega, mida Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) on tema kohta, välja arvatud juhtudel kui andmeid ei väljastata tulenevalt õigusaktides sätestatust. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest meile kohe teatama.

Turvalisus

 • Creditstar Estonia AS (endine ärinimi SMS Laen AS) teeb kõik, et Sinu konto oleks võimalikult turvaline ja andmed kaitstud.
 • Ole tähelepanelik ja hoia oma andmed enda teada.
 • Kaitse oma arvutit viiruste ja nuhkvara eest.
 • Varusta oma arvuti tulemüüriga.
 • Kui tekib kahtlus, et Sinu andmeid on kuritarvitatud, teavita kohe meie klienditeenindust numbril +372 644 0467!
×